Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Řešení materiálových a technologických inovací pro energetická a chemická zařízení nové generace pracujících za vysokých teplot

Spoluřešitelprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
Číslo projektu2A-1TP1/057
Doba řešení2005-12-31 - 2011-12-30

Anotace
Creepové chování vybraných pokročilých žárupevných ocelí po dlouhodobém žíhání bylo studováno s cílem modelovat degradaci creepové pevnosti, která probíhá v těchto ocelích v provozních podmínkách. K urychlení některých mikrostrukturních změn a k simulaci degradačních procesů v dlouhodobém provozu, izotermické žíhání při 650°C a po dobu 10 000 h bylo provedeno pro výchozí stavy ocelí P91, P92 a P23. Creepové zkoušky v tahu byly provedeny při zkušebních teplotách 600 a 650°C a v intervalu aplikovaného napětí 50 až 400 MPa. Exponované creepové vzorky byly následně vyšetřeny pomocí TEM a SEM elektronové mikroskopie a termodynamických výpočtů. Aplikovatelnost creepových zkoušek byla verifikována teoretickým modelováním fázové rovnováhy při různých teplotách. Dlouhodobá degradace creepové pevnosti byla v rozhodující míře připsána mikrostrukturní nestabilitě studovaných ocelí.


2011

Svobodová M., Tůmová D., Čmakal J., Sopoušek J., Kuchařová K.: Vliv přechodových svarových spojů na životnost tlakových systémů energetických zařízení. All for Power 5 (2011) 100-102