Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Mechanismy únavového poškozování přirozených kompozitů

Řešitelprof. RNDr. Jaroslav Polák, DrSc., dr. h. c.
Číslo projektuIAA2041201
AgenturaGrantová agentura Akademie věd České republiky
Doba řešení2000-12-31 - 2005-12-30

Anotace
Cílem navrhovaného projektu je v návaznosti na předchozí projekt studia cyklické plasticity duplexních ocelí získat nové poznatky o mechanismech únavového poškození, zejména v jeho počátečních stadiích, kdy poškození je obtížně detekovatelné, avšak přitom určuje únavovou životnost. V austenitické oceli, feritické oceli i v duplexní austeniticko-feritické oceli bude sledována lokalizace cyklické plastické deformace, vytváření povrchového reliéfu, iniciace přirozených trhlin a růst krátkých únavových trhlin. Experimentální poznatky budou konfrontovány s dosud předloženými
modely s cílem ověřit a upřesnit tyto modely a získat poznatky vedoucí k cílevědomému ovlivnění struktury těchto materiálů za účelem dosažení vysoké únavové odolnosti. Budou identifikovány rozhodující stadia i kvantifikovány parametry, které determinují únavovu životnost. Řešení projektu významně prohloubí dosavadní znalosti o mechanismech vedoucích k únavovému lomu.


2005

Polák J., Petrenec M., Man J.: Dislocation structures and surface relief in fatigued metals. Mater. Sci. Eng. A 400-401 (2005) 405-408

Polák J.: Plastic strain-controlled short crack growth and fatigue life. Int. J. Fatigue 27 (2005) 1192-20012004

Man J., Petrenec M., Obrtlík K., Polák J.: AFM and TEM study of cyclic slip localization in fatigued ferritic X10CrAl24 stainless steel. Acta Mater. 52 (2004) 5551-55612003

Polák J., Man J., Obrtlík K., Kruml T.: The shape of extrusions and intrusions produced by cyclic straining. Z. Metallkd. 94 (2003) 1327-1330

Man J., Obrtlík K., Polák J.: Study of surface relief evolution in fatigued 316L austenitic stainless steel by AFM. Mater. Sci. Eng. A 351 (2003) 123-132

Polák J., Man J., Obrtlík K.: AFM evidence of surface relief formation and models of fatigue crack nucleation. Int. J. Fatigue 25 (2003) 1027-1036