Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Řešené a ukončené projekty

Řešené a ukončené projekty

Administraci projektů od návrhu až po konečnou fázi zajišťuje projektový tým

Řešené projekty


Structural Integrity and Reliability of Advanced Materials obtained through additive Manufacturing

In spite of the growing importance of Additive Manufacturing (AM) technology for producing both plastics and metals parts used in different fields such as aeronautics, biomechanics and automotive, the criteria and methods for the safety evaluation of AM components are still not well established. Therefore, the lack of knowledge on the influence of the material quality on the load bearing capacity of the final product hinders the industrial exploitation of AM, preventing this powerful technology from being confidently used in every-day manufacturing processes, in particular in low developed European countries. The overall objective of the SIRAMM project is to significantly strengthen research in the AM field at the Polytechnical University of Timisoara (UPT, Romania). To achieve this aim, SIRAMM will build upon the existing science and innovation base of UPT, creating a network with two internationally-leading counterparts at EU level: Norwegian University of Science and Technology (Norway) and the University of Parma (Italy). In the long term, the project aims at laying the foundations for creating a pole of excellence on AM in Eastern Europe. For this reason, other two partners from low R&I performing countries, the University of Belgrade (Serbia) and the Institute of Physics of Materials, Academy of Sciences (Czech Republic) will also take part in this Twinning project. To reach its goals, this 3-year project will be focused on the implementation of knowledge transfer activities such as workshops and staff exchange, training events (i.e. summer schools, seminars) for early stage researchers, and dissemination and communication actions (i.e. web site, videos, open access publications, public engagement activities) for different audiences. To keep maintaining the knowledge transfer well beyond the duration of this project, a regular master course on AM technology will be also implemented in the coordinating institution.

Innovative approach to improve fatigue performance of automotive components aiming at CO2 emissions reduction (INNOFAT)

Cars are responsible of 25% of CO2 emissions in the EU. To reduce these emissions, EU established a mandatory target, to be reached in 2020, of 95 g CO2/km (30% lower than the average CO2 emissions in 2012). Vehicle lightweight is the main alternative to reduce CO2 emissions. Crankshaft is the heaviest special steel component in a vehicle. So, its weight reduction potential is high. The crankshaft downsizing must be performed taking into account that engine torque cannot be reduced. So, if crankshaft is downsized, the steel fatigue limit must be increased to guarantee the required crankshaft in-service performance. This INNOFAT project is focused on crankshafts manufactured with microalloyed steels, but the obtained results may be extrapolated to other automotive components (camshafts, gears, common-rails...). Two different approaches are considered to improve the component fatigue performance: 1) steels with improved isotropy and 2) steels with higher strength. In the first case, different isotropy levels will be evaluated to determine which of them leads to the best fatigue performance. The second approach is based on a new high strength microalloyed steel (UTS>1.050 MPa) up to now only manufactured at laboratory scale. Along the INNOFAT project, the crankshafts manufacturing process (from hot forging to different machining operations) will be studied at laboratory scale. Finally, the most suitable steel from each approach will be chosen to manufacture and test real crankshafts in order to estimate the weight reduction that could be achieved. At the end of the project, some guidelines will be elaborated in order to facilitate the industrial implementation of the developed steels.

Ukončené projekty

Zobrazit

Řešené projekty


Mezinárodní mobilita pracovníků ÚFM

Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj hlavně juniorských vědeckých pracovníků Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Realizace projektu přispěje k posílení kooperace s významnými výzkumnými organizacemi a jejich vědeckými a vedoucími pracovníky. Uskutečnění jednotlivých mobilit přispěje k rozvoji nejen samotných účastníků, ale celého pracoviště ústavu. Současně lze očekávat vyšší publikační činnost a zapojení ústavu do příprav a řešení mezinárodních projektů.


Výzkum a vývoj technologií přesného lití žárových částí leteckých motorů a vysoce náročných odlitků

Projekt řeší problematiku zavedení pokročilé technologie přesného lití žárových částí leteckých motorů a odlitků axiálních kol turbodmychadel. Spolehlivost a vysoká životnost odlitku, je do jisté míry determinována tolerancí materiálu k povrchovým defektům, které se mohou při provozu objevit. V projektu se tedy budeme hlouběji zabývat souvislostí mezi strukturou materiálu, povrchovými defekty a únavovým a creepovým poškozením.


Materiály s vnitřní architekturou strukturované pro aditivní technologie (ArMAdit)

Projekt je založen na výpočtovém návrhu a postupné optimalizaci parametrů vnitřní architektury dvou či více kovových materiálů s ohledem na jejich extrémní zatěžování včetně reálných provozních podmínek. Pro přípravu těchto vnitřně strukturovaných materiálů bude využita technologie studené kinetické depozice (CS, Cold Spray) a multimateriálového selektivního laserového 3D tisku (SLM, Selective Laser Melting), popřípadě kombinace obou.


Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace (NKMEA)

Cílem projektu, který obsahuje tři dílčí výzkumné záměry, je předaplikační výzkum v oblasti vývoje, přípravy, optimalizace a testování použitelnosti speciálních kompozitních materiálů schopných detekovat, respektive odstranit, nebezpečné látky ve vodě, ovzduší, půdě a průmyslových provozech. Tyto speciální materiály umožní zvýšit kvalitu života, bezpečnost obyvatel a atraktivitu v ostravské aglomeraci. Výsledky projektu budou moci být využity aplikační sférou i různými bezpečnostními složkami.


Modernizace infrastruktury pro studium a aplikaci pokročilých materiálů (m-IPMinfra)

Projekt je zaměřen na modernizaci výzkumné infrastruktury IPMinfra o potřebná zařízení sloužící ke komplexnímu posouzení materiálových (zejména dlouhodobých) vlastností pokročilých materiálů. Současně projekt podporuje výzkumnou činnost a její kvalitu na hostitelské instituci.


Ukončené projekty

Zobrazit

Řešené projekty


ČísloNázevŘešitel
20-16130S Multifunkční vlastnosti práškovaných intermetalických slitin Ni-Mn-Sn Mgr. Martin Friák, Ph.D.
20-00761S Vliv materiálových vlastností korozivzdorných ocelí na spolehlivost mostních konstrukcí doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
20-11321S Vliv mikrostruktury a povrchových úprav na absorpci vodíku v bio-kompatibilních slitinách prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
20-20873S Vývoj ODS ocelí odolných účinkům tekutých kovů pro využití v nových systémech v oblasti jaderného štěpení i fúze Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
20-14450J Vývoj porušení v ultrajemnozrnných kovech a slitinách při únavovém a creepovém zatěžování Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
20-14237S Zlepšení mikrostruktury a funkčních vlastností transparentních keramik pomocí distribuce dopantů - kombinovaný experimentální a teoretický přístup RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
19-00408S Integrita a struktura materiálů v počátečních stádiích interakce s pulzujícím vodním paprskem prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
19-23411S Souhra plasticity a magnetismu v alfa-železe a chromu doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
19-18725S Vliv mikrostruktury na creepové mechanismy v pokročilých žárupevných ocelích Ing. Petr Král, Ph.D.
19-25591Y Vliv mikrostruktury na únavové vlastnosti vysoce anisotropických nerezavějících ocelí vyrobených pomocí selektivního laserového tání Ing. Miroslav Šmíd, Ph.D.
18-07172S Aktuální problémy teorie manipulace spinové polarizace v objemových a vrstevnatých systémech doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
18-25660J Komplexní teoretické a experimentální studium fázových diagramů pokročilých thermoelektrických materiálů na bázi Ag-Pb-Sn-Te a Pb-Se-Sn-Te RNDr. Aleš Kroupa, CSc.
18-03615S Popis šíření únavové trhliny v podmínkách velké plastické zóny na jejím čele prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
18-07140S Víceúrovňová analýza interakcí dvojčat s mikrostrukturou v HCP kovech a slitinách Dr. Ing. Filip Šiška, Ph.D.

Ukončené projekty

Zobrazit

Řešené projekty


ČísloNázevŘešitel
TK03020089 Diagnostika poškození potrubních systémů metodou akustické emise pro odhady jejich zbytkové životnosti Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
FW01010183 Nová generace integrace mikroskopie atomárních sil a elektronové mikroskopie (GEFSEM) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
TN01000071 Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
TN01000015 Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
TH02020477 Experimentální výzkum a matematická simulace chování modifikovaného palivového pokrytí v podmínkách havárie LOCA prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
TH02020691 Experimentální výzkum a matematická simulace chování modifikovaného palivového pokrytí v podmínkách mimo reaktor (bazény výměny a skladování paliva) RNDr. Luboš Kloc, CSc.

Ukončené projekty

Zobrazit

Řešené projekty


ČísloNázevŘešitel
NU20-08-00149 Multicentrické hodnocení hypersenzitivní reakce u pacientů indikovaných k totální náhradě kloubu včetně hodnocení důvodů reimplanace prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
8J20AT013 Aspekty integrity a trvanlivosti kompozitů s recyklovaným plnivem (InDuRAC) doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
FV40327 Automatizovaný optický systém pro měření dynamiky růstu trhlin doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
LTI19 Zapojení českých výzkumných organizací do Evropské aliance pro energetický výzkum EERA (EERA-CZ 2) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
8J19AT011 Half-Heuslerovy termoelektrické slitiny s vysokou entropií a s vysokou účinností RNDr. Jiří Buršík, CSc., DSc.
8J19UA037 Neschmidovské chování dislokací v hořčíku a jeho slitinách Mgr. Andrej Ostapovec, Ph.D.
FV40034 Vývoj nového designu železničních náprav s vysokou provozní spolehlivostí doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
FV30219 3D tisk implantátů k ošetření poškozeného skeletu, především lidské pánve prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
8J18AT009 Iniciace porušování a lom kvazikřehkých stavebních materiálů Ing. Lucie Malíková, Ph.D.
8J18AT008 Teorií vedený vývoj nových supermřížkových nanokompozitů Mgr. Martin Friák, Ph.D.
COMET K2 A1.23 Fundamentals and tools for integrated computational modeling and experimental characterization of materials in the atomic to micrometer scale range (A1.23) RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
PCCL-K1 K1-Center in Polymer Engineering and Science doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
LQ1601 CEITEC 2020 doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.

Ukončené projekty

Zobrazit