Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Institute of Physics of Materials > About Us > GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR)

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) prostřednictvím tohoto dokumentu informovat o zpracování Vašich osobních údajů.

Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., IČ: 68081723 se sídlem Žižkova 513/22, 616 62 Brno

Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

Nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, ale se svými žádostmi, dotazy či připomínkami nás můžete kontaktovat na adrese Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., IČ:68081723 se sídlem Žižkova 513/22, 616 62 Brno, nebo na e-mailové adrese: sekretariat@nullipm.cz.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem plnění našich povinnosti, které nám ukládají právní předpisy a v oprávněném zájmu. Zcela výjimečně shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu; v takovém případě jste před udělením souhlasu informováni o účelu takového zpracování a konkrétním rozsahu osobních údajů, které námi budou pro uvedený účel zpracovávány.

Osobní údaje z obchodně závazkových smluvních vztahů

Jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa, telefonní číslo a kontaktní e-mail, případně bankovní údaje zpracováváme na základě právního titulu splnění smlouvy.

Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro uvedený účel zpracování dle platné legislativy.

Údaje zpracovávané pro účely pracovněprávní u zaměstnanců shromažďujeme a zpracováváme dle platné interní normy. Údaje zpracovávané u zájemců o zaměstnání shromažďujeme a zpracováváme dle uděleného souhlasu zájemce o zaměstnání.

V souladu s GDPR můžeme doplnit Vaše osobní údaje z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo od třetích osob.

Kdo je příjemcem osobních údajů?

Osobní údaje návštěvníků nepředáváme třetím osobám. Výjimkou je poskytnutí údajů, kdy je nám to uloženo právními předpisy (např. Policii ČR, správnímu orgánu)

Jak dlouho údaje uchováváme?

Údaje návštěvníků uchováváme po dobu nezbytně nutnou. Údaje zaměstnanců jsou uchovávány dle platné legislativy a interních norem. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu jsou uchovány po dobu, která je v souhlasu uvedena. Po uplynutí doby jsou osobní údaje zlikvidovány vyjma vybraných dokumentů v souladu se zákonem o archivaci.

Jaká jsou Vaše práva?

  • Vyžádat si od správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům;
  • Na opravu neaktuálních či neúplných údajů;
  • Na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování;

Dále máte právo:

  • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@nulluoou.cz;
  • Na přenositelnost svých údajů;
  • Na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to kdykoliv, jestliže je zpracování osobních údajů založeno na udělení takového souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu

Informace o GDPR ke stažení jako pdf.