Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > O nás > Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i, zavedl vnitřní oznamovací systém ve smyslu zákona 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a souvisejících právních předpisů. Zaměstnanci a některé další osoby mohou jeho prostřednictvím podávat oznámení týkající se protiprávní činnosti nebo její hrozby.
Oznámením se rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu či přestupku nebo porušuje interní předpis organizace, právní předpis ČR nebo předpis Evropské unie. Jednou z důležitých podmínek je skutečnost, že se oznamovatel o spáchání určitého protiprávního jednání dozvěděl v souvislosti s výkonem pracovní nebo jiné obdobné činnosti. Kontakt mezi oznamovatelem a organizací zajišťuje tzv. „příslušná osoba“.
Způsoby oznamování
Oznámení jsou přijímána prostřednictvím těchto oznamovacích kanálů:

  • Písemně prostřednictvím formuláře elektronické platformy Whispero
  • Písemně prostřednictvím e-mailu
  • Písemně v listinné podobě
  • Ústně prostřednictvím telefonu
  • Osobně

Veškeré detailní informace o způsobech oznamování a následné komunikaci mezi příslušnou osobou a oznamovatelem jsou uvedeny v aplikaci vnitřního oznamovacího systému a v Interní normě č. 21.

Vědomé podání nepravdivého oznámení je protiprávní a může být občanskoprávním deliktem, přestupkem a v některých případech i trestným činem. Takovýto oznamovatel nepožívá ochrany a může být trestán.

Vstup do vnitřního oznamovacího systému.