Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > O nás

Ústav fyziky materiálů (ÚFM)

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. (veřejná výzkumná instituce), je součástí Akademie věd České republiky. Posláním ÚFM je objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními a mikrostrukturními charakteristikami. Prioritní je výzkum pokročilých kovových materiálů a kompozitů na bázi kovů ve vztahu k jejich mikrostruktuře a způsobu přípravy. Smyslem výzkumu je optimalizace užitných vlastností materiálů a predikce jejich provozní životnosti teoretickými a výpočetními metodami podloženými experimenty.

Historie ÚFM se datuje od roku 1955, kdy byl začleněn do tehdy nově vzniklé Československé akademie věd. Od té doby je neustále rozvíjen až do dnešní podoby. Ústav v současné době zaměstnává 165 pracovníků (140 FTE), z toho nadpoloviční většina jsou pracovníci s vědeckou kvalifikací a doktorandi. Ústav se člení na dvě vědecká oddělení a jedno oddělení servisní. Vědecká oddělení se dále člení na celkem deset pracovních skupin.

Oddělení mechanických vlastností sestává z pěti vědeckých skupin. Je zaměřeno na výzkum fyzikální podstaty procesů probíhajících v materiálech během creepu, únavy, jejich spolupůsobení a křehkého lomu v relaci k postupu při jejich přípravě a k mikrostruktuře a jejím změnám v průběhu působení vnějších sil. Zkoumá se široké spektrum pokročilých kovových a nekovových materiálů a materiálů vzniklých jejich kombinací včetně materiálů nově vyvíjených. Pozornost je věnována také materiálům vyrobených aditivními technologiemi či pokročilým materiálům používaným ve stavebnictví.

Oddělení Experimentálních studií a modelování struktury se zaměřuje na teoretické víceúrovňové modelování vlastností a chování materiálů při různých způsobech zatěžování, na experimentální ověření těchto vlastností a na charakterizaci struktury materiálů pomocí nejnovějších technik elektronové a optické mikroskopie a dalších technik. Zkoumány jsou také termodynamické, difuzní, elektrické a magnetické vlastnosti materiálů a jejich vztah ke struktuře. Výzkum je zaměřen také nové nanomateriály či přípravu vysoce kvalitních vzorků pro mikroskopické studie či kalibraci špičkových mikroskopů.

ÚFM spolupracuje s řadou organizací zabývajících se výzkumem a vývojem v České republice a zejména v zahraničí. S průmyslovými partnery spolupracujeme na projektech aplikovaného výzkumu a na bázi hospodářských smluv.