Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Základní únavové charakteristiky a lom pokročilých stavebních materiálů

Spoluřešiteldoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
Číslo projektu103/08/0963
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2007-12-31 - 2010-12-30

Anotace
Podstatou projektu je snaha o získání nových poznatků o chování pokročilých stavebních materiálů díky efektivní aplikaci dosud nevyužívaných metod komplexního určování fyzikálně-mechanických a užitných vlastností. Tyto jsou předurčeny k popisu únavových, lomových a mikrostrukturních charakteristik. Zmíněné vlastnosti budou numericky modelovány na úrovni kontinua, resp. vícefázového kompozitu. Lze předpokládat, že se v předkládaném projektu získají výsledky popisující únavové chování studovaných pokročilých materiálů, zvláště pro použití v konstrukcích s požadavkem velké trvanlivosti, kde je třeba komplexně sledovat vznik a rozvoj mikrotrhlin. Předpokládají se následující výsledky: určování únavových charakteristik různých pokročilých stavebních materiálů a případně návrh odpovídajících standardů jejich měření; popis chování materiálů při únavových i statických lomových zkouškách z hlediska vzniku a šíření trhlin; určení vztahu mezi únavovými charakteristikami, lomově-mechanickými parametry a strukturou (zejména porozitou) daných materiálů vzorků.


2011

Pryl D., Pukl R., Seitl S., Keršner Z.: Poškozování betonu cyklickým tahovým zatížením - experiment a model/ Damage of concrete under cyclic tensile load - experiment and model. Beton 2 (2011) 48-51

Seitl S., Klusák J., Veselý V., Řoutil L.: Wedge-Splitting Test - Determination of Minimal Starting Notch Length for Various Cement Based Composites Part II: Crack and Notch Fracture Mechanics Approaches. Key Eng. Mater. 452-453 (2011) 81-84