Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Knésl Zdeněk

prof. RNDr. Zdeněk Knésl, CSc.

Pozicevědecký pracovník - Dřívější zaměstnanci

Osobní informace
Zdeněk Knésl, Prof. RNDr., CSc. (1940-2012)
Narodil se v roce 1940 v Olomouci. V roce 1962 úspěšně absolvoval vysokoškolské studium na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně na specializaci Fyzika pevných látek. V roce 1964 byl přijat do Laboratoře pro studium vlastností kovů ČSAV (nyní Ústav fyziky materiálů AV ČR). V roce 1971 vykonal na Masarykově univerzitě v Brně rigorózní zkoušku v oboru Teoretická fyzika a byl mu přiznán titul RNDr. V roce 1972 dokončil disertační práci na téma „Dislokace v nelineární teorii pružnosti“ a získal hodnost CSc. V roce 1989 mu byl přiznán vědecký kvalifikační stupeň – vedoucí vědecký pracovník. V tomto období byla jeho vědecká práce koncentrována zejména na stanovení lomově mechanických parametrů (pomocí metody konečných prvků), formulaci kriterií stability pro vruby a obecné singulární koncentrátory napětí a jejich aplikaci pro odhad životnosti inženýrských konstrukcí. V aplikační oblasti se zabýval zejména odhadem životnosti důležitých inženýrských komponent, jako jsou např. tlakové nádoby. V roce 1994 se řádně habilitoval v oboru mechanika na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně s prací „Lomová mechanika vrubů“ a byl jmenován docentem. V tomto období byl také velice aktivní jako školitel doktorského studia a přednášející. Krátce na to díky kvalitním vědeckým i pedagogickým výsledkům, byl v roce 1999 jmenován profesorem na VUT v Brně po obhajobě práce „Dvouparametrová lomová mechanika a některé její aplikace“. Jeho vědecká činnost byla v té době zaměřena zejména na fyzikální aspekty constraintu a vrubové účinky při únavě a creepu. Jeho nejvýznamnější příspěvek do teorie lomové mechaniky lze spatřovat zejména v pracích zabývajících se kritérii stability obecných koncentrátorů napětí a fyzikálním pohledem na constrait.
Během svého působení na Ústavu fyziky materiálů AV ČR (1964-2012) byl autorem více než 80 článků v prestižních vědeckých časopisech, kolem 300 článků ve sbornících vědeckých konferencí a mnoha technických zpráv pro průmysl. Byl členem redakční rady několika významných vědeckých časopisů, člen ESIS a člen České společnosti pro mechaniku. Zdeněk Knésl byl vynikající vědecký pracovník i skvělý pedagog. Inspiroval mnoho studentů, kteří dokončili doktorské studium pod jeho vedením, aby zvolili vědeckou kariéru a dále rozvíjeli dál jeho myšlenky.
Vybrané publikace:
  • Knésl Z.: Equilibrium position of an orientation junction of an edge dislocation dipole, Physica Status Solidi, Vol.23/1, pp.185, 1967.
  • Knésl Z., Semela F.: Influence of couple-stresses on elastic properties of en edge dislocation, International Journal of Engineering Science, Vol.10/1, pp. 83, 1972.
  • Vrbka J., Knésl Z.: Optimized design of a high-pressure compound vessel by FEM, Computers & Structures, Vol.24/5, pp. 809-812, 1986.
  • Knésl Z.: A criterion of V-notch stability, International Journal of Fracture, Vol.48/4, pp.R79-R83, 1991.
  • Lipetzky P., Knésl Z.: Crack-particle interaction in a two-phase composite, International Journal of Fracture, Vol.73/1, pp.81-92, 1995.
  • Knésl Z.: Evaluation of the elastic T-stress using a hybrid finite-element approach, International Journal of Fracture, Vol.70/1, pp.R9-R14, 1995.
  • Knésl Z., Náhlík L., Radon J.C.: Influence of interface on fatigue threshold values in elastic bi-materials, Computational Materials Science, Vol.28/3-4, pp.620-627, 2003.
  • Knésl Z., Preclík P. Radon J.C.: Two-parameter characterization of notched specimen under creep, Metallic Materials, Vol.41/2, pp.84-96, 2003.
  • Klusák J., Knésl Z.: Determination of crack initiation direction from a bi-material notch based on the strain energy density concept, Computational Materials Science, Vol.39/1, pp. 214-218, 2007.
  • Hutař P., Náhlík L., Knésl Z.: Quantification of the influence of vertex singularities on fatigue crack behavior, Computational Materials Science, Vol.45/3, pp. 653-657, 2009.