Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Výzkum > Skupina vysokocyklové únavy

Skupina vysokocyklové únavy

Vedoucídoc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
E-mail [javascript protected email address]
Telefon+420 532 290 351
Místnost119
Nadřazená jednotkaOddělení mechanických vlastností

Vědecko výzkumná aktivita skupiny vysokocyklové únavy je zaměřena na studium podstaty a kvantitativního popisu únavového procesu ve všech jeho stádiích. Hlavním cílem výzkumu je přispívat k lepšímu porozumění projevu cyklické plasticity při nízkých úrovních zatěžování, procesu iniciace trhlin, prahovým hodnotám pro šíření únavových trhlin a lomově-mechanickému popisu chování únavových trhlin. Experimentální a teoretické studie se zaměřují zejména na vztah mezi mikrostrukturou, jejím vývojem během cyklického zatěžování a makroskopickými únavovými a creepovými vlastnostmi. Další důležitou částí výzkumu je numerické modelování lomového chování a stanovení vypovídajících lomových parametrů. Stále aktuálním tématem je hledání kriterií stability pro nehomogenní materiály, vruby nebo vrstevnaté kompozity. Díky tomu došlo ke značnému rozšíření spektra studovaných materiálů. V současnosti jsou studovány mimo kovových materiálů i materiály polymerní, kompozity s polymerní nebo keramickou matricí nebo pokročilé stavební materiály.

Nedílnou součástí výzkumu je aplikace dosažených výsledků v úzké spolupráci s průmyslovými partnery. Zejména jde o stanovení životnosti průmyslových komponent na základě numerického modelování a pokročilých únavových testů.

Výzkum v oblasti únavy se na Ústavu fyziky materiálů (v té době Laboratoř pro studium vlastností kovů) rozvinul v šedesátých letech pod vedením Prof. Mirko Klesnila. V osmdesátých letech se stal vedoucím skupiny vysokocyklové únavy Doc. Petr Lukáš. Tento uznávaný odborník vedl skupinu až do roku 2010. Výpočtově a teoreticky zaměřená část skupiny vyrostla zejména pod vedením Prof. Zdeňka Knésla, který se touto problematikou hlouběji zabýval od osmdesátých let. Současné složení skupiny lze najít zde.

Hlavní výzkumné projekty řešené ve skupině zahrnují:

  • únavové a únavově-creepové chování krystalických a polykrystalických superslitin,

  • únavové vlastnosti ultra-jemnozrnných materiálů,

  • vliv středního napětí na cyklickou napěťově-deformační odezvu a únavovou životnost,

  • vliv vrubů (včetně bi-materiálových) a trhlin na únavovou a únavově-creepovou životnost,

  • vliv volného povrchu na chování únavových trhlin,

  • interpretace vlivu constraintu na únavové chování,

  • vliv rozhranní mezi dvěma materiály na chování trhliny nebo stabilitu vrubu,

  • stanovení základních únavových a lomových charakteristik pokročilých stavebních materiálů,

  • popis chování trhliny v polymerních materiálech,

  • popis chování trhliny v pokročilých kompozitních materiálech.

Vědečtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D. +420 532 290 301 102b fintova@ipm.cz
doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D. +420 532 290 348 118 klusak@ipm.cz
prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c. +420 532 290 464 423 kunz@ipm.cz
Ing. Lucie Malíková, Ph.D. +420 532 290 malikova@ipm.cz
doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. +420 532 290 358 106 nahlik@ipm.cz
Ing. Jan Poduška, Ph.D. +420 532 290 347 114 poduska@ipm.cz
Ing. Pavel Pokorný, Ph.D. +420 532 290 362 108 pokorny@ipm.cz
doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D. +420 532 290 361 107 seitl@ipm.cz
Ing. Miroslav Šmíd, Ph.D. +420 532 290 414 207 smid@ipm.cz
Ing. Tomáš Vojtek, Ph.D. +420 532 290 362 108 vojtek@ipm.cz

Techničtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Vít Horník +420 532 290 414 207 hornik@ipm.cz
Michal Minařík +420 532 290 357 102a minarik@ipm.cz

Doktorandi


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Pavol Dlhý +420 532 290 347 114 dlhy@ipm.cz
Ing. Petr Miarka +420 532 290 361 107 miarka@ipm.cz
Ing. Tomáš Oplt +420 532 290 347 114 oplt@ipm.cz
Ing. Ondrej Slávik +420 532 290 347 114 slavik@ipm.cz
MSc. Hector Andres Tinoco Navarro +420 532 290 338 108a tinoco@ipm.cz
Ing. Lukáš Trávníček +420 532 290 347 114 travnicek@ipm.cz

ČísloNázevŘešitel
TN01000071 Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
TN01000015 Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
19-25591Y Vliv mikrostruktury na únavové vlastnosti vysoce anisotropických nerezavějících ocelí vyrobených pomocí selektivního laserového tání Ing. Miroslav Šmíd, Ph.D.
8J18AT009 Iniciace porušování a lom kvazikřehkých stavebních materiálů Ing. Lucie Malíková, Ph.D.
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004399 Výzkum a vývoj technologií přesného lití nových typů odlitků leteckých motorů a integrálně litých axiálních kol turbodmychadel doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
RFCS-02-2016 -747266 Innovative approach to improve fatigue performance of automotive components aiming at CO2 emissions reduction (INNOFAT) doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
PCCL-K1 K1-Center in Polymer Engineering and Science doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004505 Komplexní návrh nosníků z pokročilých betonů doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
17-01589S Pokročilé výpočetní a pravděpodobnostní modelování ocelových konstrukcí s ohledem na únavové poškození doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.

VŠECHNY PROJEKTY

ČísloNázevŘešitel
RVO 68081723 Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné instituce prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0002421 Výzkum a vývoj pokročilých technologií přesného lití nových typů odlitků tepelně exponovaných částí turbodmychadel ze superslitin na bázi niklu doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
16-18702S Problematika porušování v blízkosti rozhraní plniva a matrice kompozitů na silikátové bázi (AMIRI) doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
GA15-09347S Role reziduálních napětí v životnosti keramických kompozitů doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
TA04011525 Výzkum a vývoj technologií přesného lití radiálních kol turbodmychadel nové generace a nových typů lopatek plynových turbín. doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
CZ.1.07/2.3.00/45.0040 Science Academy - kritický způsob myšlení a praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků v reálném životě doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
7AMB1-4AT012 Vývoj nových zkušebních konfigurací pro určení vypovídajících hodnot lomových charakteristik cementových kompozitů (DeTeCon) doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
CZ.1.07/2.3.00/30.0063 Nadaní postdoktorandi pro vědeckou excelenci v oblasti fyziky materiálů doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
CZ.1.07/2.3.00/20.0214 Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu fyzikálních a materiálových vlastností modelových, nově vyvíjených a inženýrsky aplikovaných materiálů doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
CZ.1.07./2.3.00/20.0197 Víceoborový výzkumný tým v oblasti designu materiálů a jeho zapojení do mezinárodní kooperace doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
M100411204 Využití termografických metod a pokročilých statistických postupů pro efektivní odhad parametrů Wöhlerovi křivky doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
P108/12/1560 Popis šíření creepové trhliny v polymerních materiálech při komplexním mechanickém namáhání doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
CZ.1.07/2.4.00/17.0006 Budování a rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce s výzkumnými a průmyslovými partnery doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
P105/11/0466 Energetické a napjatostní aspekty kvazikřehkého lomu – důsledky pro určování lomově-mechanických parametrů silikátových kompozitů doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
P104/11/0833 Odezva cementových kompozitů na únavové zatěžování: pokročilé numerické modelování a experimenty doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
GA ČR P108/10/2001 Cyklická plastická deformce a únavové vlastnosti ultrajemnozrnných materiálů prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
P108/10/2049 Iniciace a šíření trhliny ze singulárních koncentrátorů napětí souvisejících s rozhraním doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
M100410901 Lomově mechanický popis trojrozměrných těles: numerická analýza a fyzikální význam/důsledky constraintu doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
KJB200410901 Lom silikátových kompozitu na vzorcích z jádrových vývrtu – využití numerického modelování pro pokročilé stanovování lomových parametru doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
106/09/0279 Mechanismy lomového porušování vrstevnatých polymerních prostředí doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
101/09/0867 Odhad únavového poškození tenkostěnných struktur doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
101/09/J027 Souvislost mezi strukturálními změnami, rozvojem poškození a šířením trhlin ve svařovaných polymerních součástech doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
101/08/1623 Inovační postupy pro odhad zbytkové životnosti těles s únavovými trhlinami doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
106/08/1409 Role struktury sesíťované polymerní matrice v částicovém kompozitu. Víceúrovňové modelování a experimentální ověření. doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
101/08/0994 Stanovení podmínek iniciace porušení v bi-materiálových vrubech složených ze dvou ortotropních materiálů doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
103/08/0963 Základní únavové charakteristiky a lom pokročilých stavebních materiálů doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
KJB200410803 Zobecnění lineární elastické lomové mechaniky na problémy šírení trhlin v nehomogenních materiálech doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
FT-TA4/023 Výzkum a vývoj mechanických vlastností materiálů použitých pro nové typy turbodmychadel, spojený s vývojem nové, progresivnější technologie přesného lití těchto částí. prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
AST5-CT-2006-030889 Predictive Methods for Combined Cycle Fatigue in Gas Turbine Blades (PREMECCY) doc. RNDr. Petr Lukáš, CSc., dr. h. c.
106/06/P239 Vliv volného povrchu na šíření únavové trhliny doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
AV0Z20410507 Fyzikální vlastnosti pokročilých materiálů ve vztahu k jejich mikrostruktuře a způsobu přípravy doc. RNDr. Petr Lukáš, CSc., dr. h. c.
1QS200410502 Vlastnosti konstrukčních materiálů vyvíjených a v krátkodobém horizontu použitelných v dopravě, zdravotnictví a energetice prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
106/05/2112 Vysokocyklová únava niklových superslitin při vysokých středních napětích prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
1P05ME804 Únavové vlastnosti ultrajmnozrnných slitin mědi a hořčíku prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
101/04/P001 Vliv constraintu na prahové hodnoty součinitele intenzity napětí doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
106/04/P084 Vliv rozhraní dvou materiálů na šíření únavových trhlin doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
106/03/P054 Lineární elastická lomová mechanika bi-materiálového vrubu doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.

VŠECHNY PROJEKTY

INSTRON E3000 s lineárním motorem

Kontakt: doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Elektrodynamický zkušební únavový systém INSTRON s uzavřenou řídící smyčkou je určen pro statické nebo dynamické testování vzorků od velmi malých frekvencí až po vysoké (200 Hz a více). Maximální síla pro dynamické testování je ±3000 N a pro statické testování ±2100 N. Stroj je vybaven komorou INSTRON 3119-605 pro řízení teploty v rozsahu teplot od -100°C v atmosféře LN2 (-70 °C v CO2) až do 350 °C a vnitřními rozměry 485×240×230 mm.

Rezonanční pulsátor Amsler 10 HFP 1478, 100 kN, tah-tlak

Kontakt: doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Zkušební zařízení pro únavové zkoušky, především určené pro zkoušky za vysokých teplot. Pulsátor je vybavený odporovou pecí s možností ohřevu zkušebních tyčí až na teplotu 1000 °C. Stroj pracuje na rezonanční frekvenci vybuzené pomocí elektromagnetu. Frekvence zkoušky je měnitelná a běžně se pohybuje od 100 do 130 Hz. Díky motorizaci posuvu příčníku je možnost provádět i nesymetrické únavové zkoušky, kdy je vzorek navíc zatížen přídavným středním napětím.

Rezonanční pulsátor Amsler 2 HFP, 20 kN, tah-tlak, s možností měření až do teploty 600 °C

Kontakt: doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Rezonanční elektromagnetický pulsátor vybavený příslušenstvím, na kterém lze testovat také CT tělesa nebo tělesa pro 3-bodový ohyb za účelem šíření únavových trhlin. To je umožněno díky přesnému kamerovému systému pro monitorování růstu únavové trhliny. S maximální možnou amplitudou síly 25 kN se hodí pro testování menších zkušebních těles. Pracovní frekvence je 35 až 300 Hz.

Rezonanční pulsátor Schenck PVQ, 60 kN, tah-tlak

Kontakt: doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Rezonanční pulsátor s mechanickým buzením vibrací. Možné testovací frekvence se pohybují v rozsahu 12 až 83 Hz. Díky své robustnosti a vysoké maximální amplitudě síly (30kN) se jedná o zařízení určené pro únavové zkoušky rozměrnějších vzorků v režimu řízení síly. Možné předepnutí zkušebního tělesa je maximálně 36 kN. Na tomto zařízení se provádí zkoušky šíření únavových trhlin na plochých vzorcích (tah/tlak, tah/tah) nebo vzorcích pro 3-bodový ohyb (cyklický ohyb).

Servohydraulický pulsátor Zwick/Roell Amsler HC25, tah-tlak

Kontakt: doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Kompaktní provedení servohydraulického pulsátoru určeného pro statické a dynamické testování materiálů až do síly 25 kN. Konstrukce pulsátoru dovoluje posuny čelistí při testech až 250 mm. Systém umožňuje přesné řízení testů v režimu řízení síly a polohy (posunu) pístnice. Díky sofistikovanému řídícímu softwaru lze měnit průběh daného zatěžování na základě potřeb zkoušky. Stroj je určen k únavovým zkouškám za nízkých frekvencích.

Schenck PVQ

Kontakt: doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Starší verze rezonančního pulsátoru Schenk. Rezonanční pulsátor s mechanickým buzením vibrací. Možné testovací frekvence se pohybují v rozsahu 12 až 83 Hz. Díky své robustnosti a vysoké maximální amplitudě síly (30kN) se jedná o zařízení určené pro únavové zkoušky rozměrnějších vzorků v režimu řízení síly. Možné předepnutí zkušebního tělesa je maximálně 36 kN. Na tomto zařízení se provádí zkoušky šíření únavových trhlin na plochých vzorcích (tah/tlak, tah/tah) nebo vzorcích pro 3-bodový ohyb (cyklický ohyb).

Ultrazvukový pulzátor pro měření v oblasti velmi vysokocyklové únavy

Kontakt: doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
Pulzátor zatěžující vzorky frekvencí 20 kHz. Tak lze v reálném čase měřit velmi vysokocyklové únavové vlastnosti materiálů v oblasti počtu cyklů mezi 10 miliony až 10 miliardami. Měření je možné v režimu tah/tlak i tah/tah. Je možné měření Wöhlerových křivek i rychlostí šíření únavových trhlin.

Rezonanční pulsátor Cracktronic 8024, 70 Nm, pro ohyb

Kontakt: doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Rezonanční pulsátor ohybového cyklického zatěžování. Maximální statický ohybový moment je 70 Nm a dynamický 35 Nm. Maximální frekvence dosahuje až 200 Hz. Vhodný pro zkoušky materiálů pro aplikace s cyklickým ohybovým zatížením a pro předcyklování únavové trhliny na vzorcích určených pro zkoušku rázem v ohybu.

Rezonanční pulsátor Fractronic 7801, 100 kN, tah-tlak, s možností měření až do teploty 800 °C

Kontakt: doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Elektromagnetický rezonanční pulsátor určený pro měření únavových zkoušek za vysokých teplot. Snímání polohy příčníku umožňuje provádět zkoušky se středním napětím i s případnými změnami během zkoušky (vhodné např. pro kombinovanou cyklickou únavu). Pracovní frekvence je od 100 do 130 Hz.

Servohydraulický pulsátor Shimadzu EHF-F1

Kontakt: doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Tento servohydraulický pulsátor umožňuje cyklické zkoušky s možností záznamu hysterezní smyčky daného zátěžného cyklu. Vzhledem k pracovním frekvencím mezi 0,1 až 10 Hz je především určen pro zkoušky na pomezí nízkocyklové a vysokocyklové únavy.


2019

Fintová S., Drábiková J., Pastorek F., Tkacz J., Kuběna I., Trško L., Hadzima B., Minda J., Doležal P., Wasserbauer J., Ptáček P.: Improvement of electrochemical corrosion characteristics of AZ61 magnesium alloy with unconventional fluoride conversion coatings. Surf. Coat. Technol. 357 (2019) 638-650

Ríos J., Cifuentes Bulte H., Leiva C., Seitl S.: Analysis of the mechanical and fracture behavior of heated ultra-high-performance fiber-reinforced concrete by X-ray computed tomography. Cement and Concrete Research 119 (2019) 77-88

Vojtek T., Pokorný P., Kuběna I., Náhlík L., Fajkoš R., Hutař P.: Quantitative dependence of oxide-induced crack closure on air humidity for railway axle steel. Int. J. Fatigue 123 (2019) 213-224

Ríos J., Leiva C., Ariza M., Seitl S., Cifuentes Bulte H.: Analysis of the tensile fracture properties of ultra-high-strength fiber-reinforced concrete with different types of steel fibers by X-ray tomography. Mater. & Design 165 (2019) 107582

Krepl O., Klusák J.: Multi-parameter failure assessment of a bi-material V-notch?Crack initiation from a free-edge singularity. Theor. Appl. Fract. Mech. 100 (2019) 233-241

Oplt T., Šebík M., Berto F., Náhlík L., Pokorný P., Hutař P.: Strategy of plasticity induced crack closure numerical evaluation. Theor. Appl. Fract. Mech. 102 (2019) 59-69

Vyhlídal M., Klusák J.: The influence of polygonal cavity on fracture behaviour of concrete. Procedia Struct. Integr. 17 (2019) 690-697

Klusák J., Seitl S.: Very high cycle fatigue tests of high strength steels S355 J0 and S355 J2. Procedia Struct. Integr. 17 (2019) 576-581

Hadzima B., Pastorek F., Borko K., Fintová S., Kajánek D., Bagherifard S., Gholami-Kermanshahi M., Trško L., Pastorková J., Brezina J.: Effect of phosphating time on protection properties of hurealite coating: Differences between ground and shot peened HSLA steel surface. Surf. Coat. Technol. 375 (2019) 608-620

Nový F., Jambor M., Petrů M., Trško L., Fintová S., Bokůvka O.: Investigation of the brittle fracture of the locomotive draw hook. Eng. Fail. Anal. 105 (2019) 305-312

Profant T., Hrstka M., Klusák J.: Microcrack interaction with circular inclusion and interfacial zone. Frattura ed Integrita Strutturale 48 (2019) 503-512

Seitl S., Miarka P., Šimonová H., Frantík P., Keršner Z., Domski J., Katzer J.: Change of Fatigue and Mechanical Fracture Properties of a Cement Composite due to Partial Replacement of Aggregate by Red Ceramic Waste. PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 63 (2019) 152-159

Miarka P., Seitl S., Bílek V.: Mixed-mode fracture analysis in high-performance concrete using a Brazilian disc test. Mater. Technol. 53 (2019) 233-238

Miarka P., Seitl S., De Corte W.: Notch tip displacements of the concrete Brazilian disc test with central notch analysed by the concrete damaged plasticity model. Theor. Appl. Fract. Mech. 102 (2019) 122-150

Profant T., Hrstka M., Klusák J.: An asymptotic analysis of crack initiation from an interfacial zone surrounding the circular inclusion. Composite Struct. 208 (2019) 479-497

Tinoco Navarro H., Holzer J., Pikálek T., Buchta Z., Lazar J., Chlupová A., Kruml T., Hutař P.: Determination of elastic parameters of Si3N4 thin films by means of a numerical approach and bulge tests. Thin Solid Films 672 (2019) 66-74

Kuběna M., Eliáš M., Zajíčková L., Poduška J., Kruml T.: On the strengthening of polyurethane matrix by carbon nanotubes. Adv. Mater. Sci. Eng. 2019 (2019) 6598452

Oplt T., Hutař P., Pokorný P., Náhlík L., Chlup Z., Berto F.: Effect of the free surface on the fatigue crack front curvature at high stress asymmetry. Int. J. Fatigue 118 (2019) 249-261

Dymáček P., Bártková D., Horník V., Stratil L., Mašek B., Svoboda J.: New Generation of ODS Alloys. Key Eng. Mater. 8010 (2019) 113-1182018

Seitl S., Miarka P., Pokorný P., Fintová S., Klusák J.: Influence of Micro-Structure on the Fatigue Crack Propagation in Bridge Steel. Proceedings 2 (2018) 1-6

Seitl S., Miarka P., Klusák J., Fintová S., Kunz L.: Comparison of the Fatigue Crack Propagation Rates in S355 J0 and S355 J2 Steel Grades. Key Eng. Mater. 784 (2018) 91-96

Dlhý P., Poduška J., Náhlík L., Berer M., Gosch A., Pinter G., Hutař P.: Compression-Loaded Cracked Cylinder - Stress Intensity Factor Evaluation. Key Eng. Mater. 774 (2018) 331-336

Seitl S., Miarka P., Merta I., Keršner Z.: Numerical Stress Analysis of the Biaxial Tension-Compression Wedge-Splitting Test in Vicinity of the Crack Tip. Key Eng. Mater. 784 (2018) 85-90

Svoboda J., Horník V., Stratil L., Hadraba H., Mašek B., Khalaj O., Jirková H.: Microstructure Evolution in ODS Alloys with a High-Volume Fraction of Nano Oxides. Metals 8 (2018) 1079

Trško L., Fintová S., Nový F., Bokůvka O., Jambor M., Pastorek F., Florková Z., Oravcová M.: Study of Relation between Shot Peening Parameters and Fatigue Fracture Surface Character of an AW 7075 Aluminium Alloy. Metals 8 (2018) 111

Vojtek T., Hohenwarter A., Pippan R., Pokluda J.: Influence of Secondary Phase on Intrinsic Threshold and Path of Shear-Mode Fatigue Cracks in Metals. Acta Phys. Pol. A 134 (2018) 699-702

Zapletal J., Trojanová Z., Doležal P., Fintová S., Knapek M.: Elastic and Plastic Behavior of the QE22 Magnesium Alloy Reinforced with Short Saffil Fibers and SiC Particles. Metals 8 (2018) 133

Šiška F., Stratil L., Hadraba H., Fintová S., Kuběna I., Horník V., Husák R., Bártková D., Záležák T.: Strengthening mechanisms of different oxide particles in 9Cr ODS steel at high temperatures. Mater. Sci. Eng. A 732 (2018) 112-119

Krejsa M., Brožovský J., Lehner P., Seitl S., Kala Z.: Stochastic analysis for short edge cracks under selected loads. AIP Conference Proceedings 1978 (2018) 150006-1-150006-4

Nicoletto G., Konečná R., Kunz L., Frkáň M.: Influence of as-built surface on fatigue strength and notch sensitivity of Ti6Al4V alloy produced by DMLS. MATEC Web Conf. 165 (2018) 02002

Seitl S., Miarka P., Kala Z.: Geometry functions for edge cracks in steel bridge under three- and four- point bending with various span. TRANSACTIONS OF VSB - TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA CIVIL ENGINEERING SERIES 18 (2018) 44-49

Moravčík I., Gouvea L., Horník V., Kováčová Z., Kitzmantel M., Neubauer E., Dlouhý I.: Synergic strengthening by oxide and coherent precipitate dispersions in high-entropy alloy prepared by powder metallurgy. Scr. Mater. 157 (2018) 24-29

Slávik O., Hutař P., Berer M., Gosch A., Arbeiter F., Pinter G., Náhlík L.: Numerical Modelling of Cylindrical Specimen under Mixed-Mode Loading Conditions. Key Eng. Mater. 774 (2018) 325-330

Malíková (Šestáková) L., Klusák J.: Influence of the Interfacial Transition Zone on crack behavior in a matrix/aggregate system. Procedia Struct. Integr. 13 (2018) 1798-1803

Man J., Järvenpää A., Jaskari M., Kuběna I., Fintová S., Chlupová A., Karjalainen L., Polák J.: Cyclic deformation behaviour and stability of grain-refined 301LN austenitic stainless structure. MATEC Web Conf. 165 (2018) 06005

Seitl S., Miarka P., Klusák J., Kala Z., Krejsa M., Blasón Gonzáles S., Canteli A.: Evaluation of fatigue properties of S355 J0 steel using ProFatigue and ProPagation software. Procedia Struct. Integr. 13 (2018) 1494-1501

Klusák J., Krepl O.: Multi-parameter average strain energy density factor criterion applied on the bi-material notch problem. Procedia Struct. Integr. 13 (2018) 1261-1266

Krepl O., Klusák J.: Multi-parameter average strain energy density factor criterion applied on the sharp material inclusion problem. Procedia Struct. Integr. 13 (2018) 1279-1284

Záležák T., Šiška F., Stratil L., Fintová S., Horník V., Bártková D., Husák R., Svoboda J., Dlouhý A.: An integration of 3D discrete dislocation dynamics with numerical tensile testing. Acta Phys. Pol. A 134 (2018) 777-780

Seitl S., Malíková (Šestáková) L., Růžička V., Moreno B., Lopez Crespo P.: Williams' expansion?based approximation of the displacement field in an Al 2024 compact tension specimen reconstructed from optical measurements. Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 41 (2018) 2187-2196

Náhlík L., Štegnerová K., Hutař P.: Estimation of critical applied stress for crack initiation from a sharp V-notch. Theor. Appl. Fract. Mech. 93 (2018) 247-262

Bagherifard S., Hickey D., Fintová S., Pastorek F., Fernandez-Pariente I., Bandini M., Webster T., Guagliano M.: Effects of nanofeatures induced by severe shot peening (SSP) on mechanical, corrosion and cytocompatibility properties of magnesium alloy AZ31. Acta Biomater. 66 (2018) 93-108

Malíková (Šestáková) L., Klusák J.: Multi-Parameter Fracture Mechanics: Crack Approaching a Bi-Material Interface. Key Eng. Mater. 784 (2018) 79-84

Hrstka M., Žák S., Vojtek T.: Large plastic zones and extensive influence of notch under near-threshold mode II and mode III loading of fatigue cracks. Procedia Struct. Integr. 13 (2018) 1123-1128

Miarka P., Seitl S., Bílek V.: Comparison of Fracture Resistance of the Normal and High Strength Concrete Evaluated by Brazilian Disc Test. Proceedings 2 (2018) 1-6

Seitl S., Miarka P., Bílek V.: The Mixed-Mode Fracture Resistance of C 50/60 and its Suitability for Use in Precast Elements as Determined by the Brazilian Disc Test and Three-Point Bending Specimens. Theor. Appl. Fract. Mech. 97 (2018) 108-119

Vojtek T., Žák S., Pokluda J.: Quantitative analysis of intrinsic mode III fatigue thresholds in bcc metals. Int. J. Fatigue 115 (2018) 35-41

Poduška J., Hutař P., Frank A., Kučera J., Sadílek J., Pinter G., Náhlík L.: Numerical simulations of cracked round bar test: Effect of residual stresses and crack asymmetry. Eng. Fract. Mech. 203 (2018) 18-312017

Nezbedová E., Pinter G., Frank A., Hutař P., Poduška J., Hodan J.: Accelerated tests for lifetime prediction of PE-HD pipe grades. Macromol. Symp. 373 (2017) 1-8

Krepl O., Klusák J.: Crack onset assessment near the sharp material inclusion tip by means of modified maximum tangential stress criterion. Frattura ed Integrita Strutturale 42 (2017) 66-73

Kajánek D., Pastorek F., Fintová S., Bača A.: Study of Corrosion Behavior of Dicalcium Phosphate-dihydrate (DCPD) Coating Prepared by Large Amplitude Sinusoidal Voltammetry (LASV) Technique on ZW3 Magnesium Alloy. Procedia Eng. 192 (2017) 399-403

Tkacz J., Slouková K., Minda J., Drábiková J., Fintová S., Doležal P., Wasserbauer J.: Influence of the Composition of the Hanks Balanced Salt Solution on the Corrosion Behavior of AZ31 and AZ61 Magnesium Alloys. Metals 7 (2017) 1-17

Hutař P., Poduška J., Šmíd M., Kuběna I., Chlupová A., Náhlík L., Polák J., Kruml T.: Short fatigue crack behaviour under low cycle fatigue regime. Int. J. Fatigue 103 (2017) 207-215

Drábiková J., Fintová S., Tkacz J., Doležal P., Wasserbauer J.: Unconventional fluoride conversion coating preparation and characterization. Anti-Corros. Meth. Mater. 64 (2017) 613-619

Štegnerová K., Majer Z., Hutař P., Náhlík L.: 3D Model of Crack Propagation in Particulate Ceramic Composite Containing Residual Stresses. Key Eng. Mater. 754 (2017) 103-106

Hutař P., Pokorný P., Poduška J., Fajkoš R., Náhlík L.: Effect of residual stresses on the fatigue lifetime of railway axle. Procedia Struct. Integr. 4 (2017) 42-47

Krystýnová M., Doležal P., Fintová S., Březina M., Zapletal J., Wasserbauer J.: Preparation and Characterization of Zinc Materials Prepared by Powder Metallurgy. Metals 7 (2017) 1-15

Konečná R., Kunz L., Pokorný P., Nicoletto G.: Fatigue Crack Growth and Threshold Behavior of DMLS Ti6Al4V. Solid State Phenom. 267 (2017) 157-161

Šiška F., Stratil L., Hadraba H., Fintová S., Kuběna I., Záležák T., Bártková D.: High temperature deformation mechanisms in the 14% Cr ODS alloy. Mater. Sci. Eng. A 689 (2017) 34-39

Březina M., Minda J., Doležal P., Krystýnová M., Fintová S., Zapletal J., Wasserbauer J., Ptáček P.: Characterization of Powder Metallurgy Processed Pure Magnesium Materials for Biomedical Applications. Metals 7 (2017) 1-22

Náhlík L., Majer Z., Štegnerová K., Hutař P.: Lifetime Assessment of Particulate Ceramic Composite with Residual Stresses. Key Eng. Mater. 754 (2017) 107-110

Stratil L., Šiška F., Hadraba H., Bártková D., Fintová S., Puchý V.: Fracture behaviour of the ODS steels prepared by internal oxidation. Fusion Eng. & Design 124 (2017) 1108-1111

Fintová S., Arzaghi M., Kuběna I., Kunz L., Sarazin-Baudoux C.: Fatigue crack propagation in UFG Ti grade 4 processed by severe plastic deformation. Int. J. Fatigue 98 (2017) 187-194

Hadzima B., Nový F., Trško L., Pastorek F., Jambor M., Fintová S.: Shot peening as a pre-treatment to anodic oxidation coating process of AW 6082 aluminum for fatigue life improvement. Int. J. Adv. Manufact. Technol. 93 (2017) 3315-3323

Poduška J., Hutař P., Kučera J., Sadílek J., Frank A., Pinter G., Náhlík L.: The effect of residual stress on the process of crack growth rate determination in polymer pipes. Solid State Phenom. 258 (2017) 174-177

Krepl O., Klusák J.: The influence of non-singular terms on the precision of stress description near a sharp material inclusion tip. Theor. Appl. Fract. Mech. 90 (2017) 85-99

Pokorný P., Vojtek T., Náhlík L., Hutař P.: Crack closure in near-threshold fatigue crack propagation in railway axle steel EA4T. Eng. Fract. Mech. 185 (2017) 2-19

Horník V., Šmíd M., Hutař P., Kunz L., Hrbáček K.: Interaction of Creep and High Cycle Fatigue of IN 713LC Superalloy. Solid State Phenom. 258 (2017) 595-598

Záležák T., Šiška F., Stratil L., Luptáková N., Šmíd M., Bártková D., Svoboda J., Dlouhý A.: A Numerical Analysis of Deformation Processes in Oxide Dispersion-Strengthened Materials - Influence of Dislocation-Particle Interactions. Solid State Phenom. 258 (2017) 106-109

Konečná R., Kunz L., Bača A., Nicoletto G.: Resistance of direct metal laser sintered Ti6Al4V alloy against growth of fatigue cracks. Eng. Fract. Mech. 185 (2017) 82-91

Pokorný P., Hutař P., Náhlík L.: Influence of Extension of Load Spectrum on Estimation of Residual Fatigue Lifetime of Railway Axle. Solid State Phenom. 258 (2017) 607-610

Malíková (Šestáková) L., Klusák J., Keršner Z.: Assessment of Crack Stability in a Quasi-brittle Particle Composite. Procedia Eng. 190 (2017) 49-53

Bártková D., Šmíd M., Mašek B., Svoboda J., Šiška F.: Kinetic study of static recrystallization in an Fe-Al-O ultra-fine-grained nanocomposite. Philos. Mag. Lett. 97 (2017) 379-385

Lach R., Krolopp T., Hutař P., Nezbedová E., Grellmann W.: Short-Term Stable Crack Propagation through Polyolefin Single and Bilayered Structures - Influence of Welding, Composition and Direction of Crack Propagation. Solid State Phenom. 258 (2017) 538-541

Šimonová H., Vyhlídal M., Kucharczyková B., Bayer P., Keršner Z., Malíková (Šestáková) L., Klusák J.: Modelling of interfacial transition zone effect on resistance to crack propagation in fine-grained cement-based composites. Frattura ed Integrita Strutturale 41 (2017) 211-219

Štegnerová K., Náhlík L., Bermejo R., Hutař P.: Influence of Particle Attributes on Residual Stresses in Particulate Ceramic Composites. Solid State Phenom. 258 (2017) 190-193

De Corte W., Helincks P., Boel V., Klusák J., Seitl S., De Schutter G.: Generalised fracture mechanics approach to the interfacial failure analysis of a bonded steel-concrete joint. Frattura ed Integrita Strutturale 42 (2017) 147-160

Moravčík I., Čížek J., Kováčová Z., Nejezchlebová J., Kitzmantel E., Neubauer E., Kuběna I., Horník V., Dlouhý I.: Mechanical and Microstructural Characterization of Powder Metallurgy CoCrNi Medium Entropy Alloy. Mater. Sci. Eng. A 701 (2017) 370-380

Savin A., Nový F., Fintová S., Steigmann R.: Evaluation of thin discontinuities in planar conducting materials using the diffraction of electromagnetic field. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 227 (2017) 012115

Majer Z., Náhlík L., Štegnerová K., Hutař P., Bermejo R.: Study of Influence of Residual Stresses on Crack Propagation in Particulate Ceramic Composites. Solid State Phenom. 258 (2017) 178-181

Náhlík L., Pokorný P., Ševčík M., Fajkoš R., Matušek P., Hutař P.: Fatigue lifetime estimation of railway axles. Eng. Fail. Anal. 73 (2017) 139-157


všechny publikace