Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Stanovení podmínek iniciace porušení v bi-materiálových vrubech složených ze dvou ortotropních materiálů

Řešiteldoc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
Číslo projektu101/08/0994
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2007-12-31 - 2010-12-30

Anotace
Moderní konstrukce složené z kompozitních ortotropních materiálů umožňují dosáhnout vlastností, kterých by nebylo možno docílit použitím homogenních materiálů. Materiálové nespojitosti vyskytující se ve složených tělesech však vyvolávají koncentraci napětí s takovým exponentem singularity, který znemožňuje použití přístupů lomové mechaniky původně vyvinutých pro trhliny homogenních izotropních materiálech. Cílem projektu je zobecnit přístupy stanovující podmínky iniciace trhliny pro diskontinuity modelované bimateriálovými vruby s ortotropními materiálovými vlastnostmi. Předpokládáme aplikaci zobecněných postupů na materiály s relativně křehkou matricí a s lomovým chováním vedoucím k tvorbě trhlin v matrici v zóně takového rozsahu, který umožňuje použití mechaniky porušení kontinua, případně lineární elastické lomové mechaniky. Pro výpočty bude použita kombinace numerických metod (MKP) a analytických metod (S-L formalizmus). Výsledky rozšíří aplikační možnosti lomové mechaniky a přispějí k formulaci obecného postupu pro popis koncentrátorů s obecnými exponenty singularity napětí.


2012

Klusák J., Profant T., Kotoul M.: Conditions for crack initiation in an orthotropic bi-material notch. Mech. Adv. Mat. Struct. 19 (2012) 302-3072011

Profant T., Klusák J., Kotoul M.: Case Criterion of Crack Onset in Orthotropic Bi-material Notches. Key Eng. Mater. 465 (2011) 157-160

Klusák J., Knésl Z.: Case Study of Crack Initiation from Bi-material Notches. Key Eng. Mater. 452-453 (2011) 449

Profant T., Klusák J., Kotoul M.: On the Crack Initiated From the Bi-material Notch Tip. Key Eng. Mater. 452-453 (2011) 441-4442010

Klusák J., Profant T., Kotoul M.: Determination of the threshold values of orthotropic bi-material notches. Procedia Eng. 2 (2010) 1635-1642

Klusák J., Knésl Z.: Reliability assessment of a bi-material notch: Strain energy density factor approach. Theor. Appl. Fract. Mech. 53 (2010) 89-93