test
Řešené projekty
Materiály s vnitřní architekturou strukturované pro aditivní technologie (ArMAdit)
Spoluřešitel: Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.


Vývoj nových moderních keramických kompozitů pro letecký a kosmický průmysl
Řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


Nové materiálové architektury pro SMART piezokeramické elektromechanické měniče
Řešitel: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.


Fundamentální aspekty částečné pyrolýzy hybridních kompozitů s polysiloxanovými matricovými prekurzory
Spoluřešitel: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.


Disperzně zpevněné vysoce entropické slitiny pro použití za extrémních podmínek
Řešitel: Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.


Kovové materiály s vnitřní architekturou strukturované pro studenou kinetizaci
Řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


GrInHy: Zelený (ekologický) vodík na průmyslové úrovni prostřednictvím vysokoteplotní elektrolýzy
Řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


CoACH: Pokročilá skla, kompozity a keramiky pro vysoce produktivní průmysl (Evropská výcviková/vzdělávací síť - ETN)
Řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


Ukončené projekty
Transferability issues in ductile to brittle transition and ductile regime
Řešitel: Ing. Luděk Stratil, Ph.D.


Lomové chování oxidicky zpevněných slitin na bázi železa za vysokých teplot
Řešitel: Dr. Ing. Filip Šiška, Ph.D.


Lomové chování oxidicky zpevněných slitin na bázi železa za vysokých teplot
Řešitel: Dr. Ing. Filip Šiška, Ph.D.


Pokročilé ODS oceli pro aplikace v prostředí tavenin těžkych kovů
Řešitel: Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.


Experimentalni hodnoceni a vypoctove modelovani odezvy keramickych pen na mechanicke zatezovani
Spoluřešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


Progresivní magneticky měkké materiály na bázi vícesložkových slitin
Řešitel: Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.


Studium mechanických a lomových vlastností nanokeramických kompozitů zpevněných nanotrubičkami nitridu bóru
Řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


SiOC keramicka pena z pyrolyzovaneho polymernho prekurzoru jako jadro tepelne odolnych sendvicovych struktur
Spoluřešitel: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.


EFDA - Výroba a charakterizace laboratorního objemu nano-strukturovaných ODSFS
Řešitel: Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.


RoLiCer - Zvýšení spolehlivosti a životnosti keramických součástí pomocí víceúrovňového modelování degradace a poškození
Spoluřešitel: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.


GlaCERCo – ITN
Řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


Lomově mechanické charakteristiky rozhraní materiálů s nízkou houževnatostí
Řešitel: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.


Mikrostrukturní design materiálů s vysokou houževnatostí
Spoluřešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


Predikce lomového chování konstrukčních ocelí na základě kvantifikace lokální odezvy materiálu
Spoluřešitel: Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.


Vývoj nových TiAl intermetalik se zlepšenými mechanickými vlastnostmi prostřednictvím kontroly mikrostruktury termomechanickým zpracováním
Řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


Studium mikromechanismu štěpného lomu 14% Cr feritických ODS ocelí
Řešitel: Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.


Kooperační síť pro strojní inženýrství
Spoluřešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


Komplexní systém pro získávání, vzdělávání a trvalé zapojování talentů do výzkumných a vývojových center AV ČR a FSI VUT v Brně
Spoluřešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


Lomové chování rozhraní typu keramika-keramika a kov-keramika u vrstevnatých materiálů
Řešitel: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.


Víceúrovňový design pokrokových materiálů
Řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


Mechanické a lomové vlastnosti multilamelárních struktur typu keramika/keramika a keramika/kov s gradientními vrstvami
Spoluřešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


Vývoj nových typů matric odvozených z pyrolyzovaných pryskyřic pro kompozity vyztužené keramickými vlákny
Spoluřešitel: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.


NETME centre - nové technologie pro strojírenství - Divize progresivních kovových materiálů (AMM)
Řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


Vliv kontaktních napětí na výsledky „THE BALL ON THE THREE BALLS“ zkoušky
Řešitel: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.


Vliv ultrajemné disperze částic na štěpný lom chromových ocelí
Řešitel: Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.


Modelování křehkého porušení a lomu heterogenních materiálů
Řešitel: Ing. Vladislav Kozák, CSc.


VZNIK SEKUNDÁRNÍCH KUŽELOVÝCH TRHLIN U BIAXIÁLNÍ OHYBOVÉ ZKOUŠKY KERAMIK
Řešitel: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.


Studium mikromechanismu štěpného lomu 14%-Cr ODS feritických ocelí
Řešitel: Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.


Vliv kontaktních napětí na výsledky „The ball on the three balls“ zkoušky
Řešitel: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.


Euratom
Řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


Struktura, vlastnosti a metalurgie téměř stechiometrických slitin TiAl
Spoluřešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


Mikromechanika selfafinních fraktálních trhlin v křehkých materiálech
Spoluřešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


Mikrostrukturně indukované stínící efekty při porušování kompozitů s keramickou matricí
Spoluřešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


Synergie účinků struktury a podmínek zkoušení na hodnocení odolnosti vůči porušení keramik
Řešitel: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.


Rozptyl lomové houževnatosti u keramik a kompozitů s křehkou matricí za zvýšených teplot
Řešitel: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.


Korekce hodnot lomové houževnatosti konstrukčních keramik z hlediska statistických účinků velikosti
Řešitel: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.


Predikce poškození konstrukčních materiálů pomocí kohezních modelů
Řešitel: Ing. Vladislav Kozák, CSc.


Vliv nehomogenity poškození na velikostní faktor při křehkém lomu
Řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


Odezva a porušení křehkých materiálů při rázovém zatěžování
Spoluřešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


Víceúrovňový design pokrokových materiálů I
Řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


Fyzikální vlastnosti pokročilých materiálů ve vztahu k jejich mikrostruktuře a způsobu přípravy
Spoluřešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


Vlastnosti konstrukčních materiálů vyvíjených a v krátkodobém horizontu použitelných v dopravě, zdravotnictví a energetice
Spoluřešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


Degradace vlastností tepelně zatěžovaných kompositů se skelnou matricí
Řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


Chování trhlin/mikrotrhlin ve vybraných kompozitech s křehkou matricí
Řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


Bainitická ocel pro dynamicky namáhané komponenty
Řešitel: Ing. Vladislav Kozák, CSc.


Fyzikálně metalurgické aspekty únavového porušení konstrukčních ocelí při víceosé napjatosti cyklicky namáhaných strojních částí
Řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


Mikromechanika křehkého lomu a statistické modely
Řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


Statistické aspekty účinků "contraint" při iniciaci křehkého lomu
Řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


Přenositelnost charakteristik lomové houževnatosti z hlediska hodnocení integrity komponent s defekty
Řešitel: Ing. Vladislav Kozák, CSc.


Degradace vlastností a životnost inženýrských materiálů při jejich mechanickém namáhání
Řešitel: prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.


Lomová odolnost ocelí pro kontejnery vyhořelého jaderného paliva
Řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


Vliv tepelných šoků na rozvoj poškozených kompozitů na bázi borosilikátového skla s vlákny karbidu křemíku
Řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


Chování a vlastnosti kovových i nekovových materiálů ve vztahu k jejich struktuře, výzkum procesů vedoucích k degradaci vlastností materiálů
Řešitel: doc. RNDr. Petr Lukáš, CSc., dr. h. c.


Fyzikálně metalurgické aspekty intergranulárního lomového porušení konstrukčních ocelí
Řešitel: Ing. Vladislav Kozák, CSc.


Vliv lokální napjatosti a rychlosti deformace na mikromechanismy porušování duplexních ocelí
Řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


Mikromechanistické aspekty iniciace křehkého lomu s ohledem na účinky nečistot
Řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


Mezní stavy progresivních konstrukčních materiálů s využitím nestandardních metod zkoušení
Řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.


Informační leták
ke stažení v pdf (1,3MB)středoevropský technologický institut


H2020-MSCA-ITN-2014-ETN
Poslední změna
19. 10. 2018