Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Spolupráce > Vzdělávání

Vzdělávání

Ústav udržuje rozsáhlou spolupráci s vysokými školami v oblasti doktorských studijních programů, magisterského a bakalářského studia. Na VUT v Brně, v rámci CEITEC a spolu s MU v Brně má ústav společné akreditace ve studijních oborech doktorských programů.

Podílíme se na výuce na VUT a MU v Brně i na dalších vysokých školách.

Pracovníci ústavu úspěšně vedou studenty při vypracovávání jejich absolventských (bakalářských, diplomových a disertačních) prací.

Vypsaná témata závěrečných prací:

Téma studia Školitel
Speciální zkušební tělesa pro zkoušky gigacyklové únavy materiálů / Special testing specimens for gigacycle fatigue tests Jan Klusák
Šíření únavové trhliny přes bi-materiálové rozhraní vytvořené laserovým navařováním / Fatigue crack propagation across a bi-material interface created by laser cladding Jan Klusák
Nanometrické prismatické dislokační smyčky v kovech: experiment a modelování / Nanometric prismatic dislocation loops in metals: experiment and modeling  Jan Fikar
Metody řízení dvojčatění v kovových materiálech / Methods for control of twinning in metallic materials Andrej Ostapovec
Počítačové studie struktur a přenosu náboje okolo defektů v III-nitridech / Computational studies of structures and charge transfer around defects in III-nitrides Roman Gröger
Mechanismy magnetizační reverze v superparamagnetických nanočásticích Fe3O4 / Mechanisms of magnetization reversal in superparamagnetic nanoparticles of Fe3O4 Roman Gröger
Návrh a optimalizace nanostruktur pro katalýzu a skladování vodíku / Design and optimization of nanostructures for catalysis and storage of hydrogen Andrej Ostapovec
Strukturální integrita aditivně vyráběných polymerních materiálů / Structural integrity of additively manufactured polymer materials Pavel Hutař
Vliv defektů na únavovou životnost niklových superslitin / Influence of defects on fatigue life of nickel superalloys Stanislava Fintová
Únavové vlastnosti ocelí s řízenou mikrostrukturou připravené pomocí selektivního tavení laserem / Fatigue properties of steels with tailored crystallography processed by selective laser melting Miroslav Šmíd
Ukládání vodíku v Mg materiálech s různým stupněm krystalizace / Hydrogen storage in Mg-based materials with various level of crystallinity Lubomír Král
Ukládání vodíku v kovových materiálech s různým chemickým a fázovým složením / Hydrogen storage in metallic materials with varied phase and chemical composition Lubomír Král
Charakterizace nanočástic a nanočásticových systémů / Characterization of nanoparticles and nanoparticle systems Naděžda Pizúrová
Teoretické studium fázových transformací v cínu a jeho slitinách / Theoretical study of phase transformations in tin and its alloys Martin Friák
Využití kvantových počítačů ve výpočetní materiálové vědě / Applications of quantum computers in computational materials science Martin Friák
Studium struktury magnetických materiálů za nízkých teplot / Structure of magnetic materials at low temperatures Martin Friák
Vliv povrchového zušlechťování metodou LSP na vybrané materiály / Influence of surface treatment by LSP method on selected materials Martin Friák
Vysokoteplotní degradační mechanismy niklové superslitiny vyrobené laserovou fúzí v práškovém loži / High-temperature damage mechanisms in Ni-based superalloy fabricated by laser powder bed fusion Ivo Kuběna
Experimentální a teoretický popis slitin a jejich hydridů perspektivních pro uchovávání energie / Experimental and theoretical description of alloys and their hydrides promising for energy storage Ondřej Zobač