test
Obecné informace
Hlavním cílem Hlavním cílem Ústavu fyziky materiálů Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce, (ÚFM AVČR, v.v.i.) je objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními a mikrostrukturními charakteristikami.
Historie
Ústav byl vytvořen z laboratoře pro studium vlastností kovů československé akademie věd, která byla založena v 1955 a změněna na Ústav vlastností kovů v roce 1963. V roce 1969 došlo k přejmenování na Ústav fyzikální metalurgie. Nynější jméno bylo přijato v roce 1994. V roce 2007 byl změněn statut ústavu na veřejnou výzkumnou instituci klikněte pro text zřizovací listiny v PDF (0,1 MB). Ústav je situován v blízkosti centra města. Více informací o historii města Brna můžete nalézt zde.
Poslání
Ústav fyziky materiálů Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná instituce, je aktivní na poli materiálových věd již od svého založení v roku 1955. Pozice ústavu v této spíše široké oblasti vědy leží většinou ve výzkumu kovových materiálů. Tam lze vymezit dvě hlavní výzkumné oblasti:
(i) studium fyzikální povahy procesů vyskytujících se v kovových materiálech během creepu, únavy, creepu s únavou a dalších typů mechanického zatížení
(ii) studium struktury materiálů a vybraných termodynamických, difúzních a magnetických vlastností.
Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona 106/1999 Sb.
1) Úplný oficiální název povinného subjektu:
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., (dále jen „ÚFM AV ČR“), zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí.
2) Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:
Ústav byl vytvořen z laboratoře pro studium vlastností kovů Československé akademie věd, která byla založena v 1955 a změněna na Ústav vlastností kovů v roce 1963. V roce 1969 došlo k přejmenování na Ústav fyzikální metalurgie. Nynější jméno bylo přijato v roce 1994. V roce 2007 byl změněn statut ústavu na veřejnou výzkumnou instituci. Zřizovatelem podle zákona 341/2005 Sb. je Akademie věd České republiky.
3) Popis organizační struktury povinného subjektu:
V současné době má ústav přes stočtyřicet zaměstnanců. Jednu polovinu z nich tvoří vědečtí pracovníci (tj. s minimálně Ph.D. nebo ekvivalentním stupněm vzdělání) a druhá polovina tvoří podpůrný personál, administrativa, technici a zaměstnanci dílny.
(Organizační struktura ÚFM AV ČR)
4) Kontakt:
adresa: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., Žižkova 22, 616 62 Brno, Česká republika
tel.: +420 541 212 286
ID datové schránky: h33nsvb
5) Způsob platby za poskytování informací:
• bankovním převodem:
číslo účtu: 772565343
kód banky: 0300
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: IČO organizace nebo datum narození (DDMMRR)
• osobně v pokladně ÚFM AV ČR
• poštou na adresu: ÚFM AV ČR, v.v.i., Žižkova 22, 616 62 Brno
6) Identifikační číslo organizace:
IČO: 68081723
7)Daňové identifikační číslo organizace:
DIČ: CZ68081723
9) Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
• poštou: ÚFM AV ČR, v.v.i., Žižkova 22, 616 62 Brno
Poskytování informací se řídí platným sazebníkem - viz bod 15.
10) Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh nebo podnět či jiné dožádání anebo místo pro obdržení rozhodnutí:
vrátnice ÚFM AV ČR (Po - Pá 8:00 – 11:00)
11) Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:
• Odvolání:
Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolání, a to písemně. Odvolání se doručuje povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal, tedy ÚFM AV ČR. Povinný subjekt ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu.
• Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:
Žadatel může, při splnění zákonných důvodů, podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, zejména pokud mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti ÚFM AV ČR, nebo mu nebyla poskytnuta informace buď vůbec, nebo pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Stížnost lze podat písemně ÚFM AV ČR, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. Ostatní žádosti, návrhy a jiná dožádání jsou vyřizována v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a v souladu s vnitřními předpisy ÚFM AV ČR.
13) Popis postupů:
Postup ÚFM AV ČR při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
• ÚFM AV ČR posoudí obsah každé podané žádosti a:
- v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě: do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne jejího doručení ÚFM AV ČR žádost odloží,
- v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti ÚFM AV ČR, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli,
- poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových mediích.
• Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou ústně za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
• Podmínky, za kterých je ÚFM AV ČR povinno, nebo může, požadovanou informaci odmítnout, poskytnutí informace omezit anebo odkázat na zveřejněnou informaci, jsou upraveny zákonem č. 106/1999 Sb.
• Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů (§ 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.), nejvýše však o 10 dní.
14) Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
Právní předpisy související s činností ÚFM AV ČR,
zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,
zákon č. 283/1992 Sb., o akademii věd,
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje.
15)Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací:
sazebník ke stažení
16) Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:
Zpráva ÚFM AV ČR o poskytování informací za rok 2017 klikněte pro text zprávy v PDF (233 kB)
Zpráva ÚFM AV ČR o poskytování informací za rok 2016 klikněte pro text zprávy v PDF (480 kB)
Zpráva ÚFM AV ČR o poskytování informací za rok 2015 klikněte pro text zprávy v PDF (144 kB)
Zpráva ÚFM AV ČR o poskytování informací za rok 2014 klikněte pro text zprávy v PDF (122 kB)
Zpráva ÚFM AV ČR o poskytování informací za rok 2013 klikněte pro text zprávy v PDF (201 kB)
Rada ÚFM AV ČR, v.v.i.
Jednací řád Rady ÚFM AV ČR, v.v.i. ze dne 20.2.2012
klikněte pro text jednacího řádu v PDF (0,5 MB)
Aktuální složení Rady ÚFM AV ČR, v.v.i.naleznete zde
Zápisy z jednání Rady ÚFM AV ČR, v.v.i.
Rozpočty a střednědobé výhledy ÚFM
Rozpočty a střednědobé výhledy 2017
klikněte pro text zprávy v PDF (0,4 MB)
Výroční zprávy ÚFM
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v.v.i. za rok 2016
klikněte pro text zprávy v PDF (0,4 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v.v.i. za rok 2015
klikněte pro text zprávy v PDF (0,4 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v.v.i. za rok 2014
klikněte pro text zprávy v PDF (0,4 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v.v.i. za rok 2013
klikněte pro text zprávy v PDF (0,2 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v.v.i. za rok 2012
klikněte pro text zprávy v PDF (0,6 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v.v.i. za rok 2011
klikněte pro text zprávy v PDF (6,1 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v.v.i. za rok 2010
klikněte pro text zprávy v PDF (5,8 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v.v.i. za rok 2009
klikněte pro text zprávy v PDF (8,4 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v.v.i. za rok 2008
klikněte pro text zprávy v PDF (111 kB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v.v.i. za rok 2007
klikněte pro text zprávy v PDF (17,37 MB)
Roční zpráva ÚFM AV ČR za rok 2006
klikněte pro text zprávy v PDF (0,13 MB)
Roční zpráva ÚFM AV ČR za rok 2005
klikněte pro text zprávy v PDF (1,6 MB)
Zprávy auditora
Zpráva auditora za rok 2016
klikněte pro text zprávy v PDF (6,0 MB)
Zpráva auditora za rok 2015
klikněte pro text zprávy v PDF (2,4 MB)
Zpráva auditora za rok 2014
klikněte pro text zprávy v PDF (3,8 MB)
Zpráva auditora za rok 2013
klikněte pro text zprávy v PDF (3,6 MB)
Zpráva auditora za rok 2012
klikněte pro text zprávy v PDF (6,7 MB)
Zpráva auditora za rok 2011
klikněte pro text zprávy v PDF (3,4 MB)
Zpráva auditora za rok 2010
klikněte pro text zprávy v PDF (3,5 MB)
Zpráva auditora za rok 2009
klikněte pro text zprávy v PDF (119 kB)
Zpráva auditora za rok 2008
klikněte pro text zprávy v PDF (112 kB)
Informační leták
ke stažení v pdf (1,3MB)středoevropský technologický institutH2020-MSCA-ITN-2014-ETN
Poslední změna
18. 05. 2018