Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Analýza žárupevnosti svarových spojů energetických zařízení využitím techniky protlačovacích zkoušek na malých tenkých discích

ŘešitelRNDr. Karel Milička, DrSc.
Číslo projektuGA106/03/1353
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2002-12-31 - 2005-12-30

Anotace
Kritickým místem energetických zařízení pracujících za zvýšených teplot jsou svarové spoje většinou nízkolegovaných ocelí (v ČR především oceli typu 15 128). Tyto spoje jsou zpravidla iniciačním místem trhlin při dlouhodobé expozici zařízení. Proto je výzkumu žárupevnosti svarových spojů a podmínek dlouhodobé spolehlivosti svaru a přilehlé tepelně ovlivněné zony věnována velká a systematická pozornost. V současné době neexistuje ucelený názor nebo model vysvětlující vlastnosti a chování svarových spojů v závislosti na technologii svařování, svarového kovu apod. Moderní metody výzkumu jevu, zejména modelování metodou konečných prvků, vyžadují dostatečně detailní mapy rozložení mechanických, zejména žárupevných vlastností a souvisejících konstitutivních rovnic v celé oblasti svaru, tj. svarového kovu a přilehlé tepelně ovlivněné oblasti. Vytvoření takových map lokálních mechanických vlastností vyžaduje použití testů s velmi malými vzorky. Předběžné experimenty s protlačovacími zkouškami na tenkých diskových vzorcích se ukázaly být vhodným nástrojem pro získání lokálních creepových i tahových vlastností i při teplotách blízkých teplotám provozním. Přihlédneme-li k faktu, že výsledky těchto typů zkoušek korespondují s výsledky analogických zkoušek na masivních vzorcích, měla by technika protlačovacích zkoušek poskytovat dostatečné informace o výstižných konstitutivních rovnicích. Řešení projektu předpokládá nejen analýzu takové možností technik, ale i vývoj změn vlastností a těchto rovnic v průběhu různě dlouhé expozice svaru za podmínek simulujících podmínky provozní.


Nic nebylo nalezeno / nothing found