test
Vybavení
Automatický metalografický lis Opal 410
Plně automatický metalografický lis Opal 410 s elektro-hydraulickým systémem a vestavěným chladicím systémem pro automatické chlazení je určen pro přípravu materiálografických vzorků.
Automatický práškový difraktometr – X´Pert Pro
Automatický práškový difraktometr X´Pert PRO od fy PanAnalytical s uspořádáním Bragg-Brentano
Elektromechanický zkušební stroj ZWICK Z50
Univerzální zkušební systém se převážně používá pro kvazi-statické zkoušky v tahu, v tlaku, ohybu pro širokou škálu materiálů zejména pro polymery, kovy, keramiku a jejich kompozity v širokém rozsahu teplot.
Inverzní metalografický mikroskop Olympus GX51
Inverzní metalografický mikroskop poskytuje vysokou stabilitu a vynikající kvalitu obrazu s vysokým rozlišení a komfortem pro obsluhu.
Kvantově-mechanické (ab initio či provoprincipielní) metody
pro výpočet elektronové struktury
Optický emisní spektrometr GD-PROFILER 2 (HORIBA Jobin Yvon)
Simultánní spektrometr s vysokým rozlišením využívající radiofrekvenčního zdroje doutnavého výboje (RF-GD) pro analýzu povrchu, hloubkovou profilovou analýzu a objemovou analýzu elektricky vodivých i nevodivých vzorků a tenkých vrstev.
Rastrovací elektronový mikroskop Tescan LYRA 3 XMH FEG/SEM
Rastrovací elektronový mikroskop s FEG.
Rastrovací elektronový mikroskop Tescan LYRA 3 XMU FEG/SEMxFIB
Rastrovací elektronový mikroskop Tescan LYRA 3 XMU FEG/SEMxFIB s FEG zdrojem elektronů.
Setaram PCT PRO – E&E
Plně automatizovaný přístroj pro měření desorpce a absorpce plynů Sievertsovou metodou.
Systém (PPMS©) 9T
EverCool II (2 - 400 K; 0 - 9 T)
Transmisní elektronový mikroskop JEOL JEM-2100F
Vysokorozlišovací transmisní elektronový mikroskop JEOL JEM-2100F s FEG zdrojem elektronů.
Univerzální zkušební systém INSTRON 8862 s elektromechanickým pohonem
Univerzální zkušební systém je používán převážně pro ohybové a tlakové experimenty keramik a keramických kompozitů při pokojové teplotě.
Vibrační leštička VibroMet 2
Vibrační leštička VibroMet 2 je vhodná pro precizní leštění i jinak obtížně zpracovatelných vzorků (jako jsou měkké kovové materiály, superslitiny, díly pro mikroelektroniku, atd.).
VSM magnetometry
5 – 1073 K
Vysokoteplotní měření elastických vlastností IMCE HT1600
Systém umožňuje nedestruktivní rezonanční metodou získat teplotní závislost elastických vlastností materiálu.
Zkušební systém pro vysokoteplotní zkoušky
Zkušební systém je určen pro zkoušky za teplot až do 1600°C. Zkoušky kovů, keramik a komppozitů lze provádět ve vakuu, nebo pod ochrannou atmosférou argonu.
Instrumentované rázové kladivo Zwick/Roell B5113.303 (50 J)
Záznam síly a úhlu pomocí měřícího PC, Výměnné instrumentované a neinstrumentované kyvadla od 0.5J do 50J. Přípravky pro dynamickou zkoušku tahem. Průběh porušování může být sledován pomocí vysokorychlostní kamery Olympus i-SPEED 3 s extrémně vysokou citlivostí a rychlostí až do 150 000 snímků za sekundu.
Konfokální mikroskop Olympus LEXT OLS3100 s AFM modulem
Mikroskop určený k dokumentaci výbrusů a lomových ploch včetně 3D rekonstrukce povrchu umožnujícího další geometrické analýzy.
Metalografický mikroskop ZEISS Neophot 32
Inverzní světelný optický metalografický mikroskop poskytuje umožnňujeost strukturní analýzy materiálových vzorků s využitím pozorováni ve světlém a tmavém poli, polarizovaném světle a Nomarskeho Nomarského kontrastu.
Ruční brusky a leštičky Saphir 320 a Saphir 330
Ruční jedno/dvou kotoučové brusky a leštičky s průměrem kotouče 230 mm jsou určeny pro broušení vzorků na brusných papírech, kotoučích, nebo na leštění vzorků s využitím leštících pláten a diamantových past a suspenzí.
Stereomikroskop Carl Zeiss Jena
Binokulární stereoskopický mikroskop předurčený pro pozorování trojrozměrných objektů v odraženém světle.
Transmisní elektronový mikroskop Philips CM12 STEM
Analytický transmisní elektronový mikroskop Philips CM12 STEM s termoemisním zdrojem elektronů.
Zdroj MATRIX MPS-7061 60V/10A
Stejnosměrný regulovaný napájecí zdroj konstantního napětí nebo proudu je využívaný zejména při elektrolytickém leštění a leptání vzorků.
Zkušenbí stroj pro malé síly MTS Tytron 250
Snímač síly ± 250 N, max. rychlost zatěžování 0.5 m/s. Přípravky pro zkoušky tahem, tří a čtyř bodovým ohybem.
Axiálně torzní zkušební stroj MTS 809
Servohydraulický axiálně torzní zkušební stroj MTS 809 umožňující provádět isotermní únavové zkoušky při nezávislém dvouosém namáhání při teplotách od 24°C až do 1400°C.
Creepové stroje pro helikoidní vzorky
Dva stroje pro experimenty s vysokou deformační citlivostí při nízkých napětích.
Creepové stroje SATEC
Osm creepových strojů pro konvenční zkoušky kovových materiálů do 1000°C na vzduchu.
Creepové stroje vlastní konstrukce
Celkem 35 creepových strojů do 950°C umožňujících různé zatěžovací módy.

Všechny zkoušky mohou být prováděny v ochranné atmosféře: čištěný suchý argon, vodík, dusík
Creepový stroj pro helikoidní vzorky
Dva creepové stroje pro zkoušky s vysokou deformační citlivostí při středních napětích.
Creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 20kN s pecí MAYTEC do 1400°C
Zkušební creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 20kN, s pecí MAYTEC do 1400 °C, zkoušky v Ar ochranné atmosféře nebo vakuu.
Creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 50kN, s pecí MAYTEC do 1200 °C
Zkušební creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 50kN, s pecí MAYTEC do 1200 °C, zkoušky na vzduchu a v Ar ochranné atmosféře
Elektromechanický počítačem řízený zkušební stroj ZWICK Z2.5 vybavený tvrdoměrnou hlavou ZHU0.2 a optikou
Snímač síly stroje +2.5 kN. Mikro-tvrdoměrná hlava je vybavená instrumentovanou zkouškou dle Vickerse, Knoopa a univerzální mikro-tvrdostí s maximálním zatížením 200 N a rozlišením polohy indentoru 20 nm.
ESPI Q-300 systém Dantec Dynamics
Měřicí metoda na bázi koherenční zrnitosti (ESPI) pro velmi citlivou analýzu deformací.
INSTRON E3000 s lineárním motorem
Elektrodynamický zkušební únavový systém INSTRON s uzavřenou řídící smyčkou je určen pro statické nebo dynamické testování vzorků od velmi malých frekvencí až po vysoké (200 Hz a více). Maximální síla pro dynamické testování je ±3000 N a pro statické testování ±2100 N. Stroj je vybaven komorou INSTRON 3119-605 pro řízení teploty v rozsahu teplot od -100°C v atmosféře LN2 (-70 °C v CO2) až do 350 °C a vnitřními rozměry 485×240×230 mm.
IR PEC MILA-5000 ULVAC-RIKO, Inc.
Pec s velmi rychlým ohřevem a ochlazením experimentálních vzorků ve vakuu, ochranné atmosféře nebo na vzduchu.
Rezonanční pulsátor Amsler 10 HFP 1478, 100 kN, tah-tlak
Zkušební zařízení pro únavové zkoušky, především určené pro zkoušky za vysokých teplot. Pulsátor je vybavený odporovou pecí s možností ohřevu zkušebních tyčí až na teplotu 1000 °C. Stroj pracuje na rezonanční frekvenci vybuzené pomocí elektromagnetu. Frekvence zkoušky je měnitelná a běžně se pohybuje od 100 do 130 Hz. Díky motorizaci posuvu příčníku je možnost provádět i nesymetrické únavové zkoušky, kdy je vzorek navíc zatížen přídavným středním napětím.
Rezonanční pulsátor Amsler 2 HFP, 20 kN, tah-tlak, s možností měření až do teploty 600 °C
Rezonanční elektromagnetický pulsátor vybavený příslušenstvím, na kterém lze testovat také CT tělesa nebo tělesa pro 3-bodový ohyb za účelem šíření únavových trhlin. To je umožněno díky přesnému kamerovému systému pro monitorování růstu únavové trhliny. S maximální možnou amplitudou síly 25 kN se hodí pro testování menších zkušebních těles. Pracovní frekvence je 35 až 300 Hz.
Rezonanční pulsátor Schenck PVQ, 60 kN, tah-tlak
Rezonanční pulsátor s mechanickým buzením vibrací. Možné testovací frekvence se pohybují v rozsahu 12 až 83 Hz. Díky své robustnosti a vysoké maximální amplitudě síly (30kN) se jedná o zařízení určené pro únavové zkoušky rozměrnějších vzorků v režimu řízení síly. Možné předepnutí zkušebního tělesa je maximálně 36 kN. Na tomto zařízení se provádí zkoušky šíření únavových trhlin na plochých vzorcích (tah/tlak, tah/tah) nebo vzorcích pro 3-bodový ohyb (cyklický ohyb).
Servohydraulický pulsátor Zwick/Roell Amsler HC25, tah-tlak
Kompaktní provedení servohydraulického pulsátoru určeného pro statické a dynamické testování materiálů až do síly 25 kN. Konstrukce pulsátoru dovoluje posuny čelistí při testech až 250 mm. Systém umožňuje přesné řízení testů v režimu řízení síly a polohy (posunu) pístnice. Díky sofistikovanému řídícímu softwaru lze měnit průběh daného zatěžování na základě potřeb zkoušky. Stroj je určen k únavovým zkouškám za nízkých frekvencích.
Servohydraulický zkušební stroj MTS 810 pro únavové zkoušky při teplotách od -196°C až do 350°C
Zkušební stroj umožňující provádět isotermní únavové zkoušky při teplotě 24°C nebo s použitím kryostatu při záporných teplotách až -196°C nebo s použitím environmentální komory v rozsahu od -70°C až do 350°C.
Servohydraulický zkušební stroj MTS 810 pro únavové zkoušky při teplotách od 24°C až do 1000°C
Zkušební stroj umožňující provádět isotermní únavové zkoušky při teplotách od 24°C až do 1000°C.
Servohydraulický zkušební stroj MTS 880 pro termo-mechanickou únavu
Servohydraulický zkušební stroj umožňující provádět nezávislé mechanické a teplotní cyklické zatěžování v rozsahu teplot od 24°C do 1200°C.
Schenck PVQ
Starší verze rezonančního pulsátoru Schenk. Rezonanční pulsátor s mechanickým buzením vibrací. Možné testovací frekvence se pohybují v rozsahu 12 až 83 Hz. Díky své robustnosti a vysoké maximální amplitudě síly (30kN) se jedná o zařízení určené pro únavové zkoušky rozměrnějších vzorků v režimu řízení síly. Možné předepnutí zkušebního tělesa je maximálně 36 kN. Na tomto zařízení se provádí zkoušky šíření únavových trhlin na plochých vzorcích (tah/tlak, tah/tah) nebo vzorcích pro 3-bodový ohyb (cyklický ohyb).
Torzní creepový stroj
Creepový stroj pro torzní zkoušky s vysokou deformační citlivostí při nízkých napětích.
Ultrazvukový pulzátor pro měření v oblasti velmi vysokocyklové únavy
Pulzátor zatěžující vzorky frekvencí 20 kHz. Tak lze v reálném čase měřit velmi vysokocyklové únavové vlastnosti materiálů v oblasti počtu cyklů mezi 10 miliony až 10 miliardami. Měření je možné v režimu tah/tlak i tah/tah. Je možné měření Wöhlerových křivek i rychlostí šíření únavových trhlin.
Analytické přesné váhy DENVER Summit
Analytické váhy Denver Summit jsou využitelné i pro vážení malých vzorků s přesností na 0,1 mg. Souprava Density Kit rozšiřuje možnosti váhy o měření hustoty.
Aparatura Dakel IPL
pro 4 kanálové kontinuální snímání akusticko emisních událostí s měřícím a vyhodnocovacím systémem.
Diamantová pila LECO VC-50
Pila s diamantovým řezným kotoučem pro přesné řezy s malou deformací. Je vhodná pro řezání extrémně tvrdých materiálů - keramiky i kovů.
Feritoskop Fischer FMP 30
Feritoskop Fischer FMP 30 je zařízení pro měření obsahu feritu v ocelích.
Laboratorní pec LAC LT
Trubková horizontální laboratorní pec s vnitřním průměrem trubky 40mm. Pec je možné používat až do teploty 1300°C.
Laboratorní pece Classic
Čtyři horizontální trubkové laboratorní pece s vnitřním průměrem trubky 40mm. Pece je možné používat až do teploty 1550°C. Teplota vzorku je snímána termočlánkem umístěným přímo u vzorku. Stabilita teploty u vzorku je ± 1°C.
LSC (Tri-Carb 3170 TR/SL)
Počítačově řízený laboratorní scintilační analyzátor na kapalné vzorky (low-level liquid scintillation analyzer/counter LSC) určený pro analýzu extrémně nízkých úrovní β záření.
Mikroskopy s dlouhou ohniskovou vzdáleností
Kontakt:
Questar a Navitar jsou mikroskopy s dlouhou ohniskovou vzdáleností in- situ pozorování povrchu vzorku v průběhu zatěžování.
Mikrotom Leica RM2255
Rotační automatický mikrotom pro precizní řezání radioaktivních vzorků s přesným nastavením vzorků s nulovým referenčním bodem.
Millbrook MiniSIMS
Toto zařízení je určeno pro chemickou analýzu povrchů a měření hloubkových koncentračních profilů v kovových materiálech pomocí metody SIMS.
Nedestruktivní měření elastických konstant.
Aparatura pro nedestruktivní měření elastických vlastností materiálů.
Pec Balzers VSG 02
Indukční tavící pec s maximální hmotností taveniny do cca 0,3 kg. Možnost tavení ve vakuu nebo v ochranné atmosféře.
Pec MAM-1
Pec MAM-1 je oblouková tavící pec určena pro tavení vsázek o hmotnosti 5-20g v ochranné atmosféře Ar. Tavení probíhá na měděné desce chlazené vodou, roztavenou vsázku je také možné nasát do kokily. Maximální teplota tavení je 3500°C.
Pec Thoughventions Unlimited FF-HV1400
Pec pro ohřevy laboratorních vzorků ve vysokém vakuu či ochranné atmosféře.
Planetární mikro mlýn PULVERISETTE 7 premium line
● optimal for hard, medium-hard, and britttle materials; ● 2 milling positions; ● grinding size of the bowl 80 ml; ● sample quantity 20 ml (min), 70 ml (max); ● material of grinding tools: tempered steel, stainless steel, zirconium oxide; ● dry/wet grinding process; ● milling in inert atmosphere; ● 100 up to 1100 rpm rotational speed
Přenosná kalibrační pec ISOTECH Pegasus
Pec pro kalibraci termočlánků
Přesná lineární pila Buehler ISOMET 5000
Pila umožňuje přesné dělení velmi tvrdých materiálů za použití diamantových kotoučů různých velikostí.
Rezonanční pulsátor Cracktronic 8024, 70 Nm, pro ohyb
Rezonanční pulsátor ohybového cyklického zatěžování. Maximální statický ohybový moment je 70 Nm a dynamický 35 Nm. Maximální frekvence dosahuje až 200 Hz. Vhodný pro zkoušky materiálů pro aplikace s cyklickým ohybovým zatížením a pro předcyklování únavové trhliny na vzorcích určených pro zkoušku rázem v ohybu.
Rezonanční pulsátor Fractronic 7801, 100 kN, tah-tlak, s možností měření až do teploty 800 °C
Elektromagnetický rezonanční pulsátor určený pro měření únavových zkoušek za vysokých teplot. Snímání polohy příčníku umožňuje provádět zkoušky se středním napětím i s případnými změnami během zkoušky (vhodné např. pro kombinovanou cyklickou únavu). Pracovní frekvence je od 100 do 130 Hz.
Servohydraulický pulsátor Shimadzu EHF-F1
Tento servohydraulický pulsátor umožňuje cyklické zkoušky s možností záznamu hysterezní smyčky daného zátěžného cyklu. Vzhledem k pracovním frekvencím mezi 0,1 až 10 Hz je především určen pro zkoušky na pomezí nízkocyklové a vysokocyklové únavy.
Canberra 2404 alpha/beta/gamma
Systém pro detekci alfa/beta/gamma záření. Systém využívá dva citlivé antikoincidenčně zapojené ionizační čitače.
Kvadrupólový hmotový spektrometr
Pro atmosféru pece
Mössbauerovy spektrometry
5 – 1300 K
NaI/Tl Canberra 2007P
Systém pro detekci i spektroskopii gama záření.
Padostroj
zkouška padajícím závažím dle ASTM.
Peci pro tepelné zpracování materiálů
S bezolejovým vakuem nebo atmosférou plynů, do 1300 K
Remagraph-Remacomp kombinace C710
při pokojové teplotě
Systém elektrojiskrové eroze pro syntézu materiálů
Produkce prášků
Tvrdoměr ZHV30 Vickers
Mikrotvrdoměr ZHV30 Vickers je určen pro zkoušky tvrdosti dle norem ISO 6507 a ASTM E 384 v rozsahu měření od HV0,2 do HV30.
Zařízení pro měření elektrického odporu
300 – 1000 K
Zařízení pro měření magnetorezistance
80 – 900 K, 1 T
Informační leták
ke stažení v pdf (1,3MB)středoevropský technologický institutH2020-MSCA-ITN-2014-ETN
Poslední změna
19. 06. 2018