Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Zlepšení mikrostruktury a funkčních vlastností transparentních keramik pomocí distribuce dopantů - kombinovaný experimentální a teoretický přístup

ŘešitelRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
Číslo projektu20-14237S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2020-01-01 - 2022-12-31

Anotace
Přidáním dopantu lze zlepšit vlastnosti keramických materiálů nebo vyvolat některé jeho nové funkce. Správná funkce dopantu je podmíněna jeho homogenním rozložením v systému. Cílem projektu je popsat distribuci dopantu difúzí v mřížce či po hranicích zrn pomocí kombinovaných teoretických a experimentálních přístupů, které vedou k optimálnímu postupu přípravy dopovaných keramických materiálů. Oba přístupy budou použity na transparentní keramiku s fotoluminiscenčními vlastnostmi. Chování dopantu a následně vlastnosti systému závisí na mřížkové struktuře matrice, jejím chemickém složení a na mikrostrukturních a termodynamických vlastnostech systému; zejména rozpustnost dopantů v matrici hraje zásadní roli. Bude zkoumáno několik kombinací dopant/matrice pro pokrytí všech tříd možných interakcí mezi dopantem a matricí. Na základě získaných poznatků budou formulována kvalifikovaná doporučení pro přípravu dopovaných keramických materiálů se špičkovými vlastnostmi.


Nic nebylo nalezeno / nothing found