Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Zlepšení mikrostruktury a funkčních vlastností transparentních keramik pomocí distribuce dopantů - kombinovaný experimentální a teoretický přístup

ŘešitelRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
Číslo projektu20-14237S
Interní číslo projektu320410
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2020-01-01 - 2022-12-31

Anotace
Přidáním dopantu lze zlepšit vlastnosti keramických materiálů nebo vyvolat některé jeho nové funkce. Správná funkce dopantu je podmíněna jeho homogenním rozložením v systému. Cílem projektu je popsat distribuci dopantu difúzí v mřížce či po hranicích zrn pomocí kombinovaných teoretických a experimentálních přístupů, které vedou k optimálnímu postupu přípravy dopovaných keramických materiálů. Oba přístupy budou použity na transparentní keramiku s fotoluminiscenčními vlastnostmi. Chování dopantu a následně vlastnosti systému závisí na mřížkové struktuře matrice, jejím chemickém složení a na mikrostrukturních a termodynamických vlastnostech systému; zejména rozpustnost dopantů v matrici hraje zásadní roli. Bude zkoumáno několik kombinací dopant/matrice pro pokrytí všech tříd možných interakcí mezi dopantem a matricí. Na základě získaných poznatků budou formulována kvalifikovaná doporučení pro přípravu dopovaných keramických materiálů se špičkovými vlastnostmi.


2022

Svoboda J., Drdlíková K., Drdlík D., Kroupa A., Michalička J., Maca K.: Doping of alumina ceramics by manganese Thermodynamical and experimental approach. Process. Appl. Ceram. 16 (2022) 13-21

Leitner S., Ecker W., Fischer F., Svoboda J.: Thermodynamic trapping and diffusion model for multiple species in systems with multiple sorts of traps. Acta Mater. 233 (2022) 117940

Drdlíková K., Klement R., Svoboda J., Drdlík D., Galusek D., Maca K.: Luminescent Dy3+ and Dy3+/Cr3+ doped transparent Al2O3 ceramics: Microstructure and optical properties. J. Eur. Ceram. Soc. 42 (2022) 4343-4352