Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam laboratoří > Detail laboratoře

Struktura materiálů


Virtuální prohlídka laboratoře

VSTOUPIT

Zařízení pro fázovou analýzu materiálů s vysokým obsahem železa (do 1000°C), spektrometr s vysokým rozlišením pro analýzu povrchu, hloubkovou profilovou analýzu a objemovou analýzu elektricky vodivých i nevodivých vzorků a tenkých vrstev. Kalibrované metody pro kovové materiály – oceli, slitiny kovů na bázi Ni, Ti, Al a profilovou analýzu. Špičkové transmisní a scanovací elektronové mikroskopy s EDS a EBSD detektory, SEM s iontovým svazkem (FIB), optická mikroskopie, konfokální mikroskop s AFM modulem a další zařízení.

Aparatura pro termální desorpční spektroskopii

Kontakt: Bc. Adam Weiser
Sestava pece CLASSIC 4011T s hmotovým spektrometrem PFEIFFER PrismaPro QM 250 M1 a vakuovou stanicí PFEIFFER EcoCube 80 umožňující analyzovat desorbované plyny ze vzorků při teplotách do 1000°C a provést jejich kvantitativní odhad.

Diferenciální skenovací kalorimetr NETZSCH Phoenix 204 F1

Kontakt: Bc. Adam Weiser
Nízkoteplotní DSC umožňující studium fázových přeměn, měření entalpie a tepelné kapacity při teplotách od -180°C.

Diferenciální skenovací kalorimetry DSC 204 Phoenix (pro nízké teploty) a DSC 404 Pegasus (pro vysoké teploty) firmy Netzsch

Kontakt: RNDr. Aleš Kroupa, CSc.
Přístroje jsou používány pro studium fázových přeměn v tuhých látkách v oblasti nízkých teplot (- 180  °C až 700 °C) – DSC 204 a vysokých teplot do 1600 °C – DSC404

Setaram PCT PRO – E&E

Kontakt:
Plně automatizovaný přístroj pro měření desorpce a absorpce plynů Sievertsovou metodou.

Diamantová pila LECO VC-50

Kontakt:
Pila s diamantovým řezným kotoučem pro přesné řezy s malou deformací. Je vhodná pro řezání extrémně tvrdých materiálů - keramiky i kovů.

Elektrochemická navodíkovací aparatura

Kontakt: Bc. Adam Weiser
Systém je tvořen dvouplášťovou elektroanalytickou celou Biologic, zdrojovou jednotkou Keysight U2722A a oběhový termostatem Witeg WCR-8. Umožňuje provádět katodické navodíkování kovových vzorků v temperovaném elektrolytu.

IR PEC MILA-5000 ULVAC-RIKO, Inc.

Kontakt: Ing. Lubomír Král, Ph.D.
Pec s velmi rychlým ohřevem a ochlazením experimentálních vzorků ve vakuu, ochranné atmosféře nebo na vzduchu.

Laboratorní pec LAC LT

Kontakt: Ing. Lubomír Král, Ph.D.
Trubková horizontální laboratorní pec s vnitřním průměrem trubky 40mm. Pec je možné používat až do teploty 1300°C.

Laboratorní pece Classic

Kontakt: Ing. Lubomír Král, Ph.D.
Čtyři horizontální trubkové laboratorní pece s vnitřním průměrem trubky 40mm. Pece je možné používat až do teploty 1550°C. Teplota vzorku je snímána termočlánkem umístěným přímo u vzorku. Stabilita teploty u vzorku je ± 1°C.

Mikrotom Leica RM2255

Kontakt: Ing. Lubomír Král, Ph.D.
Rotační automatický mikrotom pro precizní řezání radioaktivních vzorků s přesným nastavením vzorků s nulovým referenčním bodem.

Multifunkční pH metr a konduktometr HANNA HI 5521

Kontakt: Bc. Adam Weiser
Multifunkční přístroj umožňující měření pH, redoxního potenciálu, teploty, rezistivity, TDS a salinity vodných roztoků. Je možné jej připojit k počítači a provádět časový záznam měření.

Pec Balzers VSG 02

Kontakt:
Indukční tavící pec s maximální hmotností taveniny do cca 0,3 kg. Možnost tavení ve vakuu nebo v ochranné atmosféře.

Pec MAM-1

Kontakt: Ing. Lubomír Král, Ph.D.
Pec MAM-1 je oblouková tavící pec určena pro tavení vsázek o hmotnosti 5-20g v ochranné atmosféře Ar. Tavení probíhá na měděné desce chlazené vodou, roztavenou vsázku je také možné nasát do kokily. Maximální teplota tavení je 3500°C.

Průrazová zkoušečka GW Instek GPT-9802

Kontakt: Bc. Adam Weiser
Tento generátor vysokého napětí umožňuje testování vlastností izolátorů a bezpečnosti elektrických zařízení.

Spektrální analyzátor OWON XSA1015-TG

Kontakt: Bc. Adam Weiser
Spectrum analyzer OWON XSA1015-TG

Automatický výrobník demineralizované vody

Kontakt: Bc. Adam Weiser
Plně automatický výrobník využívající reverzní osmózu a následnou filtraci na směsi katexu a  anexu.

Digitální úchylkoměr SYLVAC NANO

Kontakt: Bc. Adam Weiser
Úchylkoměr při metalografické přípravě vzorků s požadavkem na vysokou přesnost tloušťky (pro small-punch vzorky nebo TEM fólie).

Potenciostat Biologic SP-150

Kontakt: Bc. Adam Weiser
Elektrochemický zdroj s modulem pro elektrochemickou impedanční spektroskopii používaná pro katodické navodíkování, anodizaci (pěstování nanotrubiček) a korozivní měření.