Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Řešené a ukončené projekty

Řešené a ukončené projekty

Administraci projektů od návrhu až po konečnou fázi zajišťuje projektový tým

Řešené projekty


Innovative approach to improve fatigue performance of automotive components aiming at CO2 emissions reduction (INNOFAT)

Cars are responsible of 25% of CO2 emissions in the EU. To reduce these emissions, EU established a mandatory target, to be reached in 2020, of 95 g CO2/km (30% lower than the average CO2 emissions in 2012). Vehicle lightweight is the main alternative to reduce CO2 emissions. Crankshaft is the heaviest special steel component in a vehicle. So, its weight reduction potential is high. The crankshaft downsizing must be performed taking into account that engine torque cannot be reduced. So, if crankshaft is downsized, the steel fatigue limit must be increased to guarantee the required crankshaft in-service performance. This INNOFAT project is focused on crankshafts manufactured with microalloyed steels, but the obtained results may be extrapolated to other automotive components (camshafts, gears, common-rails...). Two different approaches are considered to improve the component fatigue performance: 1) steels with improved isotropy and 2) steels with higher strength. In the first case, different isotropy levels will be evaluated to determine which of them leads to the best fatigue performance. The second approach is based on a new high strength microalloyed steel (UTS>1.050 MPa) up to now only manufactured at laboratory scale. Along the INNOFAT project, the crankshafts manufacturing process (from hot forging to different machining operations) will be studied at laboratory scale. Finally, the most suitable steel from each approach will be chosen to manufacture and test real crankshafts in order to estimate the weight reduction that could be achieved. At the end of the project, some guidelines will be elaborated in order to facilitate the industrial implementation of the developed steels.

Ukončené projekty


BACK FOR THE FUTURE (CZ)

Cílem projektu je najít synergie výzkumu a prohlubovat a rozšířit výzkumné oblasti v Brně. CEITEC je vysoce úspěšné centrum pro materiály a technologie v Brně specializované na špičkové aplikace nanotechnologie. V rámci projektu je špičková infrastruktura a odborné znalosti v této oblasti spjata s pokročilým výzkumem v oblasti materiálů a přírodních věd v oblasti nanotechnologií na TU Wien a BOKU Wien.


GrInHy: Zelený (ekologický) vodík na průmyslové úrovni prostřednictvím vysokoteplotní elektrolýzy

GrInHy: Zelený (ekologický) vodík na průmyslové úrovni prostřednictvím vysokoteplotní elektrolýzy (Design, výroba a provoz reversibilního generátoru využívajícího technologii pevných článků na bázi oxidické keramiky v odpovídajícím průmyslovém prostředí)
Open access publications can be found in the GrInHy Publications Repository.

Inversní modelování procesních řetězců pro odlévání hliníku a indukčně tepelně zpracované ocelové tyče

Modelování a inversní optimalizace výrobních řetězců (i) „odlévání-rozpouštění žíhání-kalení-stárnutí“ a (ii) „zpevňování-induktivní austenitizace-kalení-induktivní popouštění-chlazení na vzduchu“ povede k rozšíření porozumění uvedených procesů. Zvláště (i) bude vyvinut postup k optimalizaci lokálních vlastností pomocí lokálního předehřevu při odlévání a (ii) bude detailně analyzováno indukční tepelné zpracování, postavena testovací lavice a vyvinuty fyzikálně podložené modely, jež budou zavedeny do programového balíku MatCalc a do balíků programů vlastněných MCL.
Znalostně podložené přenesení jednoho způsobu tepelného zpracování na jiný (např. pecního ohřevu na indukční ohřev) bude možné díky schopnosti předpovědi vlastností a znalosti optimálních parametrů pro dosažení cílových vlastností. Tato technologická inovace představuje hlavní část řízení procesů pomocí inversní simulace řetězce procesů, jež bude vyvinuta v rámci řešení tohoto projektu.

Vývoj ODS slitin a ODS kompozitů nové generace

Projekt se zabývá vývojem nových ODS slitin a ODS kompositů s matricí Fe-8-10váh%Al. Slitiny jsou připravovány mechanickým legováním Fe a Al prášků v oxidační atmosféře, kompozity pak mechanickým legováním Fe, Al a Al2O3 prášků v inertní atmosféře. Poté jsou mechanicky legované prášky uzavřeny v ocelové trubce a zhutněny válcováním za tepla. Stabilní mikrostruktury je dosaženo tepelným či tepelně mechanickým zpracováním. Výsledná slitina či komposit jsou velmi levné a mají vynikající oxidační i creepovou odolnost při velmi vysokých teplotách. V současné době probíhá patentové řízení.

Oceli zpevněné Z-fází pro ultra-nadkritické elektrárny

Chromové oceli vytvrzované karbidy a nitridy vanadu se používají pro konstrukci parogenerátorů v uhelných elektrárnách. Zvýšení provozních teplot umožňuje zvýšit účinnost elektrárny a tím i ochranu životního prostředí a klimatu. Projekt sleduje novou myšlenku nahradit nitridy vanadu jemnou Z-fází, která je stabilnější a to tudíž umožní navýšení provozní teploty parogenerátoru. Náš tým se zabývá vývojem termodynamických modelů pro nukleaci, růst a hrubnutí precipitátů, pro creep a též jsou prováděny creepové zkoušky vyvinutého materiálu bez svaru i se svarem.

Zlepšení užitných vlastností materiálů komponent z hlediska dlouhodobého zvýšení účinnosti ultrasuperkritických elektráren (MACPLUS)

Cílem projektu MACPLUS je zvýšení účinnosti elektráren spalujících uhlí zvýšením výkonnostních parametrů a spolehlivosti některých kritických komponent pomocí návrhů:
- žáruvzdorných materiálů pro spalovací prostory,
- sběrného a parovodního potrubí (s cílem zamezení trhlin typu IV při jejich svařování a při zvýšení pracovních teplot),
- přehříváků (s optimální creepovou životností a odolností proti vysokoteplotní korozi a oxidaci),
- povlakovaných trubek a komponent kotlů odolávajících spalovacímu prostředí.

V rámci projektu budou získány i nové vědecké a technologické poznatky s ohledem na mikrostrukturní stabilitu a náchylnost k typu trhliny IV při svařování. Zvláštní pozornost bude věnována popisu chování při creepu a kombinaci creep-únava martenzitických a austenitických ocelí a slitin na bázi niklu.

RoLiCer - Zvýšení spolehlivosti a životnosti keramických součástí pomocí víceúrovňového modelování degradace a poškození

Konstrukční keramiky mají vynikající mechanické a fyzikální vlastnosti. Mimořádná odolnost proti opotřebení, korozi a odolnost proti kontaktní únavě u nitridu křemíku (Si3N4) a SiAlONu z nich dělají atraktivní materiály pro vysoké teploty tvářecích nástrojů a valivé elementy ložisek. Navzdory úsilí věnovaného studiu této třídy materiálů, stále existuje propast mezi mikro-strukturálními vlastnostmi a jejich limity u potenciálních aplikací. Rozvoj víceúrovňových prediktivních modelů, které poskytují informace o mechanismech degradace materiálů, založených na reálných pracovních podmínkách, umožní navrhování keramických materiálů pro nové aplikace. Tyto modely budou podpořeny ověřenými technikami charakterizace vlastností, včetně tribologie, analýzy poškození a předpovědi životnosti.

Optimalizace mikrostruktury je závislá na aplikaci a měla by využívat synergie vývoje nových materiálů a víceúrovňového modelování. Propojení mezi mikro-strukturními vlastnostmi a chováním na makroúrovni by mělo zahrnovat znalosti z atomistické, mikro, meso a makro-úrovně. Informace o chování by nebyla úplná bez ověření simulací pomocí experimentálních technik a testů v reálných aplikacích.

Více informací naleznete na www.rolicer.eu

Vliv atomových pastí na kinetiku difúze a fázových transformací

Projekt se zabývá vlivem atomárních pastí na kinetiku difúze intersticiálních příměsí a následným vlivem na kinetiku difúzních fázových transformací. Významnou intersticiální příměsí v ocelích je uhlík, který interaguje s cizími atomy jako je např. chrom, na nějž může být výrazně vázán. Byla vyvinuta řada modelů popisujících jednak energetiku vlastního zachycení uhlíku cizím atomem, jednak důsledky jeho zachycení na kinetiku difúze. Modely byly úspěšně využity pro stanovení energie vazby mezi atomem uhlíku a atomy řady příměsí na základě analýzy chemického potenciálu uhlíku stanoveného metodou CALPHAD. Takto byla získána velmi dobrá shoda s literárními údaji.

GlaCERCo – ITN

The aim of this project is to offer a multidisciplinary training in the field of high-tech glasses and composites, in tight contact with companies and universities within this consortium. Our scientific goals are to develop advanced knowledge on glass based materials and to develop innovative, cost-competitive, and environmentally acceptable materials and processing technologies. The inter/multi-disciplinary characteristic is guaranteed by the presence, within this consortium, of five academic partners and five companies, from six countries, having top class expertise in glass science and technology, modelling, design, characterization and commercialization of glass and composite based products.


Provozní bezpečnost svařovaných vysoce pevných tlakových vedení

Projekt se zabývá vývojem zkoumáním vlivu vodíku na pevnost nových ocelí pro výrobu ropovodů. Náš tým se zabývá vývojem modelů pro difúzi vodíku. V průběhu řešení projektu se jasně ukázalo, že difúzi vodíku nelze popsat jednoduchou difúzní rovnicí s konstantním difúzním koeficientem. Jádra dislokací či cizí atomy totiž představují pro atomy vodíku pasti, které jej imobilizují a jejich množství silně ovlivňuje difúzi. Pro popis difúze je vhodné zavést chemický difúzní koeficient, který je závislý na koncentraci vodíku. Vyvinutý model umožňuje nejen přesnější popis difúze v ocelích, ale i správnější vyhodnocení měření difúzního koeficientu vodíku standardními metodami.

HISOLD – Pokročilé materiály pro pájení za vyšších teplot

Řešitel RNDr. Aleš Kroupa, CSc. je předsedou Řídícího výboru celého projektu.
Tato akce v rámci celoevropského projektu se zaměřuje na vývoj materiálů pro nahrazeni pájek s vysokým obsahem olova bezolovnatými materiály. To vyžaduje studium chemických, fyzikálních a mechanických vlastností vícesložkových slitin, umožňujících značné množství kombinací takových složek. V rámci projektu se používá multidimenzionální přístup, od materiálů, chápaných jako homogenní kontinuum,přes makro- až po mikro- (případně nano) dimenze:
Kontinuum - v první oblasti bude hlavním úkolem experimentální a teoretické studium termodynamických vlastností, fázových diagramů, fázových transformací a difúzního chování vícesložkových soustav, odpovídajících materiál•m vhodným pro bezolovnaté vysokoteplotní pájky a vytvoření databází jejich termodynamických a kinetických vlastností.
Makro dimenze: V makroskopické oblasti je hlavním cílem programu COST fenomenologický popis a vytvoření modelů pro predikci deformačních procesů v těchto materiálech, spolehlivosti spojů, rozvoje koroze, termomechanické únavy a dalších problémů spojených s jejich mechanickými vlastnostmi.
Mikro (nano) dimenze: V oblasti mikro-(nano-) dimenzí bude hlavním cílem programu studium reakcí na rozhraní mezi pájeným spojem a substrátem (případně modelových rozhraní) z hlediska formování intermetalických fází, rozvoje textur v produktech reakcí a vývoj defektů v blízkosti těchto rozhraní.
Více podrobností na cost602.ipm.cz

Predictive Methods for Combined Cycle Fatigue in Gas Turbine Blades (PREMECCY)

The project PREMECCY is a part of the Sixth Framework Programme of EU. The consortium of the project consists of 15 partners from 7 EU countries. The coordinator of the project is Rolls-Royce UK.
The modern gas turbine is a complex machine, the design and development of which takes many months and costs millions. The European gas turbine industry is under pressure to minimise the resources required to bring a new design to market, due to global competitive pressure and increasing customer expectations. Accurate design and prediction tools are key to succes in this process. The PREMECCY project identifies the field of rotor blade Combined Cycle Fatigue as an area where there are shortcomings in the existing industry standard design and prediction tools and thus where significant benefits can be achieved.

Víceúrovňový design pokrokových materiálů I

Cílem projektu je realizace dílčích studií klíčových pro postupné překlenutí prostoru mezi atomistickými simulacemi chování materiálů a modely mechaniky kontinua zahrnujícími např. lokální přístup, kohezní modely apod. Budou klasifikovány souvislostimezi makroskopickými technicky významnými parametry materiálů a jejich mikroskopickou až atomární strukturou. Budou získány nové teoretické a experimentální poznatky při studiu mezních stavů vybraných nehomogenních materiálů umožňující vysvětlit jejichchován í za různých podmínek zatěžování. Při řešení bude pozornost soustředěna na úlohu oblastí různé velikosti (atomární až "mezo" úrovně) a distribuce poškození v blízkosti napěťových singularit při lomovém chování. Prostředí projektu sdruží studentydoktorský ch studijních programů Fyzikálního a materiálového inženýrství pracující na Ústavu fyziky materiálů AV ČR v Brně, Vysokém učení technickém v Brně a VŠB - Technické univerzitě v Ostravě a poskytne základ pro účelnou spolupráci klíčových ...

Vlastnosti konstrukčních materiálů vyvíjených a v krátkodobém horizontu použitelných v dopravě, zdravotnictví a energetice

Hlavním cílem projektu je ověření mechanických vlastností konstrukčních materiálů, které jsou ve stadiu pokročilého zákaldního výzkumu a u kterých je reálný předpoklad, že budou v krátkodobém horizontu využity v průmyslových podnicích. Výzkum bude zaměře n na materiály pro vysokoteplotní aplikace v plynových turbinách a turbodmychadlech (superslitiny, intermetalika), na kovové implantátové biomateriály (nerezové oceli, Ti a NiTi slitiny) a na nové oceli pro kolejovou dopravu. Výsledky poznatků z oblasti základního výzkumu budou aplikovány na konkrétní konstrukční případy, ověřeny v dostatečném rozsahu, publikovány a připraveny pro přímou aplikaci v inženýrské praxi v podnicích, které potvrdily zájem na výsledcích tohoto výzkumu.

Charakterizace precipitační mikrostruktury

Precipitační struktura je v mnoha konstrukčních materiálech rozhodujícím zpevňuvacím faktorem. Cílem projektu je sledovat pomocí experimentálních metod i simulací vznik a vývoj precipitační struktury v různých složitých systémech jako jsou např. rychlořezné oceli. Experimentální studie jsou založeny na mikroskopickém pozorování za využití atomové sondy a TEM a globálních metod založených na dilatometrických měřeních. Teoretické studie jsou založeny na vyvinytých modelech využívajících Onsagerův extrémální termodynamický princip. U řady systémů bylo dosaženo výborné shody simulací s experimenty.

Řešené projekty


Materiály s vnitřní architekturou strukturované pro aditivní technologie (ArMAdit)

Projekt je založen na výpočtovém návrhu a postupné optimalizaci parametrů vnitřní architektury dvou či více kovových materiálů s ohledem na jejich extrémní zatěžování včetně reálných provozních podmínek. Pro přípravu těchto vnitřně strukturovaných materiálů bude využita technologie studené kinetické depozice (CS, Cold Spray) a multimateriálového selektivního laserového 3D tisku (SLM, Selective Laser Melting), popřípadě kombinace obou.Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace (NKMEA)

Cílem projektu, který obsahuje tři dílčí výzkumné záměry, je předaplikační výzkum v oblasti vývoje, přípravy, optimalizace a testování použitelnosti speciálních kompozitních materiálů schopných detekovat, respektive odstranit, nebezpečné látky ve vodě, ovzduší, půdě a průmyslových provozech. Tyto speciální materiály umožní zvýšit kvalitu života, bezpečnost obyvatel a atraktivitu v ostravské aglomeraci. Výsledky projektu budou moci být využity aplikační sférou i různými bezpečnostními složkami.


Mezinárodní mobilita juniorských výzkumných pracovníků ÚFM

Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj juniorských vědeckých pracovníků Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Realizace projektu přispěje k posílení kooperace s významnými výzkumnými organizacemi a jejich vědeckými pracovníky. Uskutečnění jednotlivých mobilit přispěje k rozvoji jak samotných účastníků, tak i pracoviště. Současně lze očekávat vyšší publikační činnost a zapojení ÚFM do řešení mezinárodních projektů.


Modernizace infrastruktury pro studium a aplikaci pokročilých materiálů (m-IPMinfra)

Projekt je zaměřen na modernizaci výzkumné infrastruktury IPMinfra o potřebná zařízení sloužící ke komplexnímu posouzení materiálových (zejména dlouhodobých) vlastností pokročilých materiálů. Současně projekt podporuje výzkumnou činnost a její kvalitu na hostitelské instituci.


Výzkum a vývoj technologií přesného lití nových typů odlitků leteckých motorů a integrálně litých axiálních kol turbodmychadel

Předkládaný projekt řeší problematiku zavedení pokročilé technologie přesného lití nových typů odlitků leteckých motorů a integrálně litých axiálních kol turbodmychadel. Jedná se o odlitky, na jejichž spolehlivost, zejména u leteckých motorů, závisí lidské životy. U těchto odlitků je nutné dosáhnout špičkových mechanických vlastností, zejména vysoké únavové životnosti a spolehlivosti. Tyto požadavky konstrukce vedou na potřebu zavedení kvalitnějších teplotně odolných materiálů a zároveň kladou velký důraz na mechanické vlastnosti těchto materiálů, zejména creep a únavu. V rámci projektu bude rovněž řešena výroba keramických skořepinových forem novou technologií, šetřící životní prostředí.

Komplexní návrh nosníků z pokročilých betonů

Projekt se zabývá návrhem nosníků, zejména mostních, jejichž výška je maximálně redukována. K jejich výrobě bude využito nově vyvíjených pokročilých betonů (vysokohodnotného betonu, betonů s hybridními pojivy a alkalicky aktivovaných betonů). Průřez nosníku bude optimalizován vzhledem k vlastnostem betonů a to i s ohledem na únavové zatížení, které má pro subtilní průřezy a pro nové materiály stěžejní důležitost.


Výzkum a vývoj pokročilých technologií přesného lití nových typů odlitků tepelně exponovaných částí turbodmychadel ze superslitin na bázi niklu

Tento projekt je zaměřený na výzkum, vývoj a následné zavedení progresivních technologií přesného lití do sériové výroby velice složitých radiálních kol turbodmychadel. Divize přesného lití, PBS Velká Bíteš a.s., která tento projekt podala, je zaměřena na dodávky odlitků ze superslitin na bázi niklu. Požadavky konstruktérů moderních turbodmychadel vedou k nutnosti zvládnout technologie přesného lití vysoce žárupevných materiálů tak, aby bylo dosaženo co nejlepších mechanických vlastností odlitků. Nedílnou součástí projektu budou tedy rozsáhlé vysokoteplotní testy mechanických vlastností použitého materiálu, zejména se zaměřením na creep a únavu, které jsou vzhledem k aplikaci klíčové. Získané poznatky umožní zvládnutí výroby nových typů vysoce náročných odlitků ze superslitin na bázi niklu a v důsledku toho realizaci sériové výroby nově vyvíjených turbodmychadel.


Ukončené projekty


Science Academy - kritický způsob myšlení a praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků v reálném životě

Obsahem tohoto projektu je pomocí nových popularizačních aktivit a systematické práce s cílovými skupinami přiblížit těmto výzkumné aktivity srozumitelnou a atraktivní formou tak, aby v nich byl podpořen zájem a motivace pro případnou vědeckou kariéru v přírodovědných a technických oborech. Uvědomujeme si, že aktivit na popularizaci vědy již bylo vyvinuto mnoho a je potřeba tyto aktivity vhodně doplňovat. Předkládaný projekt byl vypracován na základě analýzy stávajících/připravovaných aktivit na popularizaci vědy a analýzy příkladů dobré praxe z ČR/zahraničí. Projekt je nastaven tak, aby vytvořil nové inovativní aktivity v Jihomoravském kraji, které vhodně doplní a posílí stávající akce.Nadaní postdoktorandi pro vědeckou excelenci v oblasti fyziky materiálů

Cílem projektu je posílení tří vědeckých týmů na Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. o mladé vědecké pracovníky – postdoktorandy, kteří zvýší vědecký výkon stávajících výzkumných skupin. Mladí vědečtí pracovníci budou využívat špičkového přístrojového vybavení Ústavu fyziky materiálů AV ČR a zároveň se podílet na budování Středoevropského centra excelence CEITEC. Specifickým vědeckým cílem projektu je výzkum v oblasti nových materiálů vhodných pro aplikace v energetice a elektrotechnice.Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu fyzikálních a materiálových vlastností modelových, nově vyvíjených a inženýrsky aplikovaných materiálů

Cílem projektu je vytvoření špičkového mezinárodního týmu, který se zaměří na víceúrovňové studium fyzikálních a mechanických procesů probíhajících v materiálech. Výzkum bude probíhat od úrovně nanometrů, kde přispěje k pochopení některých unikátních procesů, jako např. vysokoteplotní supravodivosti, (anti-)feromagnetismus nebo kolosální magnetorezistence, až po přípravu nových pokročilých polovodičů s vysokým aplikačním potenciálem v oblasti IT. Nový tým bude využívat špičkového přístrojového vybavení Ústavu fyziky materiálů AV ČR a zároveň se podílet na budování Středoevropského centra excelence CEITEC.Víceoborový výzkumný tým v oblasti designu materiálů a jeho zapojení do mezinárodní kooperace

Cílem projektu je vytvoření čtyř týmů a udržitelného systému zvyšování výkonnosti akademických a vědecko-výzkumných pracovníků. Projekt se zaměřuje na optimalizaci systému zvyšování kompetencí jednotlivých VaV pracovníků týmů. V rámci projektu se rovněž předpokládá zvyšování gramotnosti v oblasti ICT, zvyšování jazykových, všeobecných i odborných znalostí, podpora tvorby týmů, následná propagace výsledků tvůrčí práce, získávání zkušeností na základě podpory mobility jednotlivých pracovníků včetně mobility intersektorální, a i prosazení nástrojů kontroly dopadů uvedených aktivit.

NETME Working - inovace a transfer pro strojní praxi

Projekt je zaměřen na posílení vztahů mezi různými typy institucí terciálního vzdělávání, výzkumnými institucemi a soukromým sektorem prostřednictvím spolupráce mezi jednotlivými subjekty. Cílem je zvýšení vzájemné spolupráce a přenosu informací a poznatků mezi výzkumem, vývojem, praxí a výukou. Vzdělávací činnost pružně reaguje na požadavky trhu práce a povede k podpoře inovačních řešení. Rozvoj vzájemné spolupráce se projevuje přípravou, předkládáním a řešením společných projektů, společným využíváním výzkumných a vývojových kapacit, konzultační činnosti mezi vědecko-výzkumnými instituty, VŠ, VOŠ a aplikační sférou, stážemi cílových skupin na výzkumných ústavech a ve spolupracujících firmách, diskusními semináři, workshopy, konferencemi aj. Uvedené aktivity přispívají ke zvýšení spolupráce, intenzívnější komunikaci, přenosu informací a transferu poznatků mezi jednotlivými subjekty. To vytváří podmínky pro zkvalitnění odborného vzdělávání studentů i pracovníků VOŠ.

Budování a rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce s výzkumnými a průmyslovými partnery

Tento projekt by měl přispět k rozšíření stávající a navázání další spolupráce výzkumných týmů zejména v oblasti mezinárodních projektů VaV. Akademičtí pracovníci, pracovníci VaV a postgraduální studenti budou získávat nové poznatky a zkušenosti pomocí stáží v zahraničních institucích, budou si vyměňovat informace a zkušenosti s realizací projektů VaV na interaktivních workshopech pořádaných v Brně i v zahraničí. Další pracovníci VaV budou získávat znalosti a dovednosti potřebné pro přípravu a řízení budoucích společných mezinárodních projektů, které vzejdou z kontaktů navázaných v tomto projektu.CEITEC – Středoevropský technologický institut

Hlavní cíl projektu je definován společnou vizí vytvoření centra excelentní vědy, jehož výsledky budou přispívat ke zlepšování kvality života a zdraví člověka. Základními stavebními kameny centra jsou Výzkumné skupiny, sdružené do sedmi Výzkumných programů. Cílená spolupráce v rámci a mezi Výzkumnými programy je zajištěna prostřednictvím společných výzkumných cílů. Ty odrážejí synergickou integraci v projektu a jejich plnění je i důležitou součástí společného hodnocení vědecké excelence. Společnými výzkumnými cíli jsou: objasnění mechanismů vzniku a šíření závažných onemocnění, metody jejich prevence, včasné diagnostiky a terapie; využití rostlinných systémů jako obnovitelných zdrojů materiálů a biologicky účinných látek; vývoj pokročilých materiálů a funkčních nanostruktur pro medicínu, energetiku, informační a komunikační technologie; využití informačních a komunikačních technologií pro biomedicínu V rámci centra bude prováděn excelentní výzkum a poskytována pokročilá postgraduální a postdoktorální výuka. Instalované špičkové technologie umožní synergicky studovat objekty živé i neživé přírody na všech v současné době dostupných úrovních složitosti, počínaje jednotlivými atomy přes molekuly, molekulární uskupení, buňky až po celé organismy. Společné využívání špičkové Infrastruktury tak kromě úzce specializovaného výzkumu umožní také intenzivní mezioborovou spolupráci a kvalitnější zázemí pro výuku.Řešené projekty


ČísloNázevŘešitel
19-00408S Integrita a struktura materiálů v počátečních stádiích interakce s pulzujícím vodním paprskem prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
19-23411S Souhra plasticity a magnetismu v alfa-železe a chromu doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
19-18725S Vliv mikrostruktury na creepové mechanismy v pokročilých žárupevných ocelích Ing. Petr Král, Ph.D.
19-25591Y Vliv mikrostruktury na únavové vlastnosti vysoce anisotropických nerezavějících ocelí vyrobených pomocí selektivního laserového tání Ing. Miroslav Šmíd, Ph.D.
18-07172S Aktuální problémy teorie manipulace spinové polarizace v objemových a vrstevnatých systémech doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
18-25660J Komplexní teoretické a experimentální studium fázových diagramů pokročilých thermoelektrických materiálů na bázi Ag-Pb-Sn-Te a Pb-Se-Sn-Te RNDr. Aleš Kroupa, CSc.
18-07140S Víceúrovňová analýza interakcí dvojčat s mikrostrukturou v HCP kovech a slitinách Dr. Ing. Filip Šiška, Ph.D.
18-03615S Popis šíření únavové trhliny v podmínkách velké plastické zóny na jejím čele prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
17-01641S Zlepšení vlastností a komplexní charakterizace nové generace oxidy precipitačně vytvrzených ocelí na bázi Fe-Al-O RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
17-23964S Disperzně zpevněné vysoce entropické slitiny pro použití za extrémních podmínek Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
17-12546S Fundamentální aspekty částečné pyrolýzy hybridních kompozitů s polysiloxanovými matricovými prekurzory Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
17-21683S Kinetika ukládání vodíku v nových komplexních hydridech typu (Mg-Ni-M-S)-H RNDr. Jiří Čermák, CSc., DSc.
17-13573S Kovové materiály s vnitřní architekturou strukturované pro studenou kinetizaci prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
17-08153S Nové materiálové architektury pro SMART piezokeramické elektromechanické měniče Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
17-15405S Pokročilé experimentální a teoretické přístupy k fázovým diagramům nanoslitin se zahrnutím vlivu velikosti částic RNDr. Aleš Kroupa, CSc.
17-01589S Pokročilé výpočetní a pravděpodobnostní modelování ocelových konstrukcí s ohledem na únavové poškození doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
17-22139S Teorií vedený vývoj nových superslitin na bázi Fe-Al Mgr. Martin Friák, Ph.D.
17-12844S Tepelná a fázová stabilita pokročilých termoelektrických materiálů RNDr. Jiří Buršík, CSc., DSc.

Ukončené projekty


ČísloNázevŘešitel
16-09518S Mechanismy creepového porušování pokročilé 9%Cr feritické oceli modifikované wolframem prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
16-24711S Structure and properties of selected nanocomposites prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
16-24402S Interakce prismatických dislokačních smyček v alfa železe a wolframu Mgr. Jan Fikar, Ph.D.
16-14599S Mechanismy plastické deformace a dvojčatová rozhraní v hexagonálních kovech Mgr. Andrej Ostapovec, Ph.D.
16-18702S Problematika porušování v blízkosti rozhraní plniva a matrice kompozitů na silikátové bázi (AMIRI) doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
16-13797S Původ a mechanismus anomálního skluzu v nemagnetických bcc kovech doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
15-21394S Creepové deformace nové austenitické oceli UNS S31035 včetně přechodových jevů RNDr. Luboš Kloc, CSc.
15-16336S Intersticiální příměsi v tvarově-paměťových slitinách na bázi NiTi prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
15-17875S Lokální mikrostrukturní změny vyvolané statickou a dynamickou indentací nanostrukturovaných a nanolaminovaných povlaků RNDr. Jiří Buršík, CSc., DSc.
15-08826S Mechanismy poškození při víceosém cyklickém namáhání prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
15-20991S Plazmová depozice, strukturní a termomechanická stabilita environmentálních bariér doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc.
15-13436S Relativistické efekty v odezvě spinově polarizovaných elektronů na vnější pole doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
GA15-09347S Role reziduálních napětí v životnosti keramických kompozitů doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
15-06390S Využití teoretických a experimentálních přístupů ke slinování pro získání optimální mikrostruktury a vlastností pokročilých keramických materiálů RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
GA14-11234S Experimentalni hodnoceni a vypoctove modelovani odezvy keramickych pen na mechanicke zatezovani prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
14-22834S Fázová stabilita a plasticita slitin se střední až vysokou entropií prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
GA14-15576S Komplexní studium fázových diagramů pokročilých kovových materiálů, kombinující ab initio a semiempirické modelování s experimentálními postupy RNDr. Aleš Kroupa, CSc.
GA14-25246S Pokročilé ODS oceli pro aplikace v prostředí tavenin těžkych kovů Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
14-24252S Příprava a optimalizace creepu odolných kompozitů s Fe-Al matricí a částicemi Al2O3 s submikronovou strukturou RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
13-28685P Identifikace mechanismů únavového poškození u moderních ocelí vyvíjených pro fúzní a jaderné reaktory Ing. Ivo Kuběna, Ph.D.
13-23652S Materiály pro vysokoteplotní aplikace – mechanismy zpevnění a poškození prof. RNDr. Jaroslav Polák, DrSc., dr. h. c.
13-32665S Mechanismy únavového poškozování u ultrajemnozrnných nerezavějících ocelí Ing. Jiří Man, Ph.D.
P108/12/1452 Optimalizace vysokoteplotních mechanických vlastností aluminidů železa typu Fe3Al s karbidotvornými prvky Ing. Ferdinand Dobeš, DrSc.
P108/12/1560 Popis šíření creepové trhliny v polymerních materiálech při komplexním mechanickém namáhání doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
P204/11/1453 Analýza složek cyklického napětí moderních vysokoteplotně odolných konstrukčních materiálů prof. RNDr. Jaroslav Polák, DrSc., dr. h. c.
P108/11/0148 Difúze uhlíku v uhlíkem přesycených ferritických a austenitických ocelích RNDr. Jiří Čermák, CSc., DSc.
P105/11/0466 Energetické a napjatostní aspekty kvazikřehkého lomu – důsledky pro určování lomově-mechanických parametrů silikátových kompozitů doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
GAP108/11/1644 Lomově mechanické charakteristiky rozhraní materiálů s nízkou houževnatostí Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
P104/11/0833 Odezva cementových kompozitů na únavové zatěžování: pokročilé numerické modelování a experimenty doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
P107/11/2065 Ochranné difúzní povrchové vrstvy pro vysokoteplotní aplikaci u litých niklových superslitin doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc.
P107/11/0704 Optimalizace struktury a vlastnosti moderních vysokoteplotních litých materiálů legovaných uhlíkem pomocí komplexního tepelného zpracování prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
P204/11/1228 Teorie spinově závislého transportu v magnetických pevných látkách a nanostrukturách doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
P108/11/1350 Vlivy jádra a povrchu nanozrn na strukturní a fyzikální vlastnosti materiálů na bázi železa připravených mletím a mechanickým legováním Ing. Yvonna Jirásková, Ph.D.
P108/11/2260 Vztah mezi mikrostrukturou a creepovým chováním precipitačně zpevněných slitin připravených metodou ECAP RNDr. Milan Svoboda, CSc.
GA ČR P108/10/2001 Cyklická plastická deformce a únavové vlastnosti ultrajemnozrnných materiálů prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
P108/10/2049 Iniciace a šíření trhliny ze singulárních koncentrátorů napětí souvisejících s rozhraním doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
P108/10/2371 Lokalizace a ireversibilita cyklického skluzu v polykrystalech Ing. Jiří Man, Ph.D.
GAP107/10/0361 Mikrostrukturní design materiálů s vysokou houževnatostí prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
P204-10-1784 Modelování difúzních fázových transformací v mnohasložkových systémech s mnoha stechiometrickými fázemi RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
GAP108/10/0466 Predikce lomového chování konstrukčních ocelí na základě kvantifikace lokální odezvy materiálu Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
P108-10-1781 Role napěťového stavu a přesycení vakancemi při tvorbě binárních dutých nanočástic RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
P108/10/1908 Termodynamika intermetalických fází z pohledu teoretických a experimentálních přístupů RNDr. Aleš Kroupa, CSc.
P108/10/P469 Vliv výchozí krystalografické orientace na creepové chování SPD materiálů Ing. Petr Král, Ph.D.
P204/10/0255 Výpočet Peierlsovy bariéry v bcc kovech a její závislosti na napětí doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
202/09/2073 Deformační mechanismy in-situ kompozitních materiálů prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
106/09/0814 Kinetika desorpce vodíku v intermetaliku Mg2Ni-H modifikovaném vybranými intersticiálními elementy RNDr. Jiří Čermák, CSc., DSc.
106/09/1913 Martenzitické transformace ve slitinách NiTi prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
GA101/09/1821 Mechanické a lomové vlastnosti multilamelárních struktur typu keramika/keramika a keramika/kov s gradientními vrstvami prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
106/09/0279 Mechanismy lomového porušování vrstevnatých polymerních prostředí doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
202/09/1013 Nukleace a růst kyslíkových precipitátů v křemíku RNDr. Jiří Buršík, CSc., DSc.
101/09/0867 Odhad únavového poškození tenkostěnných struktur doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
106/09/1954 Role oxidické disperze při únavovém chování ODS ocelí prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
101/09/J027 Souvislost mezi strukturálními změnami, rozvojem poškození a šířením trhlin ve svařovaných polymerních součástech doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
106/09/0700 Termodynamika a mikrostruktura nanopráškových pájek šetrných k životnímu prostředí RNDr. Jiří Buršík, CSc., DSc.
GD106/09/H035 Víceúrovňový design pokrokových materiálů prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GA106/09/1101 Vývoj nových typů matric odvozených z pyrolyzovaných pryskyřic pro kompozity vyztužené keramickými vlákny Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
106/08/1241 Difúze železa v pokrokových objemových kovových sklech na bázi Fe Ing. Ivo Stloukal, Ph.D.
101/08/1623 Inovační postupy pro odhad zbytkové životnosti těles s únavovými trhlinami doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
106/08/1631 Mechanismus cyklické deformace a únavová životnost pokrokových vícefázových materiálů pro vysokoteplotní aplikace Ing. Martin Petrenec, Ph.D.
GA101/08/1304 Modelování křehkého porušení a lomu heterogenních materiálů Ing. Vladislav Kozák, CSc.
106/08/1440 Nanočástice na bázi železa a oxidů železa pro magnetické separační procesy Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
106/08/1409 Role struktury sesíťované polymerní matrice v částicovém kompozitu. Víceúrovňové modelování a experimentální ověření. doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
101/08/0994 Stanovení podmínek iniciace porušení v bi-materiálových vrubech složených ze dvou ortotropních materiálů doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
106/08/1238 Studium možností zpevnění slitin na bázi aluminidů železa částicemi sekundárních fází Ing. Ferdinand Dobeš, DrSc.
GA106/08/1397 Vliv ultrajemné disperze částic na štěpný lom chromových ocelí Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
103/08/0963 Základní únavové charakteristiky a lom pokročilých stavebních materiálů doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
106/07/0010 Difúze vodíku v Mg-Ni slitinách modifikovaných vybranými prvky potlačujícími stabilitu hydridů RNDr. Jiří Čermák, CSc., DSc.
106/07/1507 Interakce nízkocyklové únavy a creepu u moderních vysokoteplotních konstrukčních materiálů doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc.
106/07/1259 Kvazikrystalické fáze v systému Al-Pd-TM RNDr. Milan Svoboda, CSc.
101/07/1500 Nové principy pro predikci životnosti strojních součástí zatěžovaných proměnnými silami prof. RNDr. Jaroslav Polák, DrSc., dr. h. c.
106/07/1078 Teoretické a experimentální studium termodynamických vlastností intermetalických fází na bázi přechodných kovů RNDr. Aleš Kroupa, CSc.
GA106/06/0646 Mikromechanika selfafinních fraktálních trhlin v křehkých materiálech prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GA106/06/0724 Mikrostrukturně indukované stínící efekty při porušování kompozitů s keramickou matricí prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
106/06/1096 Úloha poruch krystalové mříže v počátečních stádiích únavového poškozování konstrukčních materiálů Ing. Jiří Man, Ph.D.
106/06/1354 Vliv rozhraní matrice a zpevňující fáze na pevnost a tepelné vlastnosti kompozitů s matricí Mg-Al-Ca RNDr. Karel Milička, DrSc.
106/06/P239 Vliv volného povrchu na šíření únavové trhliny doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
GA106/05/0409 Analýza mechanismů a faktorů ovlivňujících creepovou odolnost perspektivních intermetalik na bázi Fe3Al a FeAl Ing. Ferdinand Dobeš, DrSc.
106/05/2115 Difúze složek v perspektivních slitinách a kompozitech na bázi Mg Ing. Ivo Stloukal, Ph.D.
106/05/P521 Dislokační struktura litých superslitin INCONEL cyklicky zatěžovaných při zvýšených teplotách Ing. Martin Petrenec, Ph.D.
GA106/05/0495 Odezva a porušení křehkých materiálů při rázovém zatěžování prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GA101/05/0493 Predikce poškození konstrukčních materiálů pomocí kohezních modelů Ing. Vladislav Kozák, CSc.
202/05/0607 Příprava uhlíkových mikro- a nanostruktur plazmovými technologiemi RNDr. Jiří Buršík, CSc., DSc.
106/05/P119 Rozptyl lomové houževnatosti u keramik a kompozitů s křehkou matricí za zvýšených teplot Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
202/05/2111 Struktura a magnetické vlastnosti amorfních a nanokrystalických slitin založených na Fe(Ni)MoCuB Ing. Yvonna Jirásková, Ph.D.
106/05/2112 Vysokocyklová únava niklových superslitin při vysokých středních napětích prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
106/05/0918 Vztah mezi přípravou, strukturou a transformačním chováním tvarově paměťových slitin NiTi prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
202/04/0583 Ab initio teorie magnetických polovodičů doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
202/04/0221 Struktura, elektrické a magnetické vlastnosti nanokrystalických materiálů složených z uhlíku a 3d transitivních kovů Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
106/04/0853 Studium tepelně deformačních cyklů v soustavě keramická skořepina - slitina gama TiAl prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
101/04/P001 Vliv constraintu na prahové hodnoty součinitele intenzity napětí doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
106/04/0228 Vliv difúze Fe, Nb a Mo na strukturní stabilitu FINEMET a NANOPERM slitin RNDr. Jiří Čermák, CSc., DSc.
106/04/P084 Vliv rozhraní dvou materiálů na šíření únavových trhlin doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
GA106/03/1353 Analýza žárupevnosti svarových spojů energetických zařízení využitím techniky protlačovacích zkoušek na malých tenkých discích RNDr. Karel Milička, DrSc.
106/03/P054 Lineární elastická lomová mechanika bi-materiálového vrubu doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
GA106/03/0843 Mikroprocesy plastické deformace v moderních slitinách a kompozitech na bázi lehkých kovů za zvýšených teplot RNDr. Karel Milička, DrSc.
106/03/1355 Transportní procesy během tepelného zpracování ve slitinách Mg - Al RNDr. Jiří Čermák, CSc., DSc.
106/03/1265 Vliv vybraných faktorů na únavové vlastnosti izotermicky zušlechtěné tvárné litiny (ADI) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc.
106/02/D147 Vliv cyklického namáhání s proměnlivou amplitudou zatížení na únavové chování vlákno-kovových laminátů Ing. Alice Chlupová, Ph.D.
GA106/02/0745 Bainitická ocel pro dynamicky namáhané komponenty Ing. Vladislav Kozák, CSc.
A106/02/0608 Dlouhodobá stabilita mikrostruktury a creepové chování pokročilých 9-12% Cr ocelí prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
GA101/02/0683 Chování trhlin/mikrotrhlin ve vybraných kompozitech s křehkou matricí prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
106/02/0584 Odhad únavové životnosti a zbytkové únavové životnosti na základě kinetiky růstu krátkých únavových trhlin prof. RNDr. Jaroslav Polák, DrSc., dr. h. c.
GA106/02/0274 Protlačovací creepové zkoušky mechanicky legovaných hliníkových slitin Ing. Ferdinand Dobeš, DrSc.
106/01/0384 Difúzní vlastnosti intermetalik se strukturou L12:Ni3Ga jako modelový systém RNDr. Jiří Čermák, CSc., DSc.
GA106/01/0342 Fyzikálně metalurgické aspekty únavového porušení konstrukčních ocelí při víceosé napjatosti cyklicky namáhaných strojních částí prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
106/01/0379 Termodynamika a difúze hliníku a uhlíku v ocelích Ing. Bořivoj Million, DrSc.
106/01/0376 Vliv asymetrie cyklu na růst krátkých únavových trhlin a únavovou životnost pokrokových konstrukčních materiálů doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc.
106/01/0382 Zpětná difúze intersticiálních prvků ve svarových spojích ocelí Ing. Bořivoj Million, DrSc.
106/00/D055 Vliv nesymetrického cyklického zatěžování na počáteční stadia únavového poškozováni konstrukčních materiálů Ing. Jiří Man, Ph.D.
GA101/00/0170 Přenositelnost charakteristik lomové houževnatosti z hlediska hodnocení integrity komponent s defekty Ing. Vladislav Kozák, CSc.
106/00/0173 Vzájemná difúze substitučních prvků v modifikovaných intermetalikách Ni3Al RNDr. Jiří Čermák, CSc., DSc.
106/99/1179 Permeabilita vodíku intermetalickými slitinami na bázi Ni3Al RNDr. Jiří Čermák, CSc., DSc.
106/99/1649 Vysokoteplotní vlastnosti soustavy Ni-Cr-W-C prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
106/98/1368 Difúzní zpracování vrstev připravených plazmovou nitridací Ing. Bořivoj Million, DrSc.
GA106/98/0079 Fyzikálně metalurgické aspekty intergranulárního lomového porušení konstrukčních ocelí Ing. Vladislav Kozák, CSc.
106/98/1367 Termodynamika a difúze fosforu a uhlíku v ocelích Ing. Bořivoj Million, DrSc.
106/96/0261 Difuze po hranicích zrn v intermetalických sloučeninách Ni3Al modifikovaných železem, chromem a zirkoniem RNDr. Jiří Čermák, CSc., DSc.
GV101/96/K264 Mezní stavy progresivních konstrukčních materiálů s využitím nestandardních metod zkoušení prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
106/95/1532 Vliv Cr, Ni, a Si na redistribuci uhlíku ve feritických svarových spojích Ing. Bořivoj Million, DrSc.
106/94/0308 Simultánní difúze dusíku a uhlíku ve svarových spojích ocelí Ing. Bořivoj Million, DrSc.
106/93/0095 Difúze Mo, V a W po drahách o vysoké difuzivitě v BCC slitinách Fe-Cr, Fe-Cr-C a v 9%Cr oceli P 91 RNDr. Jiří Čermák, CSc., DSc.

Řešené projekty


ČísloNázevŘešitel
TN01000071 Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
TN01000015 Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
TH02020482 Zvýšení užitných vlastností kompresorových kol pro pomocné energetické jednotky v leteckých aplikacích doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc.
TH02020477 Experimentální výzkum a matematická simulace chování modifikovaného palivového pokrytí v podmínkách havárie LOCA prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
TH02020691 Experimentální výzkum a matematická simulace chování modifikovaného palivového pokrytí v podmínkách mimo reaktor (bazény výměny a skladování paliva) RNDr. Luboš Kloc, CSc.
TE02000232 Výzkumné centrum speciálních rotačních strojů Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.

Ukončené projekty


ČísloNázevŘešitel
TA04011525 Výzkum a vývoj technologií přesného lití radiálních kol turbodmychadel nové generace a nových typů lopatek plynových turbín. doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
TA02011025 Creepové a oxidační charakteristiky povlakové trubky E110 v podmínkách teplotního přechodu LOCA prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
TA02010260 Výzkum materiálových změn nových, progresivních ocelí, používaných na výstavbu a rekonstrukce parovodů energetických a chemických zařízení prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.

Řešené projekty


ČísloNázevŘešitel
8J19AT011 Half-Heuslerovy termoelektrické slitiny s vysokou entropií a s vysokou účinností RNDr. Jiří Buršík, CSc., DSc.
8J19UA037 Neschmidovské chování dislokací v hořčíku a jeho slitinách Mgr. Andrej Ostapovec, Ph.D.
8J18AT009 Iniciace porušování a lom kvazikřehkých stavebních materiálů Ing. Lucie Malíková, Ph.D.
8J18AT008 Teorií vedený vývoj nových supermřížkových nanokompozitů Mgr. Martin Friák, Ph.D.
PCCL-K1 K1-Center in Polymer Engineering and Science doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
FV10699 Výzkum a vývoj odlitků ze superslitin na bázi niklu a kobaltu prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
LQ1601 CEITEC 2020 doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
LM2015069 Infrastruktura pro studium a aplikaci pokročilých materiálů - IPMINFRA doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.

Ukončené projekty


ČísloNázevŘešitel
RVO 68081723 Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné instituce prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
MSM100411601 Transferability issues in ductile to brittle transition and ductile regime Ing. Luděk Stratil, Ph.D.
GJ15-21292Y Lomové chování oxidicky zpevněných slitin na bázi železa za vysokých teplot Dr. Ing. Filip Šiška, Ph.D.
7AMB15AT002 Spinodální rozpad v half-Heuslerových slitinách: nanostrukturní cesta k termoelektrikám s vysokou účinností RNDr. Jiří Buršík, CSc., DSc.
7AMB14SK154 Progresivní magneticky měkké materiály na bázi vícesložkových slitin Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
7AMB14SK155 Studium mechanických a lomových vlastností nanokeramických kompozitů zpevněných nanotrubičkami nitridu bóru prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
7AMB1-4AT012 Vývoj nových zkušebních konfigurací pro určení vypovídajících hodnot lomových charakteristik cementových kompozitů (DeTeCon) doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
M100411202 Teoretický a experimentální výzkum pevnosti disilicidů přechodových kovů prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
M100411204 Využití termografických metod a pokročilých statistických postupů pro efektivní odhad parametrů Wöhlerovi křivky doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
7AMB12SK009 Mikrostruktura slitin na bázi Fe-Al Ing. Yvonna Jirásková, Ph.D.
8/12 AS CR - RAS Mikrostrukturní charakteristiky a mechanické vlastnosti nanostrukturního titanu Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
GAP108-12-0311 Pevnost, křehkost a magnetismus kovových materiálů s čistými hranicemi zrn a hranicemi zrn se segregovanými nečistotami prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
9/12 AS CR - RAS Výzkum creepu a únavy kovových nanomateriálů připravených intenzivní plastickou deformací Mgr. Marie Kvapilová, Ph.D.
FR-TI4/406 Výzkum vlivu technologie svařování tlustostěnných trubek orbitální hlavou na jejich dlouhodobou životnost v podmínkách provozu moderních energetických bloků prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
OC10008 Pevnost a magnetismus nanokompozitů prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
LD11024 Teoretické a experimentální studium fázových diagramů nanomateriálů RNDr. Aleš Kroupa, CSc.
OC10029 Termodynamické modelování vývoje mikrostruktury v nanokompozitech RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
ME 10117 Vývoj nových TiAl intermetalik se zlepšenými mechanickými vlastnostmi prostřednictvím kontroly mikrostruktury termomechanickým zpracováním prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
M100410901 Lomově mechanický popis trojrozměrných těles: numerická analýza a fyzikální význam/důsledky constraintu doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
M100410902 Lomové chování rozhraní typu keramika-keramika a kov-keramika u vrstevnatých materiálů Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
KJB200410901 Lom silikátových kompozitu na vzorcích z jádrových vývrtu – využití numerického modelování pro pokročilé stanovování lomových parametru doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
OC09011 Multiscale modelování struktury a vlastností nanodrátů prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
IAA100100920 Teoretické a experimentální studium rozhraní a martensitických fázových transformací prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
OC08053 Fázové rovnováhy ve vícesložkových soustavách Zn-Sn-X důležitých pro bezolovnaté pájky za vyšších teplot RNDr. Aleš Kroupa, CSc.
IAA 200410801 Numerické modelování protlačovacích zkoušek na miniaturizovaných discích z pokročilých ocelí pro spolehlivý odhad životnosti Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
KJB200410801 Studium nano-strukturních materiálů konsolidovaných z práškových kompaktů technikou ECAP Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
MEB060714 Vliv kontaktních napětí na výsledky „THE BALL ON THE THREE BALLS“ zkoušky Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
ME08051 VZNIK SEKUNDÁRNÍCH KUŽELOVÝCH TRHLIN U BIAXIÁLNÍ OHYBOVÉ ZKOUŠKY KERAMIK Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
KJB200410803 Zobecnění lineární elastické lomové mechaniky na problémy šírení trhlin v nehomogenních materiálech doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
IPP-CR UT7 DEGR Euratom prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
IAA200410701 Přechodové jevy při creepu za podmínek vedoucích k velmi malým rychlostem deformace RNDr. Luboš Kloc, CSc.
GA106/07/0762 Struktura, vlastnosti a metalurgie téměř stechiometrických slitin TiAl prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
FT-TA4/023 Výzkum a vývoj mechanických vlastností materiálů použitých pro nové typy turbodmychadel, spojený s vývojem nové, progresivnější technologie přesného lití těchto částí. prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
A100100616 Elektronová struktura a fyzikální vlastnosti materiálů pro nanoelektroniku doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
IAA200410601 Modelování kinetiky difúzních fázových transformací v pevných látkách RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
2A-1TP1/057 Řešení materiálových a technologických inovací pro energetická a chemická zařízení nové generace pracujících za vysokých teplot prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
KJB200410601 Slitiny stříbra, india a cínu jako možné materiály pro bezolovnaté pájky: interakce s niklem a paládiem Ing. Adéla Zemanová, Ph.D.
ME854 (1016/2006-32) Synergie účinků struktury a podmínek zkoušení na hodnocení odolnosti vůči porušení keramik Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
2A-1TP1/067 Výzkum technologií pro přenos vysokopotencionálního tepla z jaderného zdroje RNDr. Jiří Čermák, CSc., DSc.
AV0Z20410507-I052 Numerické simulace protlačovacích zkoušek na miniaturizovaných vzorcích pro odhad zbytkové a zaručené životnosti žárupevných ocelí. Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
VC 1M 0512 Výzkumné centrum práškových nanonateriálů Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
AV0Z20410507 Fyzikální vlastnosti pokročilých materiálů ve vztahu k jejich mikrostruktuře a způsobu přípravy doc. RNDr. Petr Lukáš, CSc., dr. h. c.
2005-23 Korekce hodnot lomové houževnatosti konstrukčních keramik z hlediska statistických účinků velikosti Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
FT-TA2/038 Materiálové řešení teplosměnných zařízení nové generace v energetice a chemickém průmyslu prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
1-2005 Modelování difúzních a masivních fázových transformací v pevných látkách RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
COST 563.001, No. 1P05OC007 Rozvoj mikrostruktury a creepová pevnost pokrokových ocelí pro energetiku prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
1P05OC006 Techniky testování creepu s vysokou deformační citlivostí pro validaci konstitutivních modelů creepu. RNDr. Luboš Kloc, CSc.
IAA200410502 Vliv nehomogenity poškození na velikostní faktor při křehkém lomu prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
A1041404 Atomové uspořádání na površích a rozhraních slitin 3d kovů Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
NMP2-CT-2003- 505504 European Lead - Free Soldering Network RNDr. Aleš Kroupa, CSc.
1P05ME804 Únavové vlastnosti ultrajmnozrnných slitin mědi a hořčíku prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
AVOZ 2041904-I038 Únavové vlastnosti nanostrukturních kvazikrystalických materiálů na bázi hliníku Ing. Alice Chlupová, Ph.D.
IAA2041301 Mechanismy creepu v ultrajemnozrnných kovech a jejich slitinách připravených metodou ECAP prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
ME 491 Degradace vlastností tepelně zatěžovaných kompositů se skelnou matricí prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Z2041904-I003 Difúze galia v polykrystalickém hořčíku Ing. Ivo Stloukal, Ph.D.
Z2041904-I004 Difúze izotopů 67Ga a 114mIn po hranicích zrn v Ni3Al RNDr. Věra Rothová, Ph.D.
IAA2041202 Alternativní metody aktivační analýzy při creepu Ing. Ferdinand Dobeš, DrSc.
COST OC 531.02 Lead Free Solder Materials RNDr. Aleš Kroupa, CSc.
OC 526.60 Numerická optimalizace procesu přesného lití gama TiAl prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
OC 526.40, 1P04OC 526.40 Optimalizace tepelného zpracování magnetických materiálů s použitím dat termomagnetických křivek RNDr. Tomáš Žák, CSc.
IAA2041203 Tepelně aktivovaná deformace a vnitřní napětí ve slitinách a kompozitech RNDr. Karel Milička, DrSc.
A2041101 Creep apriorně křehkých materiálů pro vysokoteplotní aplikace při velmi malých rychlostech deformace RNDr. Luboš Kloc, CSc.
IAA2041201 Mechanismy únavového poškozování přirozených kompozitů prof. RNDr. Jaroslav Polák, DrSc., dr. h. c.
S2041105 Povrchy a rozhraní v konstrukčních materiálech - aplikace moderních technologií a počítačového modelování Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
C2041104 Vlastnosti a chování hybridních laminátů dural-C/epoxy při cyklickém zatěžování Ing. Alice Chlupová, Ph.D.
IBS2041001 Degradace vlastností a životnost inženýrských materiálů při jejich mechanickém namáhání prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
IAA2041003 Mikromechanika křehkého lomu a statistické modely prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
IAC2041011 Statistické aspekty účinků "contraint" při iniciaci křehkého lomu prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
AV0Z2041904 Chování a vlastnosti kovových i nekovových materiálů ve vztahu k jejich struktuře, výzkum procesů vedoucích k degradaci vlastností materiálů doc. RNDr. Petr Lukáš, CSc., dr. h. c.
ME 303 Lomová odolnost ocelí pro kontejnery vyhořelého jaderného paliva prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
OC P3.110 Simulace difúze po hranicích zrn RNDr. Jiří Čermák, CSc., DSc.
ME 312 Vliv tepelných šoků na rozvoj poškozených kompozitů na bázi borosilikátového skla s vlákny karbidu křemíku prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
COST 522 Odhad creepových charakteristik pro pokročilé technické slitiny prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
OC 517.20 Mikromechanistické aspekty iniciace křehkého lomu s ohledem na účinky nečistot prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
IAA2041701 Vliv lokální napjatosti a rychlosti deformace na mikromechanismy porušování duplexních ocelí prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
IAA2041501 Difúze niklu po hranicích zrn intermetalických sloučenin Ni3Al a NiAl s příměsemi bóru a v tuhých roztocích Ni-Al(-B) RNDr. Jiří Čermák, CSc., DSc.
IA24104 Redistribuce uhlíku ve svarových spojích feritických ocelí Ing. Bořivoj Million, DrSc.
nic