Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Dislokační struktura litých superslitin INCONEL cyklicky zatěžovaných při zvýšených teplotách

ŘešitelIng. Martin Petrenec, Ph.D.
Číslo projektu106/05/P521
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2004-12-31 - 2007-12-30

Anotace
Podstatou navrhovaného projektu je mapování dislokačních struktur v superslitinách typu Inconel, cyklicky deformovaných za vysokých teplot, které jsou používány pro konstrukci oběžných kol spalovacích turbin. Pozornost bude soustředěna na určení prostorového rozložení dislokací v jednotlivých zrnech s cílem získat zejména informace o dislokační struktuře oblastí odpovídajících lokalizaci cyklické plastické deformace, kde dochází k iniciaci únavových trhlin. Strukturní pozorování budou provedena s pomocí transmisního elektronového mikroskopu a rastrovacího elektronového mikroskopu na třech typech litých superslitin cyklicky deformovaných za vysokých teplot a za pokojové teploty. Zatěžování bude probíhat na počítačem řízeném servohydraulickém zkušebním stroji v režimu řízené deformace. Bude uplatněna vyvinutá technika orientovaných folií, pomocí níž lze získat prostorové rozložení a orientační závislosti v zrnech. Projekt si klade za cíl rozšířit dosavadní znalosti o mechanismech únavového porušování spojeného s iniciací trhlin z perzistentních pásů v matrici či vycházejících ze slévárenských defektů superslitin. Získané výsledky přispějí k rozšíření znalostí o těchto moderních konstrukčních materiálech určených především pro letecký a energetický průmysl a zejména k pochopení mechanismu jejich poškozování, což výraznou měrou napomůže při aplikaci těchto materiálů v praxi a při odhadu životnosti konstrukčních částí.


Nic nebylo nalezeno / nothing found