Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vliv cyklického namáhání s proměnlivou amplitudou zatížení na únavové chování vlákno-kovových laminátů

ŘešitelIng. Alice Chlupová, Ph.D.
Číslo projektu106/02/D147
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2002-08-31 - 2005-12-30

Anotace
Projekt byl zaměřen na studium vlivu proměnných amplitud cyklického zatížení a především vlivu přetěžování na únavovou odolnost progresivních materiálů, vlákno-kovových laminátů, používaných v dopravě, zejména letectví. Pro experimentální program byl vybrán laminát typu GLARE s překříženým uspořádáním vláken. Pomocí servohydraulického pulsátoru byly provedeny prvotní testy a byla získána data týkající se počátečních stádií únavového poškození. Byly stanoveny počty cyklů do iniciace trhlin a ve stádiu šíření při zatěžování konstantní amplitudou napětí (na pěti hladinách středního napětí). Byl posouzen vliv orientace vláken na iniciaci a růst trhlin a na delaminaci, která vznik a šíření trhlin doprovází. Dílčí cíle vytyčené pro první rok řešení projektu byly splněny v plném rozsahu. Celkového cíle projektu, tj. získání únavových charakteristik při zatěžování s proměnlivou amplitudou a při periodickém přetěžování, nemohlo být v plné míře dosaženo z časových důvodů (projekt byl předčasně ukončen 31.12.2002 po 4 měsících trvání).


Nic nebylo nalezeno / nothing found