Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Teoretické a experimentální studium soustavy Al-Ge-Mg-Sn s využitím nové 3. generace dat při termodynamickém modelování metodou CALPHAD

ŘešitelRNDr. Aleš Kroupa, CSc.
Číslo projektu22-22187S
Interní číslo projektu322020
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2022-01-01 - 2025-12-31

Anotace
Cílem projektu je porozumění termodynamice a fázovým rovnováhám v soustavě Al-Ge-Mg-Sn za využití nejmodernějších postupů pro teoretické modelování kombinací semiempirické metody CALPHAD, ab initio výpočtů a simulace metodou Monte Carlo. Teoretické výsledky budou ověřeny pomocí cílených experimentů. V případě metody CALPHAD bude pro vybrané binární a ternární systémy použit rovněž nový přístup, založený na fyzikálně podložených modelech pro popis teplotní závislosti Gibbsovy energie čistých prvků a intermetalických fází. Ty používají Einsteinův model pro pevné fáze a model dvou stavů pro kapalnou fázi. Termodynamický popis intermetalických fází bude založen na hodnotách Cp naměřených experimentálně a termodynamických funkcích vypočtených metodou ab initio a z fononových spekter. Dvě termodynamické databáze, používající CALPHAD přístup a ab initio data, založené jak na nových modelech, tak na standardní SGTE databázi pro čisté prvky budou jedním z výsledků. Standardní databáze bude použita pro zajištění konzistence modelování s existujícími daty.


2024
2023

Zobač O., Karpíšková L., Kroupa A.: Experimental study of the ternary phase diagram Al-Ge-Mg. J. Phase Equil. Diffus. 44 (2023) 127-136