Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Kinetika desorpce vodíku v intermetaliku Mg2Ni-H modifikovaném vybranými intersticiálními elementy

Číslo projektu106/09/0814
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2008-12-31 - 2010-12-30

Anotace
Vodík je perspektivní palivo jak pro tepelná zařízení s přímým spalováním, tak pro elektrochemické baterie a palivové články. Jedním z hlavních problémů, které je třeba aktuálně řešit, je snížení pracovní teploty reakce uvolňující vodík a teploty účinného nabíjení skladovacího média vodíkem. Cílem projektu je prozkoumat vliv legování perspektivního intermetalika Mg2Ni malými atomy (Be, B a C), které v krystalové mříži zaujímají intersticiální pozice. Dá se předpokládat, že tyto atomy omezí možnosti inkorporace atomů vodíku, ovlivní stabilitu hydridu a tím i teplotu absorpce-desorpce vodíku. Protože vodík neobsazuje všechny možné intersticiální pozice v krystalové mříži, dá se předpokládat, že legování neovlivní podstatně mezní rozpustnost vodíku ve zkoumaném médiu, což by bylo žádoucí pro aplikace. Cílem předkládaného projektu je tuto myšlenku ověřit.


Nic nebylo nalezeno / nothing found