Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Role oxidické disperze při únavovém chování ODS ocelí

Řešitelprof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
Číslo projektu106/09/1954
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2008-12-31 - 2012-12-30

Anotace
Projekt je zaměřen na objasnění role jemné oxidické disperze jako zpevňujícího prvku během cyklické plastické deformace ODS ocelí. Je známo, že ODS feritické a feriticko/martensitické oceli mají delší životnost a výrazně vyšší odolnost proti cyklické degradaci zejména za zvýšených teplot ve srovnání se slitinami bez rozptýlené oxidické fáze. Za účelem zjištění odezvy zkoumaných materiálů na mechanické zatěžování budou na miniaturizovaných únavových vzorcích měřeny křivky životnosti, křivky zpevnění a cyklická deformační křivka od pokojové teploty do 800°C. TEM analýza bude sloužit ke studiu interakcí dislokace – oxidická disperze a ke zkoumání mikrostruktury vzniklé během cyklického zatěžování. Vliv malých rozměrů vzorků na rychlost šíření únavových trhlin bude studován jednak experimentálně, měřením rychlostí šíření trhlin na plochých vzorcích s různou tloušťkou, jednak matematickým modelováním pomocí metody konečných prvků. Výsledky projektu by měly přispět k návrhu optimální struktury ODS oceli odpovídající nejlépe specifickým požadavkům projektu řízené jaderné fúze.


2013

Ševčík M., Hutař P., Náhlík L., Seitl S.: The effect of constraint level on a crack path. Engineering Failure Analysis. Eng. Fail. Anal. 29 (2013) 83-92

Kuběna I., Kruml T.: Fatigue life and microstructure of ODS steels. Eng. Fract. Mech. 103 (2013) 39-472012

Ševčík M., Hutař P., Zouhar M., Náhlík L.: Numerical estimation of the fatigue crack front shape for a specimen with finite thickness. Int. J. Fatigue 39 (2012) 75-80

Polák J., Man J., Petrenec M.: Damage evolution during fatigue in structural materials. Procedia Mater. Sci. 1 (2012) 3-12

Kuběna I., Fournier B., Kruml T.: Effect of microstructure on low cycle fatigue properties of ODS steels. J. Nucl. Mater. 424 (2012) 101-1082011

Hutař P., Náhlík L., Ševčík M., Seitl S., Kruml T., Polák J.: Fatigue crack propagation rate in EUROFER 97 estimated using small specimens. Key Eng. Mater. 452-453 (2011) 325-328

Kruml T., Hutař P., Náhlík L., Seitl S., Polák J.: Fatigue cracks in Eurofer 97 steel: Part II. Comparison of small and long fatigue crack growth. J. Nucl. Mater. 412 (2011) 7-12

Kruml T., Kuběna I., Polák J.: Fatigue behaviour and surface relief in ODS steels. Procedia Eng. 10 (2011) 1690-1695

Kruml T., Polák J.: Fatigue cracks in Eurofer 97 steel: Part I. Nucleation and small crack growth kinetics. J. Nucl. Mater. 412 (2011) 2-6