Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Výzkum > Skupina vysokocyklové únavy

Skupina vysokocyklové únavy

Vedoucídoc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
E-mail [javascript protected email address]
Telefon+420 532 290 351
Místnost119
Nadřazená jednotkaOddělení mechanických vlastností

Vědecko výzkumná aktivita skupiny vysokocyklové únavy je zaměřena na studium podstaty a kvantitativního popisu únavového procesu ve všech jeho stádiích. Hlavním cílem výzkumu je přispívat k lepšímu porozumění projevu cyklické plasticity při nízkých úrovních zatěžování, procesu iniciace trhlin, prahovým hodnotám pro šíření únavových trhlin a lomově-mechanickému popisu chování únavových trhlin. Experimentální a teoretické studie se zaměřují zejména na vztah mezi mikrostrukturou, jejím vývojem během cyklického zatěžování a makroskopickými únavovými a creepovými vlastnostmi. Další důležitou částí výzkumu je numerické modelování lomového chování a stanovení vypovídajících lomových parametrů. Stále aktuálním tématem je hledání kriterií stability pro nehomogenní materiály, vruby nebo vrstevnaté kompozity. Díky tomu došlo ke značnému rozšíření spektra studovaných materiálů. V současnosti jsou studovány mimo kovových materiálů i materiály polymerní, kompozity s polymerní nebo keramickou matricí nebo pokročilé stavební materiály.

Nedílnou součástí výzkumu je aplikace dosažených výsledků v úzké spolupráci s průmyslovými partnery. Zejména jde o stanovení životnosti průmyslových komponent na základě numerického modelování a pokročilých únavových testů.

Výzkum v oblasti únavy se na Ústavu fyziky materiálů (v té době Laboratoř pro studium vlastností kovů) rozvinul v šedesátých letech pod vedením Prof. Mirko Klesnila. V osmdesátých letech se stal vedoucím skupiny vysokocyklové únavy Doc. Petr Lukáš. Tento uznávaný odborník vedl skupinu až do roku 2010. Výpočtově a teoreticky zaměřená část skupiny vyrostla zejména pod vedením Prof. Zdeňka Knésla, který se touto problematikou hlouběji zabýval od osmdesátých let. Současné složení skupiny lze najít zde.

Hlavní výzkumné projekty řešené ve skupině zahrnují:

  • únavové a únavově-creepové chování krystalických a polykrystalických superslitin,

  • únavové vlastnosti ultra-jemnozrnných materiálů,

  • vliv středního napětí na cyklickou napěťově-deformační odezvu a únavovou životnost,

  • vliv vrubů (včetně bi-materiálových) a trhlin na únavovou a únavově-creepovou životnost,

  • vliv volného povrchu na chování únavových trhlin,

  • interpretace vlivu constraintu na únavové chování,

  • vliv rozhranní mezi dvěma materiály na chování trhliny nebo stabilitu vrubu,

  • stanovení základních únavových a lomových charakteristik pokročilých stavebních materiálů,

  • popis chování trhliny v polymerních materiálech,

  • popis chování trhliny v pokročilých kompozitních materiálech.

Vědečtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D. +420 532 290 301 102b fintova@ipm.cz
Ing. Michal Jambor, Ph.D. +420 532 290 414 207 jambor@ipm.cz
prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c. +420 532 290 464 423 kunz@ipm.cz
doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. +420 532 290 358 106 nahlik@ipm.cz
Ing. Jan Poduška, Ph.D. +420 532 290 347 114 poduska@ipm.cz
Ing. Pavel Pokorný, Ph.D. +420 532 290 362 108 pokorny@ipm.cz
Ing. Miroslav Šmíd, Ph.D. +420 532 290 414 207 smid@ipm.cz
Ing. Tomáš Vojtek, Ph.D. +420 532 290 362 108 vojtek@ipm.cz

Techničtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Vít Horník +420 532 290 357 102a hornik@ipm.cz
Michal Minařík +420 532 290 357 102a minarik@ipm.cz

Doktorandi


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Pavol Dlhý +420 532 290 347 114 dlhy@ipm.cz
Ing. Radek Kubíček +420 532 290 338 108a kubicek@ipm.cz
Ing. Tomáš Oplt +420 532 290 347 114 oplt@ipm.cz
Ing. Ondrej Slávik +420 532 290 347 114 slavik@ipm.cz
Ing. Dušan Tichoň +420 532 290 347 114 tichon@ipm.cz
MSc. Hector Andres Tinoco Navarro +420 532 290 338 108a tinoco@ipm.cz
Ing. Lukáš Trávníček +420 532 290 347 114 travnicek@ipm.cz


ČísloNázevŘešitel
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020138 Výzkum a vývoj technologií přesného lití žárových částí leteckých motorů a vysoce náročných odlitků doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
FW01010183 Nová generace integrace mikroskopie atomárních sil a elektronové mikroskopie (GEFSEM) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
H2020-WIDESPREAD-2018-03 ID: 857124 Structural Integrity and Reliability of Advanced Materials obtained through additive Manufacturing doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
FV40327 Automatizovaný optický systém pro měření dynamiky růstu trhlin doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
LTI19 Zapojení českých výzkumných organizací do Evropské aliance pro energetický výzkum EERA (EERA-CZ 2) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
19-25591Y Vliv mikrostruktury na únavové vlastnosti vysoce anisotropických nerezavějících ocelí vyrobených pomocí selektivního laserového tání Ing. Miroslav Šmíd, Ph.D.
FV40034 Vývoj nového designu železničních náprav s vysokou provozní spolehlivostí doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.

VŠECHNY PROJEKTY


ČísloNázevŘešitel
TN01000071 Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
TN01000015 Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
FV30219 3D tisk implantátů k ošetření poškozeného skeletu, především lidské pánve prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
RFCS-02-2016 ID:747266 Innovative approach to improve fatigue performance of automotive components aiming at CO2 emissions reduction (INNOFAT) doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
PCCL-K1 K1-Center in Polymer Engineering and Science doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004399 Výzkum a vývoj technologií přesného lití nových typů odlitků leteckých motorů a integrálně litých axiálních kol turbodmychadel doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
RVO 68081723 Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné instituce prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004505 Komplexní návrh nosníků z pokročilých betonů doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
17-01589S Pokročilé výpočetní a pravděpodobnostní modelování ocelových konstrukcí s ohledem na únavové poškození doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0002421 Výzkum a vývoj pokročilých technologií přesného lití nových typů odlitků tepelně exponovaných částí turbodmychadel ze superslitin na bázi niklu doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
GA15-09347S Role reziduálních napětí v životnosti keramických kompozitů doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
TA04011525 Výzkum a vývoj technologií přesného lití radiálních kol turbodmychadel nové generace a nových typů lopatek plynových turbín. doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
CZ.1.07/2.3.00/45.0040 Science Academy - kritický způsob myšlení a praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků v reálném životě doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
7AMB1-4AT012 Vývoj nových zkušebních konfigurací pro určení vypovídajících hodnot lomových charakteristik cementových kompozitů (DeTeCon) doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
CZ.1.07/2.3.00/30.0063 Nadaní postdoktorandi pro vědeckou excelenci v oblasti fyziky materiálů doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
CZ.1.07/2.3.00/20.0214 Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu fyzikálních a materiálových vlastností modelových, nově vyvíjených a inženýrsky aplikovaných materiálů doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
CZ.1.07./2.3.00/20.0197 Víceoborový výzkumný tým v oblasti designu materiálů a jeho zapojení do mezinárodní kooperace doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
M100411204 Využití termografických metod a pokročilých statistických postupů pro efektivní odhad parametrů Wöhlerovy křivky doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
P108/12/1560 Popis šíření creepové trhliny v polymerních materiálech při komplexním mechanickém namáhání doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
CZ.1.07/2.4.00/17.0006 Budování a rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce s výzkumnými a průmyslovými partnery doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
P105/11/0466 Energetické a napjatostní aspekty kvazikřehkého lomu – důsledky pro určování lomově-mechanických parametrů silikátových kompozitů doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
P104/11/0833 Odezva cementových kompozitů na únavové zatěžování: pokročilé numerické modelování a experimenty doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
GA ČR P108/10/2001 Cyklická plastická deformce a únavové vlastnosti ultrajemnozrnných materiálů prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
P108/10/2049 Iniciace a šíření trhliny ze singulárních koncentrátorů napětí souvisejících s rozhraním doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
M100410901 Lomově mechanický popis trojrozměrných těles: numerická analýza a fyzikální význam/důsledky constraintu doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
KJB200410901 Lom silikátových kompozitu na vzorcích z jádrových vývrtu – využití numerického modelování pro pokročilé stanovování lomových parametru doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
106/09/0279 Mechanismy lomového porušování vrstevnatých polymerních prostředí doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
101/09/0867 Odhad únavového poškození tenkostěnných struktur doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
101/09/J027 Souvislost mezi strukturálními změnami, rozvojem poškození a šířením trhlin ve svařovaných polymerních součástech doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
101/08/1623 Inovační postupy pro odhad zbytkové životnosti těles s únavovými trhlinami doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
106/08/1409 Role struktury sesíťované polymerní matrice v částicovém kompozitu. Víceúrovňové modelování a experimentální ověření. doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
101/08/0994 Stanovení podmínek iniciace porušení v bi-materiálových vrubech složených ze dvou ortotropních materiálů doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
103/08/0963 Základní únavové charakteristiky a lom pokročilých stavebních materiálů doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
KJB200410803 Zobecnění lineární elastické lomové mechaniky na problémy šírení trhlin v nehomogenních materiálech doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
FT-TA4/023 Výzkum a vývoj mechanických vlastností materiálů použitých pro nové typy turbodmychadel, spojený s vývojem nové, progresivnější technologie přesného lití těchto částí. prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
AST5-CT-2006-030889 Predictive Methods for Combined Cycle Fatigue in Gas Turbine Blades (PREMECCY) doc. RNDr. Petr Lukáš, CSc., dr. h. c.
106/06/P239 Vliv volného povrchu na šíření únavové trhliny doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
AV0Z20410507 Fyzikální vlastnosti pokročilých materiálů ve vztahu k jejich mikrostruktuře a způsobu přípravy doc. RNDr. Petr Lukáš, CSc., dr. h. c.
1QS200410502 Vlastnosti konstrukčních materiálů vyvíjených a v krátkodobém horizontu použitelných v dopravě, zdravotnictví a energetice prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
106/05/2112 Vysokocyklová únava niklových superslitin při vysokých středních napětích prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
1P05ME804 Únavové vlastnosti ultrajmnozrnných slitin mědi a hořčíku prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
101/04/P001 Vliv constraintu na prahové hodnoty součinitele intenzity napětí doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
106/04/P084 Vliv rozhraní dvou materiálů na šíření únavových trhlin doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
106/03/P054 Lineární elastická lomová mechanika bi-materiálového vrubu doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.

VŠECHNY PROJEKTY

INSTRON E3000 s lineárním motorem

Kontakt: doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Elektrodynamický zkušební únavový systém INSTRON s uzavřenou řídící smyčkou je určen pro statické nebo dynamické testování vzorků od velmi malých frekvencí až po vysoké (200 Hz a více). Maximální síla pro dynamické testování je ±3000 N a pro statické testování ±2100 N. Stroj je vybaven komorou INSTRON 3119-605 pro řízení teploty v rozsahu teplot od -100°C v atmosféře LN2 (-70 °C v CO2) až do 350 °C a vnitřními rozměry 485×240×230 mm.

Rezonanční pulsátor Amsler 10 HFP 1478, 100 kN, tah-tlak

Kontakt: doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Zkušební zařízení pro únavové zkoušky, především určené pro zkoušky za vysokých teplot. Pulsátor je vybavený odporovou pecí s možností ohřevu zkušebních tyčí až na teplotu 1000 °C. Stroj pracuje na rezonanční frekvenci vybuzené pomocí elektromagnetu. Frekvence zkoušky je měnitelná a běžně se pohybuje od 100 do 130 Hz. Díky motorizaci posuvu příčníku je možnost provádět i nesymetrické únavové zkoušky, kdy je vzorek navíc zatížen přídavným středním napětím.

Rezonanční pulsátor Amsler 2 HFP, 20 kN, tah-tlak, s možností měření až do teploty 600 °C

Kontakt: doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Rezonanční elektromagnetický pulsátor vybavený příslušenstvím, na kterém lze testovat také CT tělesa nebo tělesa pro 3-bodový ohyb za účelem šíření únavových trhlin. To je umožněno díky přesnému kamerovému systému pro monitorování růstu únavové trhliny. S maximální možnou amplitudou síly 25 kN se hodí pro testování menších zkušebních těles. Pracovní frekvence je 35 až 300 Hz.

Rezonanční pulsátor Schenck PVQ, 60 kN, tah-tlak

Kontakt: doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Rezonanční pulsátor s mechanickým buzením vibrací. Možné testovací frekvence se pohybují v rozsahu 12 až 83 Hz. Díky své robustnosti a vysoké maximální amplitudě síly (30kN) se jedná o zařízení určené pro únavové zkoušky rozměrnějších vzorků v režimu řízení síly. Možné předepnutí zkušebního tělesa je maximálně 36 kN. Na tomto zařízení se provádí zkoušky šíření únavových trhlin na plochých vzorcích (tah/tlak, tah/tah) nebo vzorcích pro 3-bodový ohyb (cyklický ohyb).

Servohydraulický pulsátor Zwick/Roell Amsler HC25, tah-tlak

Kontakt: doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Kompaktní provedení servohydraulického pulsátoru určeného pro statické a dynamické testování materiálů až do síly 25 kN. Konstrukce pulsátoru dovoluje posuny čelistí při testech až 250 mm. Systém umožňuje přesné řízení testů v režimu řízení síly a polohy (posunu) pístnice. Díky sofistikovanému řídícímu softwaru lze měnit průběh daného zatěžování na základě potřeb zkoušky. Stroj je určen k únavovým zkouškám za nízkých frekvencích.

Schenck PVQ

Kontakt: doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Starší verze rezonančního pulsátoru Schenk. Rezonanční pulsátor s mechanickým buzením vibrací. Možné testovací frekvence se pohybují v rozsahu 12 až 83 Hz. Díky své robustnosti a vysoké maximální amplitudě síly (30kN) se jedná o zařízení určené pro únavové zkoušky rozměrnějších vzorků v režimu řízení síly. Možné předepnutí zkušebního tělesa je maximálně 36 kN. Na tomto zařízení se provádí zkoušky šíření únavových trhlin na plochých vzorcích (tah/tlak, tah/tah) nebo vzorcích pro 3-bodový ohyb (cyklický ohyb).

Ultrazvukový pulzátor pro měření v oblasti velmi vysokocyklové únavy

Kontakt: doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
Pulzátor zatěžující vzorky frekvencí 20 kHz. Tak lze v reálném čase měřit velmi vysokocyklové únavové vlastnosti materiálů v oblasti počtu cyklů mezi 10 miliony až 10 miliardami. Měření je možné v režimu tah/tlak i tah/tah. Je možné měření Wöhlerových křivek i rychlostí šíření únavových trhlin.

Rezonanční pulsátor Cracktronic 8024, 70 Nm, pro ohyb

Kontakt: doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Rezonanční pulsátor ohybového cyklického zatěžování. Maximální statický ohybový moment je 70 Nm a dynamický 35 Nm. Maximální frekvence dosahuje až 200 Hz. Vhodný pro zkoušky materiálů pro aplikace s cyklickým ohybovým zatížením a pro předcyklování únavové trhliny na vzorcích určených pro zkoušku rázem v ohybu.

Rezonanční pulsátor Fractronic 7801, 100 kN, tah-tlak, s možností měření až do teploty 800 °C

Kontakt: doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Elektromagnetický rezonanční pulsátor určený pro měření únavových zkoušek za vysokých teplot. Snímání polohy příčníku umožňuje provádět zkoušky se středním napětím i s případnými změnami během zkoušky (vhodné např. pro kombinovanou cyklickou únavu). Pracovní frekvence je od 100 do 130 Hz.

Servohydraulický pulsátor Shimadzu EHF-F1

Kontakt: doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Tento servohydraulický pulsátor umožňuje cyklické zkoušky s možností záznamu hysterezní smyčky daného zátěžného cyklu. Vzhledem k pracovním frekvencím mezi 0,1 až 10 Hz je především určen pro zkoušky na pomezí nízkocyklové a vysokocyklové únavy.


2020

Hadzima B., Kajánek D., Jambor M., Drábiková J., Březina M., Buhagiar J., Pastorková J., Jacková M.: PEO of AZ31 Mg Alloy: Effect of Electrolyte Phosphate Content and Current Density. Metals 10 (2020) 1521

Pokorný P., Dlhý P., Poduška J., Fajkoš R., Vojtek T., Náhlík L., Grasso M., Hutař P.: Influence of heat treatment-induced residual stress on residual fatigue life of railway axles. Theor. Appl. Fract. Mech. 109 (2020) 102732

Polatidis E., Šmíd M., Kuběna I., Hsu W., Laplanche G., Van Swygenhoven H.: Deformation mechanisms in a superelastic NiTi alloy: An in-situ high resolution digital image correlation study. Mater. & Design 191 (2020) 108622

Wasserbauer J., Buchtík M., Tkacz J., Fintová S., Minda J., Doskočil L.: Improvement of AZ91 Alloy Corrosion Properties by Duplex NI-P Coating Deposition. Materials 13 (2020) 1357

Mertová K., Palán J., Németh G., Fintová S., Duchek M., Studecký T., Veselý J., Máthis K., Džugan J., Trojanová Z.: Optimization of the Mechanical Performance of Titanium for Biomedical Applications by Advanced, High-Gain SPD Technology. Crystals 10 (2020) 10060422

Šebestová H., Horník P., Mrňa L., Jambor M., Horník V., Pokorný P., Hutař P., Ambrož O., Doležal P.: Fatigue properties of laser and hybrid laser-TIG welds of thermo-mechanically rolled steels. Mater. Sci. Eng. A 772 (2020) 138780

Borges M., Antunes F., Prates P., Branco R., Vojtek T.: Effect of Young's modulus on Fatigue Crack Growth. Int. J. Fatigue 132 (2020) 105375

Arbeiter F., Trávníček L., Petersmann S., Dlhý P., Spoerk M., Pinter G., Hutař P.: Damage tolerance-based methodology for fatigue lifetime estimation of a structural component produced by material extrusion-based additive manufacturing. Additive Manufacturing 36 (2020) 101730

Fintová S., Kuběna I., Palán J., Mertová K., Duchek M., Hutař P., Pastorek F., Kunz L.: Influence of sandblasting and acid etching on fatigue properties of ultra-fine grained Ti grade 4 for dental implants. J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 111 (2020) 104016

Šmíd M., Horník V., Kunz L., Hrbáček K., Hutař P.: High Cycle Fatigue Data Transferability of MAR-M 247 Superalloy from Separately Cast Specimens to Real Gas Turbine Blade. Metals 10 (2020) 1460-1476

Vojtek T., Pokorný P., Oplt T., Jambor M., Náhlík L., Herrero D., Hutař P.: Classically determined effective deltaK fails to quantify crack growth rates. Theor. Appl. Fract. Mech. 108 (2020) 102608

Moravčík I., Horník V., Minárik P., Li L., Dlouhý I., Janovská M., Raabe D., Li Z.: Interstitial doping enhances the strength-ductility synergy in a CoCrNi medium entropy alloy. Mater. Sci. Eng. A 781 (2020) 139242

Jambor M., Trško L., Klusák J., Fintová S., Kajánek D., Nový F., Bokůvka O.: Effect of Severe Shot Peening on the Very-High Cycle Notch Fatigue of an AW 7075 Alloy. Metals 10 (2020) 1262

Arabi-Hashemi A., Polatidis E., Šmíd M., Panzner T., Leinenbach C.: Grain orientation dependence of the forward and reverse fcc <-> hcp transformation in FeMnSi-based shape memory alloys studied by in situ neutron diffraction. Mater. Sci. Eng. A 782 (2020) 139261

Gosch A., Berer M., Hutař P., Slávik O., Vojtek T., Arbeiter F., Pinter G.: Mixed Mode I/III fatigue fracture characterization of Polyoxymethylene. Int. J. Fatigue 130 (2020) 105269

Seitl S., Pokorný P., Miarka P., Klusák J., Kala Z., Kunz L.: Comparison of fatigue crack propagation behaviour in two steel grades S235, S355 and a steel from old crane way. MATEC Web Conf. 310 (2020) 34

Tinoco Navarro H., Hutař P., Merle B., Göken M., Kruml T.: Fracture Toughness Evaluation of a Cracked Au Thin Film by Applying a Finite Element Analysis and Bulge Test. Key Eng. Mater. 827 (2020) 196-202

Svoboda J., Horník V., Riedel H.: Modelling of Processing Steps of New Generation ODS Alloys. Metall. Mater. Trans. A 51 (2020) 5296-5305

Stratil L., Horník V., Dymáček P., Roupcová P., Svoboda J.: The Influence of Aluminum Content on Oxidation Resistance of New-Generation ODS Alloy at 1200°C. Metals 10 (2020) 1478

Tinoco Navarro H., Barco D., Ocampo O., Buitrago-Osorio J.: Geometric Modeling of the Valencia Orange (Citrus sinensis L.) by Applying Bézier Curves and an Image-Based CAD Approach. Agriculture 10 (2020) 313

Cardona C., Tinoco Navarro H., Marín-Berrio M., García-Grisales J., Gomez J., Roldan-Restrepo S., Ortiz-Jimenez J.: Electromechanical impedance measurements for bone health monitoring through teeth used as probes of a Piezo-device. Biomedical Physics & Engineering Express 7 (2020) 015002

Tinoco Navarro H., Cardona C., García-Grisales J., Gomez J., Roldan-Restrepo S., Pena F., Břínek A., Kalasová D., Kaiser J., Zikmund T.: Bio-structural monitoring of bone mineral alterations through electromechanical impedance measurements of a Piezo-device joined to a tooth. Biomedical Engineering Letters 10 (2020) 603-617

Fintová S., Kuběna I., Trško L., Horník V., Kunz L.: Fatigue behavior of AW7075 aluminum alloy in ultra-high cycle fatigue region. Mater. Sci. Eng. A 774 (2020) 138922

Fintová S., Kuběna I., Luptáková N., Jarý M., Šmíd M., Stratil L., Šiška F., Svoboda J.: Development of advanced Fe-Al-O ODS alloy microstructure and properties due to heat treatment. J. Mater. Res. 35 (2020) 2789-2797

Drábiková J., Fintová S., Ptáček P., Kuběna I., Březina M., Wasserbauer J., Doležal P., Pastorek F.: Structure and growth kinetic of unconventional fluoride conversion coating prepared on wrought AZ61 magnesium alloy. Surf. Coat. Technol. 399 (2020) 126101

Fintová S., Pokorný P., Fajkoš R., Hutař P.: EA4T railway axle steel fatigue behavior under very high-frequency fatigue loading. Eng. Fail. Anal. 115 (2020) 104668

Jambor M., Kajánek D., Fintová S., Bronček J., Hadzima B., Guagliano M., Bagherifard S.: Directing Surface Functions by Inducing Ordered and Irregular Morphologies at Single and Two-Tiered Length Scales. Adv. Eng. Mater. 2020 (2020) 202001052019

Chlup Z., Fintová S., Hadraba H., Kuběna I., Vilémová M., Matějíček J.: Fatigue Behaviour and Crack Initiation in CoCrFeNiMn High-Entropy Alloy Processed by Powder Metallurgy. Metals 9 (2019) 1-12

Fintová S., Drábiková J., Pastorek F., Tkacz J., Kuběna I., Trško L., Hadzima B., Minda J., Doležal P., Wasserbauer J., Ptáček P.: Improvement of electrochemical corrosion characteristics of AZ61 magnesium alloy with unconventional fluoride conversion coatings. Surf. Coat. Technol. 357 (2019) 638-650

Dymáček P., Bártková D., Horník V., Stratil L., Mašek B., Svoboda J.: New Generation of ODS Alloys. Key Eng. Mater. 810 (2019) 113-118

Tinoco Navarro H., Durango S.: Tolerance Analysis of Planar Mechanisms Based on a Residual Approach: A Complementary Method to DLM. Mathematical Problems in Engineering 2019 (2019) 9067624

Fintová S., Drábiková J., Hadzima B., Trško L., Březina M., Doležal P., Wasserbauer J.: Degradation of unconventional fluoride conversion coating on AZ61 magnesium alloy in SBF solution. Surf. Coat. Technol. 380 (2019) 125012

Sofinowski K., Šmíd M., Kuběna I., Vives S., Casati N., Godet S., Van Swygenhoven H.: In situ characterization of a high work hardening Ti-6Al-4V prepared by electron beam melting. Acta Mater. 179 (2019) 224-236


Nový F., Jambor M., Petrů M., Trško L., Fintová S., Bokůvka O.: Investigation of the brittle fracture of the locomotive draw hook. Eng. Fail. Anal. 105 (2019) 305-312

Frank A., Arbeiter F., Berger I., Hutař P., Náhlík L., Pinter G.: Fracture Mechanics Lifetime Prediction of Polyethylene Pipes. J. Pipeline Syst. Eng. Pract., 10 (2019) 04018030

Barco D., Tinoco Navarro H., Cardona C., Pena F.: Piezo-actuated device for a bio-structural monitoring application through vibration-based condition and electromechanical impedance measurements. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 657 (2019) 012031

Hadzima B., Pastorek F., Borko K., Fintová S., Kajánek D., Bagherifard S., Gholami-Kermanshahi M., Trško L., Pastorková J., Brezina J.: Effect of phosphating time on protection properties of hurealite coating: Differences between ground and shot peened HSLA steel surface. Surf. Coat. Technol. 375 (2019) 608-620

Poduška J., Hutař P., Frank A., Pinter G., Náhlík L.: Lifetime Calculation of Soil-Loaded Non-Pressure Polymer Pipes. Key Eng. Mater. 827 (2019) 141-146

Dymáček P., Svoboda J., Jirková H., Stratil L., Horník V.: Microstructure evolution and creep strength of new-generation oxide dispersion strengthened alloys with high volume fraction of nano-oxides. Procedia Struct. Integr. 17 (2019) 427-433

Seitl S., Miarka P., Pokorný P., Klusák J.: Influence of corrosion on fatigue behaviour of old crane runway steel. The Journal of Strain Analysis for Engineering Design 54 (2019) 416-423

Poduška J., Dlhý P., Hutař P., Frank A., Kučera J., Sadílek J., Náhlík L.: Design of plastic pipes considering content of recycled material. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 293-298

Vojtek T., Pokorný P., Kuběna I., Náhlík L., Fajkoš R., Hutař P.: Quantitative dependence of oxide-induced crack closure on air humidity for railway axle steel. Int. J. Fatigue 123 (2019) 213-224

Kuběna M., Eliáš M., Zajíčková L., Poduška J., Kruml T.: On the Tensile Tests of Polyurethane and Its Composites with Carbon Nanotubes. Adv. Mater. Sci. Eng. 2019 (2019) 6598452

Poduška J., Hutař P., Frank A., Kučera J., Sadílek J., Pinter G., Náhlík L.: Soil Load on Plastic Pipe and its Influence on Lifetime. Strojnicky casopis - Journal of Mechanical Engineering 69 (2019) 101-106

Slávik O., Hutař P., Gosch A., Berer M., Vojtek T., Arbeiter F., Pinter G., Náhlík L.: Fatigue Crack Propagation under Mixed Mode I and III in Polyoxymethelene Homopolymer. Key Eng. Mater. 827 (2019) 404-409

Seitl S., Miarka P., Pokorný P., Fintová S., Kunz L.: COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF OLD STEEL FROM TRUSS CRANE RUNWAY WITH S235 AND S355 GRADES. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 19 (2019) 56-60

Dlhý P., Poduška J., Pokorný P., Náhlík L., Fajkoš R., Hutař P.: Methodology for estimation of residual stresses in hardened railway axle. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 185-190

Oplt T., Šebík M., Berto F., Náhlík L., Pokorný P., Hutař P.: Strategy of plasticity induced crack closure numerical evaluation. Theor. Appl. Fract. Mech. 102 (2019) 59-69

Horník V., Fintová S., Šmíd M., Hutař P., Hrbáček K., Kunz L.: Fatigue properties of B1914 superalloy at high temperatures. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 191-196

Vojtek T., Hrstka M.: How to get a correct estimate of the plastic zone size for shear- mode fatigue cracks?. Theor. Appl. Fract. Mech. 104 (2019) 102322

Vojtek T., Pokorný P., Náhlík L., Herrero D., Hutař P.: Crack Closure in the Near-threshold Region in Metallic Materials. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 481-486

Tinoco Navarro H., Holzer J., Pikálek T., Buchta Z., Lazar J., Chlupová A., Kruml T., Hutař P.: Determination of elastic parameters of Si3N4 thin films by means of a numerical approach and bulge tests. Thin Solid Films 672 (2019) 66-74

Tinoco Navarro H., Cardona C., Pena F., Gomez J., Roldan-Restrepo S., Velasco-Mejia M., Barco D.: Evaluation of a Piezo-Actuated Sensor for Monitoring Elastic Variations of Its Support with Impedance-Based Measurements. Sensors 19 (2019) 184

Horník V., Fintová S., Šmíd M., Hutař P., Hrbáček K., Kunz L.: Interaction of fatigue and creep in MAR-M 247 superalloy. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 197-202

Žák S., Horníková J., Šandera P., Vojtek T., Kianicová M., Pokluda J.: Local and equivalent stress intensity factors for tortuous cracks under remote mode II loading. Theor. Appl. Fract. Mech. 101 (2019) 35-45

Tinoco Navarro H., Cardona C., Vojtek T., Hutař P.: Finite Element Analysis of Crack-tip Opening Displacement and Plastic Zones Considering the Cyclic Material Behavior. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 529-534

Oplt T., Hutař P., Pokorný P., Náhlík L., Chlup Z., Berto F.: Effect of the free surface on the fatigue crack front curvature at high stress asymmetry. Int. J. Fatigue 118 (2019) 249-261

Oplt T., Hutař P., Pokorný P., Náhlík L., Berto F.: Numerical evaluation of plasticity induced crack closure in 3D structures. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 101-106všechny publikace