Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Syntéza a charakterizace bimetalických nanočástic na substrátu

ŘešitelMgr. Ondřej Zobač, Ph.D.
Číslo projektu8J23AT006
Interní číslo projektu423010
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení2023-01-01 - 2024-12-31

Anotace
V rámci tohoto projektu se bude vyvíjet nová metoda přípravy intermetalických nanočástic na substrátu. Takto navržený postup umožní syntézu široké škály intermetalických nanočástic použitelných v heterogenní katalýze. Zatímco jiné konvenční postupy vyžadují individuální vývoj pro každý systém, izopiestická metodě se může stát postupem, který je obecně použitelný pouze změnou fyzikálních parametrů závislých na tenzích par reaktantů. Vzhledem k tomu, že odvozená metoda bude vyžadovat kombinaci kovů s tlaky par lišícími se v několika řádech, uvažuje se o využití následujících materiálů: Netěkavé: Palladium, Ruthenium, Rhodium, Iridium, Zlato, Nikl, Kobalt, Železo Těkavé látky: zinek, telur, selen, antimon, fosfor Práškové nosné materiály: oxid hlinitý, oxid křemičitý, oxid titaničitý, uhlík Výchozí materiály jsou často komerčně dostupné, přesto se počítá i se syntézou kovových nanočástic na vybraných substrátech pro přesnější kontrolu produktů. V první etapě bude syntetizovány nanočástice Pd-Zn, Pd-Te, Ni-Zn, Ni-P a Ni-Te s oxidem hlinitým jako substrátem. Takto připravené katalyzátory budou charakterizovány chemicky a fyzikálně pomocí reflexní rentgenové fluorescenční spektroskopie, atomové absorpční spektroskopie, práškové rentgenové difrakce, plynové adsorpce, rastrovací elektronové mikroskopie, energeticky disperzní rentgenové spektroskopie a transmisní elektronové mikroskopie (s vysokým rozlišením). Zkoumání materiálů z hlediska složení a struktury bude klíčové pro vývoj metody pro přípravu slibných katalytických materiálů.


Nic nebylo nalezeno / nothing found