Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Únavové vlastnosti nanostrukturních kvazikrystalických materiálů na bázi hliníku

ŘešitelIng. Alice Chlupová, Ph.D.
Číslo projektuAVOZ 2041904-I038
AgenturaAkademie věd České republiky
Doba řešení2003-10-31 - 2004-08-30

Anotace
Projekt byl orientován na studium základních mechanických vlastností a zejména pak únavového chování nanostrukturních kvazikrystalických materiálů na bázi hliníku. V rámci tohoto projektu byly na materiálu připraveném extruzí nanoprášku s rozdílnou zrnitostí hodnoceny pomocí zkoušky tahem vlastnosti jak při pokojové, tak i při zvýšené teplotě. Účelem bylo zejména podrobné studium vlastností nad teplotou 300°C. Chování materiálu při cyklickém zatěžování bylo analyzováno z dat získaných při symetrickém zatěžování v režimu řízené deformace. Naměřená data byla porovnána s únavovými vlastnostmi komerčně vyráběných slitin hliníku. Únavové testy byly doplněny fraktografickým studiem lomových ploch všech zkušebních těles a byla sledována souvislost mikrostrukturních parametrů a naměřených vlastností. Pomocí frakrografické analýzy byl studován mechanismus šíření únavových trhlin a řídící lomový mechanizmus. Pomocí elektronové mikroskopie byly stanoveny strukturní parametry použitých typů materiálu dle zrnitosti výchozího prášku. Hlavním cílem projektu bylo získat původní znalosti o této skupině nanostrukturních materiálů zpevněných icosahedrálními fázemi.


Nic nebylo nalezeno / nothing found