Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Mikromechanika selfafinních fraktálních trhlin v křehkých materiálech

Spoluřešitelprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Číslo projektuGA106/06/0646
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2005-12-31 - 2008-12-30

Anotace
Projekt je zaměřen na studium účinků mikrostruktury na fraktalitu trhlin v křehkých a kvazikřehkých materiálech. Budou zkoumány nepravidelnosti lomové plochy kvantifikované jako funkce hnací síly a rychlosti šíření trhliny soběpodobnými a selfafinnímifraktály v přímé vazbě na mikromechanismus iniciace a šíření porušení. Protože lomové plochy většinou odpovídají podmínkám selfafinity, budou hledány takové transformace, které povedou ke kvantifikaci lomového reliéfu nezávislé na měřítku. Hlavní cílprojektu tak lze spatřovat ve vytvoření fraktálního modelu predikce vývoje křehkého poškození od iniciace až po nestabilní lom. Model bude experimentálně ověřován na vybraných materiálech typu keramik a ocelí, resp. dalších materiálů s kvazikřehkýmchováním. Fraktální modelování tvorby lomové plochy křehkých materiálů by mělo odhalit nové geometrické zdroje zhouževnatění. Za použití experimentálních dat a nově vyvinutého fraktálního modelu budou specifikovány mezní stavy pevnosti a houževnatosti


Nic nebylo nalezeno / nothing found