Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Institute of Physics of Materials > About Us > Mandatory Disclosure

Mandatory Disclosure

Mandatory published information
A summary of the mandatory disclosures under Act 106/1999 Coll.

 1. Úplný oficiální název povinného subjektu:
  Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., (dále jen „ÚFM AV ČR“), zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí.
 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:
  Ústav byl vytvořen z laboratoře pro studium vlastností kovů Československé akademie věd, která byla založena v 1955 a změněna na Ústav vlastností kovů v roce 1963. V roce 1969 došlo k přejmenování na Ústav fyzikální metalurgie. Nynější jméno bylo přijato v roce 1994. V roce 2007 byl změněn statut ústavu na veřejnou výzkumnou instituci. Zřizovatelem podle zákona 341/2005 Sb. je Akademie věd České republiky.
 3. Popis organizační struktury povinného subjektu:
  V současné době má ústav přes stočtyřicet zaměstnanců. Jednu polovinu z nich tvoří vědečtí pracovníci (tj. s minimálně Ph.D. nebo ekvivalentním stupněm vzdělání) a druhá polovina tvoří podpůrný personál, administrativa, technici a zaměstnanci dílny.
  (Organizační struktura ÚFM AV ČR)
 4. Kontakt:
  adresa: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., Žižkova 22, 616 00 Brno, Česká republika
  tel.: +420 541 212 286
  ID datové schránky: h33nvsb
 5. Způsob platby za poskytování informací:
  • bankovním převodem:
  číslo účtu: 772565343
  kód banky: 0300
  konstantní symbol: 0308
  variabilní symbol: IČO organizace nebo datum narození (DDMMRR)
  • osobně v pokladně ÚFM AV ČR
  • poštou na adresu: ÚFM AV ČR, v.v.i., Žižkova 22, 616 00 Brno
 6. Identifikační číslo organizace:
  IČO: 68081723
 7. Daňové identifikační číslo organizace:
  DIČ: CZ68081723
 8. Dokumenty:
  zřizovací listina – PDF (0,9 MB)
 9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
  • doporučeným dopisem: ÚFM AV ČR, v.v.i., Žižkova 22, 616 00 Brno (na žádosti zaslané e-mailem nebude brán zřetel)
  Poskytování informací se řídí platným sazebníkem – viz bod 15.
 10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh nebo podnět či jiné dožádání anebo místo pro obdržení rozhodnutí:
  vrátnice ÚFM AV ČR (Po – Pá 8:00 – 11:00)
 11.  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:
  • Odvolání:
  Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolání, a to písemně. Odvolání se doručuje povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal, tedy ÚFM AV ČR. Povinný subjekt ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu.
  • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:
  Žadatel může, při splnění zákonných důvodů, podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, zejména pokud mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti ÚFM AV ČR, nebo mu nebyla poskytnuta informace buď vůbec, nebo pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Stížnost lze podat písemně ÚFM AV ČR, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. Ostatní žádosti, návrhy a jiná dožádání jsou vyřizována v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a v souladu s vnitřními předpisy ÚFM AV ČR.
 12. Vzory formulářů:
  žádost o poskytnutí informace
  formulář pro podání opravného prostředku
 13.  Popis postupů:
  Postup ÚFM AV ČR při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
  • ÚFM AV ČR posoudí obsah každé podané žádosti a:
  – v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě: do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne jejího doručení ÚFM AV ČR žádost odloží,
  – v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti ÚFM AV ČR, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli,
  – poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových mediích.
  • Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou ústně za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
  • Podmínky, za kterých je ÚFM AV ČR povinno, nebo může, požadovanou informaci odmítnout, poskytnutí informace omezit anebo odkázat na zveřejněnou informaci, jsou upraveny zákonem č. 106/1999 Sb.
  • Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů (§ 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.), nejvýše však o 10 dní.
 14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
  Právní předpisy související s činností ÚFM AV ČR,
  zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,
  zákon č. 283/1992 Sb., o akademii věd,
  zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
  zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje.
 15. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací:
  sazebník ke stažení
 16. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:

  Zpráva ÚFM AV ČR o poskytování informací za rok 2023 – PDF (243 kB)
  Zpráva ÚFM AV ČR o poskytování informací za rok 2022 – PDF (200 kB)
  Zpráva ÚFM AV ČR o poskytování informací za rok 2021 – PDF (236 kB)
  Zpráva ÚFM AV ČR o poskytování informací za rok 2020 – PDF (468 kB)
  Zpráva ÚFM AV ČR o poskytování informací za rok 2019 – PDF (227 kB)
  Zpráva ÚFM AV ČR o poskytování informací za rok 2018 – PDF (227 kB)
  Zpráva ÚFM AV ČR o poskytování informací za rok 2017 – PDF (235 kB)
  Zpráva ÚFM AV ČR o poskytování informací za rok 2016 – PDF (480 kB)
  Zpráva ÚFM AV ČR o poskytování informací za rok 2015 – PDF (144 kB)
  Zpráva ÚFM AV ČR o poskytování informací za rok 2014 – PDF (122 kB)
  Zpráva ÚFM AV ČR o poskytování informací za rok 2013 – PDF (201 kB)
 17. Rozpočty a střednědobé výhledy ÚFM
  Rozpočty a střednědobé výhledy 2024 – PDF (0,8 MB)
  Rozpočty a střednědobé výhledy 2023 – PDF (0,5 MB)
  Rozpočty a střednědobé výhledy 2022 – PDF (0,5 MB)
  Rozpočty a střednědobé výhledy 2021 – PDF (0,5 MB)
  Rozpočty a střednědobé výhledy 2020 – PDF (0,7 MB)
  Rozpočty a střednědobé výhledy 2019 – PDF (0,5 MB)
  Rozpočty a střednědobé výhledy 2018 – PDF (0,6 MB)
  Rozpočty a střednědobé výhledy 2017 – PDF (0,4 MB)